2.6.4. Provádění pozemkových úprav

Subkomponenta 2.6.4 Provádění pozemkových úprav je zaměřena na pozemkové úpravy, které mají pozitivní vliv na prevenci eroze se současným zachycováním srážek v krajině.

Předpokládá se, že prostřednictvím podpořených opatření budou zlepšeny podmínky života ve venkovských oblastech. Opatření jsou cíleny jak na samotnou ochranu přírody, tak na adaptaci na klimatickou změnu. Ochrana životního prostředí se bude zaměřovat především na ochranu kvality i kvantity půdy a vody. Udržitelnost zemědělské krajiny bude podpořena opatřeními pro zvýšení biodiverzity a zlepšení zadržování vody v krajině.

Prostřednictvím jednotlivých projektů daných opatření se budou v krajině realizovat tzv. protierozní opatření (příkopy, průlehy, meze, travnaté pásy a jiné retardační prvky) pro eliminaci nepříznivých účinků povrchového odtoku vody a také opatření pro zadržení vody v krajině, jako jsou mokřady, tůně, revitalizace vodních toků, a akumulačních vodních nádrží. Dále pak budou realizována biocentra, biokoridory a interakční prvky, čímž se posílí biodiverzita a mimoprodukčních funkce krajiny.

Příjemcem a realizátorem této subkomponenty je Státní pozemkový úřad. Z tohoto důvodu nebudou v rámci subkomponenty 2.6.4 vypisovány žádné výzvy.

Konečný příjemce dotace: Státní pozemkový úřad

Míra finanční podpory: až do 100 % uznatelných nákladů

Předpokládaná doba realizace: průběžně

Předpokládaná alokace: 826,4 mil. Kč bez DPH pro období let 2020–2023

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.