přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pravidla k 6. výzvě OP Rybářství

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb bude zahájen dne 3. 1. 2022 od 9:00 a cílem je dočerpání finanční alokace tohoto opatření.

Projekty budou postupně schvalovány až do výše přidělené finanční alokace. První projekt v pořadí, který požadovanou podporou přesáhne přidělenou finanční alokaci, bude posledním projektem, který bude podpořen. Výše podpory pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb je 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Všechny Žádosti o podporu budou přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní přítomnosti žadatele na RO SZIF. Žádost o podporu je již žadatelům zveřejněna na Portálu farmáře. Pravidla byla již zveřejněna dne 24. 7. 2020 jako 3. verze, viz níže. ŘO OP Rybářství upozorňuje, že v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce nebude brán zřetel na podané žádosti před termínem zahájení příjmu a těmto žádostem bude ukončena administrace po jejich zaregistrování na příslušném RO SZIF.

ŘO OP Rybářství dále upozorňuje, že režim zadání zakázky u projektů opatření 3.2. Sledovatelnost produktů, kde jsou žadatelem podniky akvakultury a zpracovatele ryb, je odlišný od klasických investic v opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury a 5.3. Investice do zpracování produktů. Přímé nákupy lze v opatření 3.2. realizovat pouze pokud předpokládaná hodnota zakázky je nižší než 500 000 Kč bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že podpora v opatření 3.2. je ve výši 80 % způsobilých výdajů, může žadatel dle Pravidel pro zadávání zakázek (verze 3, účinné od 1. 11. 2019) v rámci OP Rybářství 2014–2020 realizovat přímý nákup pokud předpokládaná hodnota zakázky je nižší než 500 000 Kč bez DPH. Pokud předpokládaná hodnota zakázky je nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby postupuje žadatel v režimu zakázek malého rozsahu v uzavřené výzvě dle Pravidel pro zadávání zakázek. Pokud je hodnota rovna a vyšší než 2 000 000 mil. Kč, postupuje dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Žadatel povinné přílohy k výběrovému/zadávacímu řízení zasílá přes Portál Farmáře do 30 týdnů od vyhotovení seznamu projektů doporučených k financování.


24.7.2020

Pravidla 3.2. OP Rybářství 2014 - 2020 - 6 výzva, verze 3 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


17.4.2018

Pravidla 3.2. OP Rybářství 2014 – 2020 – 6. výzva, verze 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 838 KB)


21.7.2016

Pravidla 3.2. OP Rybářství 2014 – 2020 – 6. výzva, verze 1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 883 KB)