Registr podpor de minimis

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) slouží od 1. ledna 2010 pro evidenci podpor de minimis poskytovaných na základě přímo použitelných předpisů EU. Kromě samotného zadávání informací o podporách a jejich příjemcích umožňuje poskytovatelům také ověřovat výši poskytnuté finanční částky za rozhodné období. Aplikace také umožňuje veřejnosti i přihlášeným uživatelům prohlížet data o celkové výši poskytnutých podpor v ČR, přihlášenému poskytovateli podpor ověřovat celkovou výši podpory poskytnuté konkrétnímu subjektu a přihlášenému příjemci podpor de minimis získat informace o jednotlivých podporách jemu poskytnutých.

V gesci Ministerstva zemědělství je:

  • nařízení Komise (EU) č. 1408/2013ze dne 18. prosince 2013 o použití článků o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství - strop 20 000 EUR, národní strop činí 61 865 750 EUR,
  • nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury - strop 30 000 EUR, národní strop činí 3 020 000 EUR.

V gesci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je:

  • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis - ostatní odvětví - strop 200 000 EUR a 100 000 EUR v odvětví silniční dopravy, národní strop není stanoven,
  • nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu – strop 500 000 EUR, národní strop není stanoven.

V České republice se každá podpora poskytnutá v tomto režimu zaznamenává do Centrálního registru podpor malého rozsahu. Povinnost vychází ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. Obsah a rozsah údajů a postup při jejich zápisu stanovuje vyhláška č. 465 ze dne 15. prosince 2009, o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu.

Více informací o registru a podpoře de minimis včetně žádostí o přístup naleznete zde.

Příjemcem podpory může být:

  • Právnická osoba podnikající v ČR v souladu s příslušnými předpisy,
  • Fyzická osoba podnikající v ČR v souladu s příslušnými předpisy,
  • Fyzická osoba nepodnikající,
  • Zahraniční právnická osoba, která není v rámci České republiky evidována,
  • Zahraniční fyzická osoba, která není v rámci České republiky evidována.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.