přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (dále NPO) je plánem reforem a investic České republiky s cílem zmírnit dopady pandemie COVID-19 a nastartovat ekonomiku s využitím finančních prostředků z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále RRF), který byl členy Evropské rady na zasedání 17. až 21. července 2020 o víceletém finančním rámci EU a Next Generation EU na období 2021 až 2027 schválen.

Nástroj pro oživení a odolnost je největším nástrojem z unijního plánu obnovy Next Generation EU s celkovým objemem financí 750 mld. EUR (přes 19 bil. Kč). Členským státům Evropské unie má RRF pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie COVID-19  a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily zelenou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími.

Na základě předloženého NPO, který byl Vládou ČR schválen dne 17. května 2021, požádala Česká republika o finanční příspěvek z RRF ve výši přibližně 179 mld. Kč ve formě grantů, celková výše investic pro Českou republiku je plánována ve výši 190,6 mld. Kč.

Žádosti o dotaci bude možné podávat do srpna 2026 s tím, že způsobilé výdaje budou uznatelné od 1. února 2020 u opatření spadající do působnosti RRF.

Investice zahrnuté v rámci NPO jsou rozčleněny do 6 základních pilířů, které se dále člení na komponenty, konkrétní reformy a investiční akce.

Základní pilíře investic NPO:

  • Digitální transformace

  • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

  • Vzdělávání a trh práce

  • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

  • Výzkum, vývoj a inovace

  • Zdraví a odolnost obyvatelstva

Ministerstvo zemědělství je v rámci pilíře „Fyzická infrastruktura a zelená tranzice“ vlastníkem komponenty 2.6. Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu.

Cílem komponenty 2.6. je přispět k udržitelnosti zemědělské a lesnické krajiny z pohledu hospodářského a ekologického v kontextu klimatické změny, zejména zadržováním vody v krajině, zvýšením biodiversity a zlepšením stavu lesnických ekosystémů.

Prostřednictvím komponenty 2.6. bude Ministerstvo zemědělství podporovat jednotlivé investice:

2.6.1.

Protipovodňová ochrana

2.6.2.

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

2.6.4.

Provádění pozemkových úprav s pozitivním vlivem na prevenci eroze a zachycování srážek

2.6.5.

Budování lesů odolných klimatické změně

2.6.6.

Zadržování vody v lese

Odhadované náklady: 13 796 mil. Kč.
Více na www.planobnovycr.cz