Přímé platby

Přímé platby jsou od roku 2023 součástí Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Hlavním cílem přímých plateb je zabezpečit všem aktivním zemědělcům stabilní příjmy formou platby na hektar využívané zemědělské plochy nebo v souvislosti s počtem chovaných zvířat. Tyto platby jsou poskytovány výhradně z rozpočtu EU. Další základní údaje o poskytovaných platbách naleznete dále v článku.

Poskytnutí přímých plateb je mimo podmínek jednotlivých podpor podmíněno dodržováním podmínek podmíněnosti, tj. řádným obhospodařováním zemědělské půdy a dodržováním povinných požadavků na hospodaření a podmínek standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Pro žadatele o platbu pro malé zemědělce a žadatele hospodařící v režimu ekologického zemědělství bude uplatněn zjednodušený kontrolní systém těchto podmínek.

Žádost o poskytnutí přímých plateb je podávána v rámci tzv. jednotné žádosti Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, a to zpravidla do
15. května příslušného kalendářního roku.

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2115 byla stanovena struktura přímých plateb:

Přímé platby oddělené od produkce jsou:

a) základní podpora příjmu pro udržitelnost;

b) doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost;

c) doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce;

d) režimy pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat (ekoplatba);

e) platba pro malé zemědělce.

Přímé platby vázané na produkci jsou:

a) podpora příjmu vázaná na produkci.

         

Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)

Podpora cílí na základní stabilizaci příjmu všech aktivních zemědělců formou platby na hektar využívané zemědělské plochy a je nastavena v podobě roční platby plně oddělené od produkce na způsobilou výměru zemědělské plochy ohlášené aktivním zemědělcem.

Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (CRISS)

Podpora je nastavena v podobě roční platby plně oddělené od produkce na maximálně 150 ha způsobilé výměry zemědělské plochy ohlášené aktivním zemědělcem. Nárok na tuto platbu bude mít každý žadatel bez ohledu na celkovou velikost obhospodařované zemědělské plochy.

Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce (YF)

Jedná se o roční platbu oddělenou od produkce na způsobilý hektar pro mladé zemědělce ve věku do 40 let, kteří poprvé založili nový zemědělský podnik nebo převzali již existující podnik po starších zemědělcích a kteří mají nárok na platbu v rámci základní podpory příjmu. Poskytuje se maximálně na 90 hektarů. Jedná se o doplňkový příjem po zahájení činnosti, který pomůže stabilizovat příjem mladých začínajících zemědělců.

Platba pro malé zemědělce

Jedná se o zjednodušené schéma nahrazující všechny ostatní přímé platby, které je určeno pro malé farmy do velikosti 10 hektarů. Platba bude poskytnuta maximálně na výměru 4 hektary způsobilé zemědělské plochy bez ohledu na celkovou výměru deklarovanou v žádosti. U žadatelů o tuto platbu bude uplatněn zjednodušený kontrolní systém podmínek podmíněnosti.

Podpora příjmu vázaná na produkci (CIS)

Podpory navazují na podpory příjmu vázané na produkci z období 2013-2020 (platby VCS). Platby budou poskytovány na shodné komodity vyjma konzumních brambor.

Podporou příjmu vázanou na produkci je

a) podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu,

b) podpora na produkci chmele,

c) podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností,

d) podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností,

e) podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností,

f) podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností,

g) podpora na produkci cukrové řepy,

h) podpora na produkci bílkovinných plodin,

i) podpora na chov telete masného typu,

j) podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka a

k) podpora na chov bahnice nebo na chov kozy.

Režimy pro klima a životní prostředí - Celofaremní ekoplatba

Tzv. ekoschémata obsahují opatření Celofaremní ekoplatba ve dvou úrovních, základní a prémiové. Celofaremní ekoplatba představuje celkem 11 intervencí, které pokrývají veškeré zemědělské kultury. V celofaremním pojetí ekoplatby jsou stanovené povinnosti vůči jednotlivým zemědělským kulturám, které jdou nad rámec podmíněnosti a zároveň vhodně doplňují některé z podmínek podmíněnosti.

V příloze naleznete aktualizované přehledy osiv pro rok 2024 pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.
Stáhnout (pdf, 674 kB)
16. 4. 2024
Zemědělské veřejnosti je k dispozici aktualizovaná Metodika, která je určena žadatelům o poskytnutí dotace na Celofaremní ekoplatbu pro rok 2024. Stěžejním předpisem pro žadatele této platby je nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů.
Stáhnout (pdf, 2 MB)

Informace pro žadatele – Podpora na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (CIS)

3. 4. 2024
Vzhledem k četným dotazům upřesňuje Ministerstvo zemědělství informace týkající se žadatelů o platbu na dojnice ​​​​​vydané v tiskové zprávě k úpravě nařízení vlády pro poskytování přímých plateb (publikované dne 13. 3. 2024) v následujícím článku:

Metodická příručka k podmínkám poskytování přímých plateb v České republice v roce 2024

2. 4. 2024
Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení nově aktualizovaná Metodická příručka k podmínkám poskytování přímých plateb v České republice v roce 2024. Příručka kompletně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb vyjma ekoplatby, které je věnována zvláštní příručka, a poukazuje na změny platné pro rok 2024

Neprodukční plochy v roce 2024

11. 3. 2024
V souladu s přijetím výjimky dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/587 ze dne 12. února 2024 lze v letošním roce využít výjimky z podmínky plnění minimálního procentního podílu neprodukčních ploch z orné půdy (kultura R, U, G) v rámci DZES 8 a základní celofaremní ekoplatby. Podrobné informace naleznete v tomto článku.

Informace k plnění „minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“ – zákaz hnojení v rámci celofaremní ekoplatby

11. 1. 2024
Nejen ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) podle nitrátové směrnice, ale i pro žadatele o celofaremní ekoplatbu nastalo období „zimního“ zákazu hnojení.

Informace pro žadatele - Ochranné pásy podél vod

27. 4. 2023
Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro jednu z povinností Základní celofaremní ekoplatby - založení ochranného pásu podél vod.

Informace pro žadatele – Podpora na chov telete masného typu (CIS)

26. 4. 2023
Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro podporu na chov telete masného typu. Podpora na chov telete masného typu se od roku 2023 poskytne pouze na telata, která byla minimálně 1 měsíc od narození (resp. 30 dnů), chována na hospodářství žadatele. Bez dodržení této minimální lhůty nemůže být tele považováno za dotačně způsobilé (podmínkou je vedení…

Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023

25. 4. 2023
Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2023. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb v roce 2023 vyjma ekoplatby, které je věnována zvláštní příručka.

Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba

21. 4. 2023
Tato metodika je určena žadatelům o poskytnutí dotace na Celofaremní ekoplatbu a je platná pro rok 2023. Stěžejním předpisem pro žadatele je nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, v platném znění.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.