Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2024

31. 8. 2023

Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2024.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Výzva umožňuje podávání žádostí o dotaci na financování neinvestiční akce podle § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Vyhlášení: 
do 31. srpna 2023
Ukončení přijímání žádostí: 2. října 2023 ve 13:00 hodin
Vyhodnocení výběrového řízení: do 30. listopadu 2023

ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Nestátní neziskové organizace definované kapitolou „V. Pravidla oprávněnosti v rámci programů NNO“ Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2024

OBLASTI PODPORY
Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství.

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Žadatel o státní dotaci na rok 2024 může podat:

  • „Roční žádost“, tj. žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2024, která je podávána ve struktuře dle přílohy č. 1 Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství (žádost je generována v elektronickém nástroji).

Žadatel o dotaci může podat v rámci aktuální výzvy k podávání žádostí o dotaci více žádostí.

Způsob podání žádosti:
Žádost je podávána podle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2024.

Žadatel o dotaci je povinen vygenerovat roční žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2024 prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu eAGRI: https://epodani.mze.cz/. Takto vygenerovanou žádost nestátní nezisková organizace opatří podpisy oprávněných zástupců organizace (vygenerovaná žádost nahrazuje přílohu č. 1 Příručky). Žádost a všechny ostatní relevantní dokumenty podepsané platným elektronickým podpisem oprávněných osob musí být zaslány poskytovali podpory prostřednictvím datové schránky.

K oprávněným zástupcem NNO podepsané žádosti o dotaci žadatel připojí:

  1. Všechny povinné přílohy stanovené Příručkou pro žadatele o dotaci v elektronické podobě všech předkládaných dokumentů. Rozpočet projektu musí být připojen v elektronické podobě rovněž i ve formátu xls nebo xlsx.

Kompletní žádost o státní dotaci na rok 2024 je třeba doručit (dodat) na Ministerstvo zemědělství prostřednictvím datové zprávy nejpozději do termínu ukončení přijímání žádostí o dotaci na rok 2024, tj. 2. října 2023 do 13:00 hodin.

Datová zpráva s žádostí a ostatními relevantními dokumenty musí být opatřena označením zprávy s textem „Žádost o dotaci NNO na rok 2024 – „identifikační číslo“ (vygenerované číslo z elektronického formuláře žádosti)“.

Datové zprávy bez možnosti identifikace výzvy nebo žádosti doručené po termínu ukončení přijímání žádostí nebudou hodnoceny.

Ing. Marcela Antošová
vrchní ředitelka sekce
Sekce ekonomiky a informačních technologií

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.