Nová pravidla veřejné podpory pro oblast zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury na období 2023+

10. 3. 2023

Evropská komise přijala dne 14. 12. 2022 revidovaná pravidla veřejné podpory pro oblast zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury, která jsou platná od 1. 1. 2023 do konce roku 2029. Nové předpisy mají za cíl sladit pravidla veřejné podpory se strategickými prioritami EU, zejména se Společnou zemědělskou politikou, Společnou rybářskou politikou, jakož i se Zelenou dohodou pro Evropu.

Revidovaná pravidla jsou výsledkem přezkumu, který proběhl v předchozích letech a také veřejné konzultace, která se uskutečnila počátkem roku 2022. Přijaté změny se dotýkají následujících předpisů.

Podpora pro zemědělství, lesnictví a venkovské oblasti

  • Nařízení Komise (EU) 2022/2472, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem („ABER“). Poskytování podpor podle nařízení o blokových výjimkách nepodléhá schválení opatření ze strany Komise a po splnění podmínek uvedených v nařízení je takováto podpora slučitelná s vnitřním trhem. Odpovědnost za soulad podpor s nařízením tak zůstává plně na členském státu, resp. poskytovateli.
  • Pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2022/C 485/01)(„AGRI pokyny“). V pokynech jsou stanoveny podmínky, na jejichž základě bude Komise ex ante posuzovat slučitelnost notifikované podpory s vnitřním trhem.

Podpora pro rybolov a akvakulturu

  • Nařízení Komise (EU) 2022/2473, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU („FBER“).
  • Pokyny ke státní podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury (2023/C 107/01)(„FISH pokyny“)
  • Platnost stávajícího nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury se prodlužuje do 31. 12. 2023. Prodloužení platnosti umožní Komisi dokončit proces přezkumu, zda by zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh bylo možné napříště zahrnout do působnosti tzv. obecného nařízení de minimis s vyšším limitem podpory.

Další informace naleznete též v tiskové zprávě Komise.

Přílohy

ABER

Stáhnout (pdf, 2 MB)

AGRI pokyny

Stáhnout (pdf, 2 MB)

FBER

Stáhnout (pdf, 2 MB)

FISH pokyny

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.