Elektronický přenos dat

Základní informace k elektronickému podání žádosti o uznání množitelského porostu a osiva.

Žádost o uznání zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů.

Portál farmáře umožňuje dodavatelům:

Uznávací řízení porostů:

 • podávat žádosti elektronickou cestou:
 • zobrazit výsledky přehlídek jimi přihlášených porostů po ukončení uznávacího řízení,
 • uložit vyplněnou žádost z webového formuláře na lokální počítač a později ji opět použít,
 • odeslat přes datovou schránku vyplněnou žádost na ÚKZÚZ.

Uznávací řízení osiva a sadby:

přes webové služby:

 • OOS_ZUO01A - Vložení žádost o uznání osiva
 • OOS_GVO01A - Vyhledat podané žádosti o uznání osiva a výsledky rozborů
 • OOS_LRO01A - Zaslání výsledku laboratorních rozborů
 • OOS_CIS01C - Pomocné číselníky

Podání žádosti - množitelský porost

Žádost o uznání množitelského porostu se řídí správním řádem. Podání žádosti v současné době akceptuje ÚKZÚZ několika způsoby:

 1. podání formuláře v papírové podobě (klasickou poštou),
 2. webovou službou OOS_ZUP01C s potvrzením přes datovou schránku ÚKZÚZ (PDF),
 3. webovou službou OOS_ZUP01C s potvrzením papírovou formou (klasická pošta),
 4. do datové schránky ÚKZÚZ (PDF),
 5. na elektronickou podatelnu ÚKZÚZ s kvalifikovaným elektronickým podpisem (PDF),
 6. webovou službou OOS_ZUP01C s využitím elektronického podpisu (od roku 2022),

 

Varianty 2 a 3 je možné realizavat s podporou Portálu farmáře.

Varianta 6 je úplné elektronické podání, kdy není nutné dodatečně dodávat na ÚKZÚZ žádné potvrzení a ÚKZÚZ automaticky zahajuje správní řízení ve věci uznání množitelského porostu.

Níže je podrobný popis jednotlivých způsobů podání.

Podání žádosti o uznání množitelského porostu bez podpory portálu farmáře MZe.
způsob podání popis podání
Papírová žádost

Žadatel si stáhne příslušné formuláře, které vyplní a odešle na ÚKZÚZ klasickou poštou.

 

ÚKZÚZ žádost zpracuje a zahájí s žadatelem správní řízení.

Datová schránka

Žadatel vyplní a odešle formuláře na podatelnu ÚKZÚZ. Obvykle se jedná o formát PDF.

 

ÚKZÚZ žádost zpracuje a zahájí s žadatelem správní řízení.

 

Podání žádosti o uznání množitelského porostu s podporou portálu farmáře MZe.
způsob podání popis podání

webové rozhraní portálu farmáře

 

+

 

podpora odeslání přes rozhraní datových schránek

Žadatel má na Portálu farmáře k dispozici formulář žádosti (pouze u žádost o uznání porostu).

Formulář je k dispozici přihlášeným uživatelům zde.

 

Po vyplnění žádosti lze:

 • žádost odeslat na ÚKZÚZ,
 • žádost si uložit do formátu XML a později si žádost opět nahrát do formuláře na Portálu farmáře (například pro potřeby kopie žádosti),
 • předvyplnit údaje předplodin z dat jednotné žádosti,
 • odeslat žádost do datové schránky ÚKZÚZ.

Další funkčnosti:

 • provést import XML soubor dříve uložené žádosti,
 • vytvořit kopii z jiné odeslané žádosti,
 • odložit si žádost jako rozpracovanou a provést její dokončení a odeslání později,
 • vygenerovat pro všechny elektronicky odeslané žádosti (z webového rozhraní PF i webovou službou OOS_ZUP01C) jeden PDF soubor a ten odeslat do DS ÚKZÚZ nebo po vytištění standardní poštou.

 

Odeslané žádosti z webového rozhraní je nutné odeslat do datové schránky ÚKZÚZ. Až odeslání do datové schránky zahájí ÚKZÚZ správní řízení ve věci uznání RM.

