M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)

Cílem opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Opatření podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Tvoří ho podopatření Integrovaná produkce zaměřená na pěstování ovoce, révy vinné a zeleniny postupy šetrnými k životnímu prostředí, podopatření ošetřování travních porostů zaměřené na údržbu cenných stanovišť na trvalých travních porostech, podopatření zatravňování orné půdy, s cílem prevence eroze půdy, podopatření biopásy, sloužící k podpoře biodiverzity ptáků, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině a podopatření ochrana čejky chocholaté s cílem chránit hnízdiště tohoto druhu a dalších druhů ptáků hnízdících v zemědělské krajině.

Žadatelem o AEKO je subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.

Podopatření je realizováno formou pětiletých závazků. Žadatel se vstupem do závazku zavazuje po celou dobu trvání závazku hospodařit v souladu s podmínkami daného podopatření nebo titulu na celé výměře zemědělské půdy se kterou do závazku vstoupil a v souladu s podmínkami cross compliance a ostatními podmínkami danými platnou evropskou a národní legislativou.

Podopatření 10.1.1  Integrovaná produkce  ovoce
Podopatření podporuje komplexní hospodaření v sadech s minimalizací vstupů, využívající postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou ovocný sad, na kterém žadatel pěstuje některý z podporovaných druhů ovoce v alespoň minimální hustotě výsadby.  Žadatel je povinen dodržovat zákaz používání stanovených účinných látek, provádění rozborů půdy a ovoce za účelem zjištění obsahu sledovaných těžkých kovů a předepsané způsoby údržby sadů.

Podopatření 10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné
Podopatření podporuje komplexní hospodaření ve vinicích s minimalizací vstupů, využívající postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou  vinice, na kterém žadatel pěstuje révu vinnou v alespoň minimální hustotě výsadby. Žadatel je povinen dodržovat zákaz používání stanovených účinných látek, omezení počtu aplikací vyjmenovaných přípravků na ochranu rostlin, povinné aplikace biologických preparátů a stanovené postupy údržby vinic.

V rámci podopatření jsou realizovány tituly:
10.1.2.1 Základní ochrana vinic
10.1.2.2 Nadstavbová ochrana vinic

Podopatření 10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny
Podopatření podporuje komplexní hospodaření na orné půdě s minimalizací vstupů, využívající postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou standardní orná půda, na kterém žadatel pěstuje některý z podporovaných druhů zeleniny. Žadatel je povinen dodržovat zákaz používání stanovených účinných látek, provádění rozborů půdy a zeleniny za účelem zjištění obsahu sledovaných těžkých kovů a dodržovat předepsané požadavky na pěstování zeleniny v systému integrované produkce.

Podopatření 10.1.4  Ošetřování travních porostů
Podopatření má za cíl trvale udržitelné obhospodařování cenných stanovišť na travních porostech. Podopatření se dělí na základní titul, cílený na údržbu travních porostů ve volné krajině a na tzv. „nadstavbové tituly“ cílené na údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a v oblastech soustavy Natura 2000. Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou trvalý travní porost a je podmíněna dodržením minimální a maximální úrovně chovu hospodářských zvířat, a to každodenně v období od 1. 6. do 30. 9. každý rok trvání závazku. Žadatel je povinen dodržovat stanovený způsob obhospodařování travního porostu. Ve zvláště chráněných oblastech a v oblastech soustavy Natura 2000 je vhodný způsob hospodaření volen orgány ochrany přírody prostřednictvím vymezení konkrétního titulu na daném dílu půdního bloku.

