Jak požádat o podporu z OP Rybářství

Cesta k podání Žádosti o podporu z OP Rybářství.

 1. Získání základních informací
  Veřejnost má k dispozici několik informačních kanálů, jejichž prostřednictvím může zájemce/potencionální žadatel získat základní informace k OP Rybářství. Mezi základní dostupný zdroj informací patří programový dokument Operační program Rybářství 2014 – 2020. V programovém dokumentu má zájemce/potencionální žadatel všechny informace o programu a jednotlivých opatřeních. Programový dokument se nachází na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci „Operační program Rybářství na období 2014 – 2020“. Na internetových stránkách lze získat všechny informace o programu a možnostech finanční podpory. Základní informace zájemci/potencionální žadatelé získávají též od odborných sdružení, na výstavách/prezentacích a z médií.
 2. Konkrétní záměr/představa
  Pokud zájemce/potencionální žadatel v programovém dokumentu či jiném zdroji nalezl požadovanou oblast podpory, měl by si podrobně a důkladně promyslet, jaký konkrétní záměr hodlá realizovat a do kterého opatření jeho záměr spadá.
 3. Získání podrobných informací
  Pokud již má žadatel konkrétní představu o svém záměru, měl by důkladně nastudovat Pravidla pro žadatele a příjemce příslušného opatření OP Rybářství. Pokud zatím nebyla Pravidla pro konkrétní opatření zveřejněna, může se inspirovat Pravidly pro předchozí kola příjmu tohoto opatření příp. jiného opatření, která již byla zveřejněna, či Pravidly z programového období 2007 – 2013.
 4. Doplnění informací
  Pokud jsou zájemci/potencionálnímu žadateli po přečtení Pravidel některé podmínky nejasné, může se obrátit na informační centra, kde mu budou poskytnuty doplňující informace.  Informačními centry jsou zejména regionální pracoviště NUTS 2 (RO SZIF), centrální pracoviště SZIF (CP SZIF) a MZe - ŘO OP Rybářství. Aktuální informace týkající se OP Rybářství (obecné informace, vyhlášení řádných a mimořádných termínů příjmu žádostí, nezbytná legislativa, aktuality, apod.) má zájemce/potencionální žadatel/žadatel umístěny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz.
 5. Sledování výzvy o vyhlášení kola příjmu žádostí a příprava projektu
  Termíny pro příjem Žádostí o podporu pro jednotlivá opatření/záměry vyhlašuje ministr zemědělství ČR minimálně 8 týdnů před termínem zahájení příjmu, a to formou tiskové zprávy uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz. Současně by žadatel měl zahájit přípravu projektu tak, aby byl schopen k Žádosti o podporu předložit všechny povinné, příp. nepovinné přílohy stanovené Pravidly pro příslušné opatření, zejména se jedná o stavební povolení, různá potvrzení, apod.
 6. Vyhlášení výzvy 
  Žadatel by měl opět velmi důkladně prostudovat platná Pravidla pro žadatele a příjemce a zároveň stáhnout informace a dokumenty související s podáním Žádosti o podporu. Jedná se především o informace k Portálu farmáře (Manuál k elektronickému podání žádosti aj). V těchto dokumentech žadatel nalezne postup či odkaz jak získat přístup na Portál farmáře, pokud tak již neučinil a mnoho dalších informací.
 7. Vyplnění a podání Žádosti o podporu
  Žádost o podporu je dostupná pouze na Portálu farmáře, kde je umístěn instruktážní list pro vyplňování žádosti. V  instruktážním listu jsou všechny pole v Žádosti o dotaci popsány, vysvětleny a je u nich uvedeno, co do každého pole má žadatel vyplnit, popř. na co si má dát pozor.

Přehled nejčastějších chyb žadatelů a příjemců v OP Rybářství 2014 – 2020

30. 1. 2019
ŘO OP Rybářství vydává pro žadatele/příjemce příručku, která popisuje nejčastější chyby a nedostatky, které se mohou objevit při podávání Žádostí o podporu, při realizaci projektů a jejich kontrole. V příručce naleznete také samostatnou kapitolu, která se věnuje přímo Portálu farmáře, který je komunikačním kanálem mezi žadateli/příjemci a SZIF, příp. ŘO.

Vzorové Žádosti o podporu z opatření 2.2., záměr a) a opatření 5.3.

17. 10. 2017
ŘO OP Rybářství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem zveřejňuje pro žadatele vzorové Žádosti o podporu z opatření 2.2., záměr a) a opatření 5.3.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.