Jarní výzvy z OP Rybářství 2021–2027 budou spuštěny v dubnu 2024

V jarních výzvách roku 2024 v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitách Inovace, Investice do akvakultury, Zpracování produktů a Organizace producentů:

15. výzva na aktivitu 2.1.1 Inovace má za cíl rozvoj technických, vědeckých nebo organizačních znalostí a inovace zaměřené na zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů, včetně technologií, výrobků či metod v oblasti akvakultury.

Součástí podporovaných aktivit je realizace vědecké spolupráce a sdílení poznatků včetně příkladů dobré praxe a zveřejňování výsledků. Dále je aktivita zaměřena na navázání a budování partnerství s dalšími zeměmi v odvětví rybářství.

Podpora je určena podnikům akvakultury, zpracovatelům ryb, rybářským svazům a pobočným spolkům rybářských svazů spolupracujícím s partnerem/partnery projektu, nebo veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím) spolupracujícím s partnerem/partnery projektu.

16. výzva na aktivitu 2.1.2 Investice do akvakultury přispívá k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti podniků s cílem zachovat tradiční akvakulturu poskytující environmentální služby. Důraz bude kladen také na podporu zelené a digitální transformace.

Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Podpora není určena pro obce, svazky obcí a kraje.

17. výzva na aktivitu 2.2.2 Zpracování produktů – je zaměřená na podporu zelené a digitální transformace a posílení konkurenceschopnosti a odolnosti zpracovatelských podniků, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh.

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury, nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko

18. výzva na aktivitu 2.2.3 Organizace producentů – je zaměřena na podporu aktivit spojených se zakládáním organizace producentů nebo sdružení organizací producentů a mezioborových organizací uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013. Typy aktivit zahrnují rovněž podporu přípravy a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových organizací a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky.

Podpora je určena:

  • pro již vzniklé organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury, kteří obdrželi Rozhodnutí o svém uznání od Ministerstva zemědělství ČR,
  • pro organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury (seskupení podniků), kteří žádají o uznání v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 1379/2013,
  • pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb, kteří jsou součástí seskupení, jež požádá o uznání organizace producentů v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 1379/2013. O podporu žádá vždy jeden zakládající člen organizace producentů dle kap. 13, písmene b).

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021–2027 (dále jen „Pravidla“).

Příjem žádostí pro výše uvedené výzvy bude probíhat od 23. 4. 2024 od 9 hod.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivé aktivity přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Žádosti o podporu budou žadatelům zveřejněny na portálu ISKP21+ pro 18. výzvu nejpozději dne 8. 4. 2024, pro 15. – 17. výzvu 15. 4. 2024.

Příjem žádostí končí pro 15. – 17. výzvu 13. 5. 2024 ve 13 hod., pro 18. výzvu 31. 12. 2029.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství pod jednotlivými aktivitami.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.