V rámci podopatření jsou realizovány tituly:
10.1.4.1 Obecná péče o extenzivní louky a pastviny
10.1.4.2 Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
10.1.4.3 Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
10.1.4.4 Horské a suchomilné louky hnojené
10.1.4.5 Horské a suchomilné louky nehnojené
10.1.4.6 Trvale podmáčené a rašelinné louky
10.1.4.7 Ochrana modrásků
10.1.4.8 Ochrana chřástala polního
10.1.4.9 Suché stepní trávníky a vřesoviště
10.1.4.10 Druhově bohaté pastviny

Podopatření 10.1.5 Zatravňování orné půdy
Podopatření podporuje převod orné půdy na travní porost v erozně ohrožených oblastech, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v oblastech zranitelných dusičnany anebo podél vodních útvarů. Cílem podopatření je zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy, zvýšení retence vody a snížení rizika eroze půdy. Ve zvláště chráněných oblastech a ochranných pásmech národních parků je zatravňování orné půdy prováděno druhově bohatou nebo regionální směsí schvalovanou místně příslušným orgánem ochrany přírody.

Dotace je vyplácena na ha zatravněného dílu půdního bloku. Žadatel je povinen po celou dobu závazku na zatravněné ploše hospodařit předepsaným způsobem.

V rámci podopatření jsou realizovány tituly:
10.1.5.1 Zatravňování orné půdy – běžná směs
10.1.5.2 Zatravňování orné půdy – druhově bohatá směs
10.1.5.3 Zatravňování orné půdy – regionální směs
10.1.5.4 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – běžná směs
10.1.5.5 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – druhově bohatá směs
10.1.5.6 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – regionální směs

Podopatření 10.1.6 Biopásy
Podopatření má za cíl podpořit biodiverzitu ptactva, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině skrze zajištění potravních zdrojů a poskytnutí úkrytů v období, kdy je jich v zemědělské krajině nedostatek. Dotace je vyplácena na ha biopásu.  Žadatel je povinen založit biopás o stanovených rozměrech a dodržovat stanovený způsob obhospodařování plochy biopásu.

V rámci podopatření jsou realizovány tituly:
10.1.6.1 Krmný biopás
10.1.6.2 Nektarodárný biopás

Podopatření 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté
Podopatření má za cíl podpořit populaci čejky chocholaté a dalších druhů ptáků vázaných na ornou půdu v zemědělské krajině ochranou hnízdišť v době rozmnožování. Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou standardní orná půda vymezeného v LPIS jako hnízdiště čejky chocholaté. Žadatel je povinen po celou dobu trvání závazku dodržovat stanovený způsob obhospodařování hnízdiště.

Podopatření 10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku Podopatření Zatravňování drah soustředěného odtoku podporuje převod orné půdy na travní porost se zaměřením na dráhy soustředěného odtoku definované v LPIS. Cílem podopatření je zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy, což povede ke snížení rizika eroze půdy a splachů ornice do vod. K zatravňování orné půdy je prováděno speciální osevní směsí zajišťující porost odolný proti zrychlenému odtoku vody v průběhu přívalových srážek. Dotace je vyplácena na ha zatravněného dílu půdního bloku. Žadatel je povinen po celou dobu závazku na zatravněné ploše hospodařit předepsaným způsobem.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2024

10. 1. 2024
Směnný kurz pro rok 2024, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.
Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření a k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, platné pro rok 2023.
Publikováno: 19. 4. 2023

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením

4. 4. 2023
Dne 31.3.2023 v částce 46 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2023

13. 2. 2023
Směnný kurz pro rok 2023, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.

Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha

22. 8. 2022
Vzhledem k výskytu sucha v roce 2022 je možné na zasažené díly půdních bloků zařazené do titulu druhově bohaté pastviny podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení zásahu vyšší moci – suchem.
Metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření a k provádění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, platné pro rok 2022.
Publikováno: 8. 4. 2022

Prezentace k webinářům -⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2022

30. 3. 2022
Na YouTube jsme umístili video formu prezentace z webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 s doplňujícím komentářem. V příloze najdete prezentaci v PowerPointu, která obsahuje rovněž informace k výjimce pro greening pro rok 2022.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2022

14. 1. 2022
Směnný kurz pro rok 2022, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.
Metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření a k provádění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, platné pro rok 2021.
Publikováno: 7. 4. 2021

Prezentace k webinářům –⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2021

30. 3. 2021
V příloze jsou uvedeny prezentace z webinářů k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021. Na YouTube jsme umístili video formu prezentací s doplňujícím komentářem.
1 2 3 ... 7

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.