přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Struktura dotačních zdrojů

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Více >


zobrazit po
19.12.2012

Tisková oprava Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

Tisková oprava se týká Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2, kapitoly IV. Přehled specifik jednotlivých opatření, Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Další podmínky, odrážka 2, kde byla opomenuta kategorie malých a středních podniků.


5.12.2012

Prezentace ze semináře k opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Dne 4.12.2012 se v budově Ministerstva zemědělství uskutečnil seminář k opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Jedná se o nové opatření Programu rozvoje venkova ČR. Příjem žádostí o dotaci se bude konat ve dnech 6. – 12. 2. 2013.


21.11.2012

Pozvánka na seminář k opatření III.4.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 277 KB)

Dne 4.12.2012 se v budově Ministerstva zemědělství bude konat seminář k nově zaváděnému opatření III.4.1 Získávání zkušeností, animace a provádění.


6.11.2012

Dokončení implementace požadavků Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance)

Počínaje 1. lednem 2013 dojde k poslední etapě rozšíření požadavků podmíněnosti vztahujících se na všechny žadatele o přímé platby, některé podpory osy II Programu rozvoje venkova (PRV) a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem.


Datum konání: 17.10.2012  – 23.10.2012 

17. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V 17. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,6 mld. Kč na investice do lesů, pozemkové úpravy, využívání poradenských služeb, obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských…


11.10.2012

Informace pro žadatele z PRV - AEO

Informace se týká prodlužování závazků v Agroenvironmentálních opatřeních v roce 2012


3.10.2012

Pozastavení revizí zakreslení vrstvy erozně ohrožených půd v LPIS

Aktuální informace k podávání žádostí o revizi vrstvy erozní ohroženosti.


2.10.2012

Výklad podmínky vztahující se k akciovým společnostem ve vztahu k definici žadatele u žádostí PRV a OPR

Od 17. kola Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) a 14. kola Operačního programu Rybářství (dále jen „OPR“) jsou z okruhu potencionálních příjemců vyloučeny subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele (dále jen „ASNM“) a dále rovněž subjekty, jejichž struktura je s ASNM jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů.


27.9.2012

HODNOCENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2012

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Téměř 90 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B.


18.9.2012

Riziková území ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 472 KB)

Příloha k Pravidlům pro 17. kolo pro opatření I.1.2 Investice do lesů, podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura - retenční vodní nádrže v lesích - vymezení rizikových povodí na území ČR.


11.9.2012

17. kolo - Aktualizace pravidel pro opatření I.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 17. kolo příjmu žádostí (říjen 2012), pro opatření I.1.2 Investice do lesů.


11.9.2012

17. kolo - Aktualizace Obecné části Pravidel PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 292 KB)

Obecná část Pravidel - A, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR podané v rámci 17. kola příjmu žádostí (17.10. - 23.10.2012).


11.9.2012

17. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření II.2.4.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 561 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 17. kolo příjmu žádostí (17. - 23.10.2012), pro opatření II.2.4.1Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření.


11.9.2012

17. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření II.2.4.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 343 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 17. kolo příjmu žádostí (17. - 23.10.2012), pro opatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích.


5.9.2012

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu, kdy od 6.9.2012 dochází ke změně v Pokynech příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR.


5.9.2012

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 278 KB)

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu, kdy od 6.9.2012 dochází ke změně v Pokynech příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR. Dle kapitoly 4, písm. j) Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013, platí pro žadatele, kteří u projektů překročí celkové výdaje částku 50 000 EUR, informační povinnost. Od 6.9.2012 dochází ke změně termínu, kdy musí být informační billboard nebo tabulka umístěn na daném místě realizace projektu, a to nově od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, nejpozději však k datu předložení Žádosti o proplacení. Tomuto odpovídá i kurz přepočtu celkových skutečných výdajů projektu, které jsou rozhodné pro platnost, jenž je stanoven k datu podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Podrobnosti viz Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV), které naleznete v sekci Dotace - Program rozvoje venkova - Pravidla pro publicitu.


24.8.2012

Ministerstvo zemědělství: Jak mají zemědělci postižení suchem postupovat při žádosti o pomoc

Tisková zpráva – Balíček opatření pomoci zemědělcům postiženým suchem letos na jaře zahrnuje možnost výplaty zálohové platby na plochu (SAPS) už po 16. říjnu, prodloužení realizace vybraných projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) z 24 na 36 měsíců, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) může prodloužit smlouvy na dotace úroků, Pozemkový fond ČR (PF ČR) umožní postiženým podnikům odklad splátek za prodej a nájem státní půdy a podniky s živočišnou produkcí budou moci požádat Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o zápůjčku krmných plodin. Ministerstvo zemědělství jedná i s bankami o vstřícném postoji vůči zemědělcům, kteří splácejí úvěr.


22.8.2012

15. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.2.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 866 KB)

Dne 21.8.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Celkem bylo schváleno 231 žádostí v hodnotě necelých 517 mil. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


21.8.2012

15. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření I.1.4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 156 KB)

Dne 21.8.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Celkem bylo schváleno 113 žádostí v hodnotě necelých 925 mil. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


13.8.2012

Periodikum VENKOV - 6. číslo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Další vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012 se zaměřením na problematiku kvalitních, regionálních a tradičních produktů vyráběných v České republice.

zobrazit po