 

SW žadatele

(podepsaný request služby)

Dodavatelé  vlastnící specializované SW pro osivo  a sadbu mají k dispozici rozhraní pro komunikaci s Portálem farmáře.

Prostřednictvím tohoto rozhraní (OOS_ZUP01C) lze odeslat žádost na Portál farmáře přímo z programu.

Zaslaný request (datová věta) musí být podepsán dle standardu xml:Signature.

 

ÚKZÚZ takto zaslanou žádost přijme a podáním je zahájeno správní řízení. Žadatel nemusí na ÚKZÚZ odeslat originál žádosti poštou nebo datovou schránkou.

 

ÚKZÚZ pro potvrzení zašle žadateli do jeho datové schránky oznámení o zahájení správního řízení ve věci uznání množitelského porostu.

 

Žadatel zašle pouze souhlas majitele odrůdy s množením, je-li odrůda právně chráněná a čeká na případné výzvy k probíhajícímu řízení. 

 

Potvrzení do datové schránky může být odesláno s určitým časovým zpožděním a nemusí být odesláno ihned po přijetí datové věty.

 

SW žadatele

(request s využitím ws klíče)

 

+

 

podpora odeslání přes rozhraní datových schránek přes webový formulář

Dodavatelé vlastnící specializované SW pro osivo a sadbu mají k dispozici rozhraní pro komunikaci s Portálem farmáře.

Prostřednictvím tohoto rozhraní (OOS_ZUP01C) lze odeslat žádost na Portál farmáře přímo z programu.

Zaslaný request (datová věta) obsahuje autorizaci formou zjednodušené autorizace.

 

ÚKZÚZ tuto žádost přijme, ale tímto podáním není zahájeno správní řízení. Žadatel musí na ÚKZÚZ odeslat klasickou poštou nebo datovou schránkou originál žádosti.

 

 

Žadatel může využít podporu přes webový formulář, kde je od roku 2021 na jenom místě přehled všech podání, které byly uskutečněny webovou službou nebo přes webové rozhraní.

 

Menu odeslané

 

 

Informujte se u dodavatele Vašeho odborného SW na možnost elektronického podání žádostí prostřednictví Portálu farmáře.

Informace o přehlídkách porostů

Portál farmáře umožňuje dodavateli zobrazit si výsledky přehlídek svých množitelských porostů.

Tato funkce je dostupná po přihlášení do Portálu farmáře a dále je dostupná ve specializovaných SW pro osiva a sadbu. Informujte se o dodavatele svého specializované SW o možnosti této funkce.

Podání žádosti - osiva a sadba

 1. Vložení žádosti - pověřená laboratoř službou OOS_ZUO01A zašle na ÚKZÚZ elektronickou podobu žádosti žadatele. V žádosti vyplní IDSZR žadatele a další povinné údaje. V response služby jsou vidět chyby v žádosti.
 2. ÚKZÚZ žádost přijme a zahájí formální kontrolu žádosti.
 3. ÚKZÚZ počká na originál žádosti od žadatele a provede tzv. ověření žádosti.
 4. Pověřená laboratoř si může online zjistit stav žádosti v systému ÚKZÚZ službou OOS_GVO01A a sledovat zda je již žádost ze strany ÚKZÚZ ověřena.
 5. Pověřená laboratoř provede laboratorní zkoušku osiva/sadby.
 6. Labreport lze zaslat službou OOS_LRO01A. Labreport lze odeslat pouze pokud je žádost v informačním systému ÚKZÚZ již ověřena.
 7. Pověřená laboratoř v případě kladného výsledku zkoušky může vydat uznávací list. V tomto případě již není potřeba odesílat labreport v papírové podobě na ÚKZÚZ.
 8. V případě negativního výsledku zkoušky zasílá pověřená laboratoř na ÚKZÚZ průvodní kartu a originál laboratorního výsledku osiva/sadby a ÚKZÚZ výsledek zkoušky ověří a vydá rozhodnutí o neuznání osiva.

Kontakty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2, Pisárky, 60300 Brno
Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.