Programy podpory PGRLF

Významnou roli plní PGRLF prostřednictvím poskytování podpor pojištění hospodářských zvířat a plodin, pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin a pojištění lesních porostů.

Hlavním rysem PGRLF je pružnost, transparentnost rozhodování, jednoduchost využití ze strany klienta a stabilita.

V současné době zahrnuje nabídka podpůrných programů PGRLF 17 programů určených pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství, vlastníky lesa i obce. Vedle primárních podpor ve formě subvence částí úroků z komerčních úvěrů je dnes poskytována přímá podpora pojištění či nákupu zemědělské půdy, podpora ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF a podpora ve formě zajištění úvěrů. Novinkou v oblasti poskytování úvěrů jsou investiční úvěry Zemědělec.

Programy podpory ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů (snížení úrokového zatížení):

Zemědělec Cílem programu je investiční podpora zaměřená zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů.

Podpora nákupu půdy Cílem předkládaného programu podpory je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělským prvovýrobcům.

Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru Cílem předkládaného Programu je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělským prvovýrobcům.

Lesní hospodář Cílem programu Lesní hospodář je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení a mechanizačních prostředků.

Zpracovatel dřeva  Cílem programu podpory je zpřístupnit nákup techniky nebo technologií pro dřevozpracující provozovny, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby.

Lesní školkař  Cílem programu Lesní školkař je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesní školkařské činnosti, kdy Příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení a mechanizačních prostředků pro provozování lesní školkařské činnosti.

Zpracovatel Program je určen pro podnikatele, kteří se zabývají zpracováním zemědělských produktů.

Programy ve formě přímé finanční podpory:

Finanční podpora pojištění hospodářských zvířat a plodin Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Pojištění produkce lesních školek  Zpřístupnění pojistné ochrany sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaných v lesních školkách.

Finanční podpora pojištění lesních porostů Zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů, a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Programy podpory ve formě úvěru poskytovaného PGRLF:

Investiční úvěry + podpora na snížení jistiny úvěru jsou určeny na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělských produktů ve smyslu Pokynů PGRLF. Úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení) nemovitého majetku.

Investiční úvěry Zemědělec + podpora na snížení jistiny úvěru jsou určeny pro malé a střední podniky (MSP) na pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou. Úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení) nemovitého majetku.

Sociální zemědělství Cílem programu podpory je vytvořit předpoklady pro zajištění a rozvoj zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením zemědělskými podnikateli.

Úvěry na nákup půdy + podpora na snížení jistiny úvěru Cílem programu je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělským prvovýrobcům.

Provozní úvěry + podpora na snížení jistiny úvěru Podpora je určena na provozní financování zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů a podnikatelů v lesním hospodářství nebo zpracování dřeva.

Provozní úvěry poskytované Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. + podpora na snížení úrokového zatížení úvěru

Programy podpory ve formě záruk poskytovaných PGRLF:

Zajištění úvěrů Podpora je poskytována ve formě ručení PGRLF za investiční úvěry poskytnuté podnikatelům v oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování zemědělských produktů, lesního hospodářství či zpracování dřeva.

Aktuální informace o příjmu žádostí jsou k dispozici na www.pgrlf.cz.

Související odkazy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.