Dokumenty ke stažení

V příručce pro zemědělce najdete aktuální podmínky kontrol podmíněnosti pro rok 2021. Níže jsou shrnuty změny pro nový rok. Současně zde připojujeme informace k povinné registraci provozovatele potravinářského podniku.

Informace v Průvodci jsou platné pro rok 2020 stávajícího období Společné zemědělské politiky 2014–2020 (SZP). Navíc jsou již v příručce uvedeny také změny u požadavků nebo v jejich hodnocení, které nabydou platnosti až v následujícím roce, ale je vhodné, aby zemědělci o nich již nyní věděli a mohli se na jejich účinnost připravit. Příručka nebude v letošním roce vydávána v tištěné formě a ani distribuována na regionální pracoviště SZIF.

Od 1. 1. 2019 dochází k rozšíření působnosti podmínek standardu DZES 5, které stanoví minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze, na přibližně 25 % výměry standardní orné půdy. Zároveň se upravují, doplňují a zpřísňují některé používané půdoochranné technologie.

Příručka již informuje i o zavedení zcela nového standardu DZES 7d), jehož podmínky nabydou účinnosti od 1. 1. 2020. Jejich cílem je zlepšení struktury krajiny, biodiverzity, zvýšení retence vody v krajině. V této první fázi zavedení jsou podmínky zaměřeny na plochy erozně ohrožené. Podmínky DZES 7d je třeba zohlednit pro osevy ozimu 2019 a naplánovat je tak, aby ve vegetačním období nebyla na erozně ohrožených DPB plocha jedné plodiny větší než 30 ha.

Důležitou změnou v rámci podmíněnosti pro rok 2017 je úprava hodnocení lhůty pro zaslání hlášení chovatelem o pohybech zvířat na hospodářství pověřené osobě (ústřední evidence). Jedná se o změnu požadavku PPH 7 pro chovatele skotu (požadavek 7/5) a PPH 8 pro chovatele ovcí a koz (požadavek 8/4). K 7denní legislativní lhůtě pro podání hlášení se nepřipočítává tzv. „technická lhůta“ pro doručení hlášení od chovatele do ústřední evidence. Za pozdní se považují všechna hlášení, která žadatel doručí ke zpracování počínaje 8. dnem ode dne hlášené události. V přiložených souborech naleznete aktuální požadavky Kontroly podmíněnosti pro rok 2017. U každého kontrolovaného požadavku je uveden také způsob hodnocení případného porušení zjištěného při kontrole.

U podmínek kontrol podmíněnosti nedochází pro rok 2016 k mnoha změnám. Na základě novely nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, byla provedena změna nařízení vlády týkající se pravidel podmíněnosti č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, v několika málo bodech.

V souvislosti s novým obdobím Společné zemědělské politiky 2014–2020 a s ohledem na změny evropské legislativy, bylo nutné provést částečné změny v podmínkách kontrol podmíněnosti.
Tyto změny se dotýkají zejména odlišného uspořádání požadavků a standardů a část požadavků a standardů není již v nadcházejícím období uplatňována.
V rámci standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy byly doplněny některé podmínky v souladu s již zmíněnou úpravou evropské legislativy.
O změnách spojených s přechodem na nové nastavení SZP, které se dotkly také pravidel Kontroly podmíněnosti, zejména o aktuálních povinných požadavcích na hospodaření a standardech dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy pro rok 2015 se dozvíte potřebné informace na těchto stránkách a v přiložených materiálech.

Požadavky podmíněnosti zaznamenávají pro letošní rok v menší míře některé úpravy. Od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti novela č. 400/2013 Sb. nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor. Hlavní změna stanovená novelou uvedeného nařízení vlády se týká přeřazení požadavků na ochranu podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami z oblasti povinných požadavků na hospodaření (SMR 2) do oblasti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu tzv. GAEC. Nově je tedy zaveden GAEC 12. Od tohoto roku je také nutným požadavkem kontrol podmíněnosti včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství a je hodnoceno zjištění opožděných hlášení. Úpravy doznala také metodika kontrol požadavků na označování zvířat a vedení stájových registrů. Jednou z několika dalších úprav u požadavků podmíněnosti, je změna terminologie v označení tzv. „širokořádkových“ plodin u standardu GAEC 2 nebo u požadavku SMR 4. Pro výstižnější označení skupiny plodin, které jsou vyjmuty z pěstování na silně erozně ohrožených půdách a na mírně erozně ohrožených plochách je jejich pěstování podmíněno použitím půdoochranných technologií, je nově zaveden výraz „erozně nebezpečné“ plodiny.

Je vydána aktualizovaná verze Příručky ochrany proti vodní erozi a aktualizována publikace ke krajinným prvkům.

Od 1. 1. 2013 došlo k závěrečnému rozšíření povinných požadavků na hospodaření z oblasti Dobré životní podmínky zvířat. Prostřednictvím novely nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, účinné také od uvedeného data, dochází k rozšíření znění standardu GAEC 2, jímž jsou upravovány podmínky pěstování plodin na erozně ohrožených půdách.

V oblasti Dobrého zemědělského a environmentálního stavu je od 1.1.2012 nově uplatňována podmínka GAEC 11 s tématem Ochrany vody a hospodaření s ní. Vyžadováno bude plnění rozšířené podmínky na mírně erozně ohrožené půdy GAEC 2 z okruhu Eroze půdy. Povinné požadavky na hospodaření (SMR) zůstávají pro tento rok v nezměněné podobě.

Od 1.1.2011 dochází k rozšíření povinných požadavků na hospodaření v oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin o požadavky na uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, zákazu používání některých látek s hormonálním a tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat, o zásady a požadavky potravinového práva, pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií a požadavky ohlašování nákaz. K rozšíření došlo také u standardu GAEC 2 v oblasti Dobrý zemědělský a environmentální stav o podmínky vztahující se na mírně erozně ohrožené půdy. Důležitým rozdílem od předešlých let, který se promítl v novele nařízení vlády č. 479/2009 Sb. a který navazuje na rozšíření požadavků je rozdíl ve způsobu vyhodnocování.

Hlavní změnou v systému Kontrol podmíněnosti (CC) pro rok 2010 je rozšíření podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (známých pod zkratkou GAEC). S plněním těchto podmínek se setkáváte již od vstupu České republiky do EU. S ohledem na stále stoupající význam ochrany životního prostředí, zdraví lidí i zdraví zvířat ve společné zemědělské politice a s tím související změny evropské legislativy, připravilo ministerstvo jejich rozšíření. Od 1. ledna 2010 jsou zemědělci povinni plnit 10 standardů GAEC, které jsou komplexnější a lépe odpovídají zemědělské praxi.

Od 1. ledna 2009 byl v ČR zaveden systém Kontrol podmíněnosti (Cross Compliance). Tento systém na jedné straně umožňuje čerpání evropských finančních podpor, na straně druhé toto čerpání "podmiňuje" dodržováním požadavků a standardů. Všechny tyto požadavky a standardy vychází z platných evropských a národních předpisů a jejich plnění bylo již před zavedením systému Kontrol podmíněnosti (CC) kontrolováno v rámci národních kontrol.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.