Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2020

18. 9. 2019

Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení: do 20. září 2019
Ukončení přijímání žádostí: 31. října 2019 ve 13:00 hodin
Vyhodnocení výběrového řízení: do 28. února 2020

ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Nestátní neziskové organizace.

OBLASTI PODPORY

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství nebude v roce 2020 uzavírat nové smlouvy o dlouhodobé spolupráci.

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Žadatel o státní dotaci na rok 2020 může podat:

  1. „Roční žádost“, tj. žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2020, která je podávána ve struktuře dle přílohy č. 1 Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství (žádost je generována v elektronickém nástroji).

  2. Žadatel o dotaci může podat v rámci aktuální výzvy k podávání žádostí o dotaci více žádostí.

Způsob podání žádosti:

Žádost je podávána podle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2020.

Žadatel o dotaci je povinen vygenerovat roční žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2020 prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu eAGRI: https://epodani.mze.cz. Takto vygenerovanou žádost nestátní nezisková organizace opatří podpisy oprávněných zástupců organizace (vygenerovaná žádost nahrazuje přílohu č. 1 Příručky). V případě podání žádosti datovou zprávou musí být žádost a všechny ostatní relevantní dokumenty podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob.

K oprávněným zástupcem NNO podepsané žádosti o dotaci žadatel připojí:

  1. Všechny povinné přílohy stanovené Příručkou pro žadatele o dotaci

  2. Elektronickou podobu všech předkládaných dokumentů, přičemž dokumenty předkládané v elektronické podobě musí být plně identické s dokumenty předloženými
    v listinné podobě (u podepsaných dokumentů bude jejich skenovaná podoba ve formátu pdf, rozpočet projektu musí být v elektronické podobě připojen rovněž ve formátu xls nebo xlsx).

Kompletní žádost o státní dotaci na rok 2020 je třeba předat podatelně Ministerstva zemědělství či doručit prostřednictvím poštovní či kurýrní služby nejpozději do termínu ukončení přijímání žádostí o dotaci na rok 2020, tj. 31.10.2019 do 13:00 hodin.

Listinná podoba žádosti je předávána v zalepené obálce a musí být opatřená identifikací žadatele včetně identifikačního čísla žádosti, které bude vygenerováno při odeslání elektronického formuláře, a dále výrazným nápisem „Žádost o dotaci NNO na rok 2020 – NEOTVÍRAT“.

Zalepené obálky bez uvedení identifikačního čísla žádosti nebo žádosti doručené po termínu ukončení přijímání žádostí nebudou hodnoceny.

 

Mgr. Jan Sixta
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

Bc. Zdeněk Kadlec
v zastoupení státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství

Přílohy

Vyhlášení VŘ NNO 2020

Stáhnout (pdf, 541 kB)

Zásady MZe pro poskytování dotací NNO pro rok 2020

Stáhnout (doc, 95 kB)

Příručka pro žadatele 2020

Stáhnout (doc, 516 kB)

Příloha č. 1 - Žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2020 (vygenerována prostřednictvím elektronického nástroje)

Stáhnout (doc, 101 kB)

Příloha č. 2 - Struktura ročního projektu

Stáhnout (doc, 29 kB)

Příloha č. 3 - Rozpočet projektu

Stáhnout (xls, 17 kB)

Příloha č. 4 - Investiční záměr

Stáhnout (doc, 34 kB)

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení žadatele (historie subjektu a vedení účetnictví)

Stáhnout (doc, 22 kB)

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení žadatele (dotace z veřejných prostředků, účetní období, propojené subjekty)

Stáhnout (doc, 77 kB)

Příloha č. 7 - Logo Ministerstva zemědělství

Stáhnout (574 kB)

Příloha č. 8 - Pravidla pro poskytování prostředků státního rozpočtu v rámci programu 129 030

Stáhnout (doc, 32 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.