přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro žadatele - Novelou se mění minimální počty sazenic sadebního materiálu

22.3.2022

Dne 1. března nabývá účinnosti novela 32/2022 k nařízení vlády č. 185/2015 Sb., která umožní přijímat žádosti na zalesnění v roce 2022 a aktualizuje minimální počty sazenic při výsadbě.

V  roce 2022 je opět otevřen příjem žádostí na založení lesního porostu pro dotace podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy (dále jen „nařízení vlády 185/2015 Sb.“). Příjem žádostí byl pozastaven pouze v roce 2021.

V novelizovaném znění nařízení vlády je aktualizována tabulka v příloze č. 1, která byla upravena na základě znění nové vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, která od 1. 1. 2022 nahradila vyhlášku č. 139/2004 Sb.

V souladu s minimálními počty sazenic, uváděnými novou vyhláškou, dochází k navýšení minimálního počtu sadebního materiálu u dřeviny dub letní a dub zimní u vybraných cílových hospodářských souborů z 8 na 9 tisíc kusů na 1 hektar (viz tabulka).

 

Dřevina

Cílové hospodářské soubory

Původní počty

Nové počty

Dub letní/DB

19, 25, 45

10

10

01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*)

8

9

Dub zimní/DBZ

25, 45

10

10

01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*)

8

9

 

Tato změna byla provedena s ohledem na to, aby dotace byly nadále poskytovány v souladu s lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Na základě zkušeností s administrací opatření v minulých letech se dále novelou nařízení vlády č. 185/2015 Sb. upravuje lhůta pro možnost založení lesního porostu v případě, kdy zalesňovaný pozemek je na základě rozhodnutí v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek. Lhůta je upravena tak, aby odpovídala ustanovení § 31 odst. 6 lesního zákona, a to včetně výjimky, kterou toto ustanovení pro zalesnění holiny umožňuje.

Tyto nové podmínky jsou platné pro poskytnutí dotace na zalesněné pozemky, resp. díly půdních bloků, které budou zalesněny v roce 2022.

Dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby na lesním porostu, který byl založen na zemědělské půdě podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. před rokem 2022, se poskytuje podle platného znění tohoto nařízení v roce jeho založení.

V případě jakýchkoli dalších dotazů týkajících se této podpory se můžete nadále obracet přímo na gestora opatření:

Ing. Simona Kvasničková
Odbor environmentálních podpor PRV – 14130
tel.: 221812218
e-mail: simonakvasnickova@mzecz
sekretariát odboru - tel.: 221812665

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem