přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2023

31.8.2022

Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2023.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Výzva umožňuje podávání žádostí o dotaci na financování neinvestiční akce podle § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Vyhlášení:
do 31. srpna 2022
Ukončení přijímání žádostí: 30. září 2022 ve 13:00 hodin
Vyhodnocení výběrového řízení: do 30. listopadu 2022

ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Nestátní neziskové organizace.

OBLASTI PODPORY
Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství.

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Žadatel o státní dotaci na rok 2023 může podat:

  • „Roční žádost“, tj. žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2023, která je podávána ve struktuře dle přílohy č. 1 Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství (žádost je generována v elektronickém nástroji).

Žadatel o dotaci může podat v rámci aktuální výzvy k podávání žádostí o dotaci více žádostí.

Způsob podání žádosti:
Žádost je podávána podle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2023.

Žadatel o dotaci je povinen vygenerovat roční žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2023 prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu eAGRI: https://epodani.mze.cz/. Takto vygenerovanou žádost nestátní nezisková organizace opatří podpisy oprávněných zástupců organizace (vygenerovaná žádost nahrazuje přílohu č. 1 Příručky). Žádost a všechny ostatní relevantní dokumenty podepsané platným elektronickým podpisem oprávněných osob musí být zaslány poskytovali podpory prostřednictvím datové schránky.

K oprávněným zástupcem NNO podepsané žádosti o dotaci žadatel připojí:

  1. Všechny povinné přílohy stanovené Příručkou pro žadatele o dotaci v elektronické podobě všech předkládaných dokumentů. Rozpočet projektu musí být připojen v elektronické podobě rovněž i ve formátu xls nebo xlsx.

Kompletní žádost o státní dotaci na rok 2023 je třeba doručit (dodat) na Ministerstvo zemědělství prostřednictvím datové zprávy nejpozději do termínu ukončení přijímání žádostí o dotaci na rok 2023, tj. 30. září 2022 do 13:00 hodin.

Datová zpráva s žádostí a ostatními relevantními dokumenty musí být opatřena označením zprávy s textem „Žádost o dotaci NNO na rok 2023 – „identifikační číslo“ (vygenerované číslo z elektronického formuláře žádosti)“.

Datové zprávy bez možnosti identifikace výzvy nebo žádosti doručené po termínu ukončení přijímání žádostí nebudou hodnoceny.

Ing. Marcela Antošová
náměstkyně pro řízení Sekce ekonomiky a informačních technologií

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem