přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Tisková zpráva - Důležitá informace pro obce - výklad podmínky v Příručce pro zadávání veřejných zakázek k personální propojenosti v rámci cenového marketingu

19.5.2022

V současné době přibývají případy nesprávně provedených cenových marketingů ze strany obcí. Obce (zpravidla jako žadatelé v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje) chybují často v případě čl. 1.2.5 Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova 2014–2020 (verze 5), (dále jen „Příručky“).

Článek 1.2.5 Příručky zní takto V případě, že zadavatel nezveřejní zakázku mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek v otevřené výzvě prostřednictvím Portálu farmáře nebo v Národním elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných zakázek, nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli, jako k zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (§ 22, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem/příjemcem dotace. Za propojenou osobu se pro tyto účely považuje rovněž právnická osoba, jejímž statutárním orgánem/členem statutárního orgánu je pro zadavatele/žadatele osoba blízká a/nebo osoba, která je osobou blízkou ve vztahu ke statutárnímu orgánu/členu statutárního orgánu zadavatele/žadatele. Účastníky porušující podmínky stanovené v tomto odstavci musí zadavatel ze soutěže vyloučit“.

Upozorňujeme, že za osobu personálně propojenou s obcí se vždy považuje člen zastupitelstva (včetně starosty, místostarosty a členů rady obce) a jeho osoby blízké, případně společnosti, kde tyto osoby figurují, tzn. jsou personálně propojeny se zastupitelem nebo jeho osobou blízkou.

Přestože obec nemá statutární orgán tak, jak je chápán v soukromoprávních předpisech, není z této podmínky vyloučena, neboť i v případě obcí je třeba zajistit dodržování základních zásad (zákaz diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti). Obec proto nesmí v cenovém marketingu vyzvat k podání nabídky FO nebo PO, která současně personálně působí v orgánu obce (např. obec nesmí vyzvat zastupitele obce, který je současně FO podnikající a potenciálním uchazečem o zakázku apod.). Obec rovněž nesmí vyzvat FO nebo PO, která je pro člena orgánu obce osobou blízkou (např. obec nesmí vyzvat PO, ve které je současně členem statutárního orgánu manžel zastupitelky obce apod.)

V případě, že obec jako zadavatel chce poptat některý z výše uvedených subjektů o podání nabídky, musí postupovat v souladu s čl. 1.2.5 Příručky, tzn., že musí zveřejnit zakázku mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek v otevřené výzvě prostřednictvím Portálu farmáře nebo v Národním elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných zakázek. V případě otevřené výzvy, pak obec může v souladu s čl. 3.1.2 Příručky výzvu po jejím uveřejnění odeslat některým dodavatelům (v takovém případě musí být výzva odeslána alespoň 3 dodavatelům).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem