Podzimní výzvy z OP Rybářství 2021–2027 budou spuštěny v říjnu 2023

V podzimních výzvách roku 2023 v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitách Vysazování úhoře říčního, Investice do intenzivních akvakulturních systémů, Investice do akvakultury, Zpracování produktů a Propagační kampaně.

10. výzva na aktivitu 1.6.1 Vysazování úhoře říčního podporuje vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

Podpora je určena pro podniky akvakultury, rybářským svazům a rybářským spolkům, které jsou uživateli rybářských revírů. Podpora může být dále poskytnuta rybářským svazům, rybářským spolkům a podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli rybářských revírů.

Tato výzva je koncipována jako průběžná výzva na celé programové období s pevným termínem příjmu Žádostí o podporu, a to každoročně během podzimních termínů příjmů Žádostí o podporu v OP Rybářství 2021-2027.

 

11. výzva na aktivitu 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů je zaměřena na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a polo/průtočných systémů s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

 

12. výzva na aktivitu 2.1.2 Investice do akvakultury je zaměřena k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti podniků s cílem zachovat tradiční akvakulturu poskytující environmentální služby. Důraz bude kladen také na podporu zelené a digitální transformace.

Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Podpora je také určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Nově začínajícím chovatelem je každý podnik, který nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu.

Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje.

 

13. výzva na aktivitu 2.2.2 Zpracování produktů – je zaměřená na podporu zelené a digitální transformace a posílení konkurenceschopnosti a odolnosti zpracovatelských podniků, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh.

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

 

14. výzva   na aktivitu 2.2.1 Propagační kampaně je zaměřena na přípravu strategie a realizaci regionálních nebo celostátních komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní, zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. Dále pořádání konferencí a seminářů, pořádání a účast na veletrzích, výstavách a vydávání odborných publikací.

Projekty mohou být zaměřeny na obchodní značky, zeměpisné oblasti i na Chráněné zeměpisné označení (CHZO) a další chráněné značky EU.

Podpora je určena pro tyto subjekty:

• Podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

• Vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství.

• Výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství.

• Rybářské sdružení ČR.

• Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.

 

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021-2027 (dále jen „Pravidla“).

 

Příjem žádostí pro výše uvedené výzvy bude probíhat od 24. 10. 2023 od 9 hod.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivé aktivity přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

 

Žádost o podporu pro aktivitu 1.6.1 Vysazování úhoře říčního bude žadatelům zveřejněna na portálu ISKP21+ dne 9. 10. 2023.

Žádost o podporu pro aktivitu 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů, 2.1.2 Investice do akvakultury, 2.2.2 Zpracování produktů a 2.2.1 Propagační kampaně bude žadatelům zveřejněna na portálu ISKP21+ nejpozději dne 16. 10. 2023.

 

Příjem žádostí končí 13. 11. 2023 ve 13 hod.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz na stránkách Dotace/OP Rybářství na období 2021-2027/Aktivity.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.