Veřejná podpora

Pravidla EU pro veřejnou podporu jsou zakotvena v článcích 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 107 Smlouvy obsahuje definici veřejné podpory spolu s důvody, za kterých může být podpora považována za slučitelnou s vnitřním trhem. Článek 108 Smlouvy stanoví hlavní procesní zásady upravující činnosti Komise týkající se zajištění souladu opatření členských států s pravidly veřejné podpory, článek 109 pak působnost Rady.

Veřejná podpora je definována v článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pojem veřejné podpory je definován znaky, které musí být kumulativně splněny:

  • poskytování státem nebo ze státních (veřejných) prostředků,
  • zvýhodnění určitého podniku či odvětví výroby,
  • hrozba narušením či narušení hospodářské soutěže,
  • ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU.

Pravidla veřejné podpory v odvětví zemědělství jsou založena na třech různých principech: musí dodržovat obecné zásady politiky hospodářské soutěže, musí být v souladu se společnou zemědělskou politikou a musí být slučitelné s mezinárodními závazky EU, zejména s Dohodou WTO o zemědělství.

Při poskytování veřejné podpory je nutné řídit se souvisejícími předpisy Evropské unie a dbát na zákonnost každé podpory. V otázkách posuzování slučitelnosti veřejné podpory v odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu poskytovatelům pomáhá Ministerstvo zemědělství.

Úloha Ministerstva zemědělství v oblasti veřejných podpor

Ministerstvo zemědělství působí v této oblasti jako koordinační orgán v odvětví zemědělství a rybolovu podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. Pravomoci spočívají ve výkonu koordinační, poradenské, konzultační a monitorující činnosti,  přičemž tyto činnosti vykonává zejména ve vztahu k poskytovatelům veřejné podpory.

Mimo uvedená odvětví vykonává tuto úlohu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.