Pravidla pro uvádění osiva úředně nezapsaných odrůd do oběhu

Uvádění osiva úředně nezapsaných odrůd do oběhu. Uvádět do oběhu osivo nebo sadbu brambor (dále jen osivo) úředně nezapsané odrůdy lze pouze na základě povolení Ústavu.

Podrobné informace naleznete v aktuálním vydáni Bulletinu 1/2019, kapitola 13.

Pravidla pro uvádění osiva úředně nezapsaných odrůd do oběhu

Hlavní zásady:

 1. Uvádět do oběhu osivo nebo sadbu brambor (dále jen osivo) úředně nezapsané odrůdy lze pouze na základě povolení Ústavu.
 2. Povolení se uděluje pouze za účelem testů a hodnocení dané odrůdy v zemědělských podnicích s cílem získat informace o pěstování a použití odrůdy.
 3. V případě zemědělského druhu může Ústav vydat povolení pouze pro odrůdu, u níž byla podána žádost o registraci v České republice a jejíž zkoušení už probíhá alespoň jeden rok.
 4. V případě zeleninového druhu může Ústav vydat povolení pouze pro odrůdu, u níž byla alespoň v jednom členském státu Evropské unie podána žádost o zapsání do seznamu odrůd daného členského státu. 
 5. Množství osiva, které lze na základě tohoto povolení uvést do oběhu, je u zemědělských druhů omezeno (viz dále), u zelenin množství omezeno není.
 6. Povolení je platné po dobu nejdéle jednoho roku, ale je možné jej obnovit. Povolení rovněž pozbývá platnosti, pokud je žádost o registraci v České republice nebo žádost o zápis do seznamu odrůd jiného členského státu vzata zpět nebo zamítnuta. Povolení pozbývá platnosti také v okamžiku, kdy je daná odrůda zapsána do Státní odrůdové knihy nebo do seznamu odrůd jiného členského státu.
 7. Osivo úředně nezapsané odrůdy musí být při uvádění do oběhu zabaleno a uzavřeno stejně jako běžné osivo a musí nést návěsku oranžové barvy
 8. Osivo takto uvedené do oběhu musí svými vlastnostmi odpovídat certifikovanému osivu 1. nebo 2. generace

Podání žádosti:

Žádost o povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy podává:

 1. u odrůdy zemědělského druhu dodavatel se sídlem na území České republiky nebo jeho zmocněný zástupce,
 2. u odrůdy zeleniny osoba nebo její zmocněný zástupce se sídlem na území České republiky, která podala žádost o registraci odrůdy nebo o zápis do seznamu odrůd jiného členského státu.

Žádost se podává vedoucí Oddělení koordinace kontrol a certifikace:

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Monika Rubešová vedoucí oddělení monika.rubesova(at)ukzuz.cz 257 294 299
Ing. Tereza Kettnerová odborný referent tereza.kettnerova(at)ukzuz.cz

Povolovaná množství osiva:

Množství osiva úředně nezapsané odrůdy, které lze povolit pro jednu odrůdu, nesmí překročit následující procentní podíly množství osiva daného druhu každoročně využívaného k zásevu na zemědělskou půdu v České republice:

 1. 0,3 % pro pšenici setou, pšenici špaldu, ječmen, oves, hrách a bob polní,
 2. 0,05 % pro pšenici tvrdou,
 3. 0,1 % pro ostatní druhy (s výjimkou zelenin).

Pokud však takto vypočtené množství nestačí k osetí 10 ha, může být povoleno množství vyšší, potřebné k osetí této plochy.

Návěska oranžové barvy:

Osivo úředně nezapsané odrůdy zemědělského druhu je označeno úřední návěskou, u zelenin se jedná o návěsku dodavatele. Obě mají oranžovou barvu a jejich vzory lze nalézt v příloze č. 20 vyhlášky č. 129/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Údaje, které musí tyto návěsky obsahovat, jsou následující:

 1. označení orgánu odpovědného za certifikaci osiva (neplatí pro zeleniny),
 2. číslo partie
 3. měsíc a rok uzavření obalu osiva,
 4. název druhu a název odrůdy nebo návrh názvu odrůdy,
 5. označení „úředně nezapsaná odrůda“,
 6. označení „pouze pro zkoušky a hodnocení“ (neplatí pro zeleniny),
 7. označení „geneticky modifikovaná odrůda“, pokud se jedná o takovou odrůdu,
 8. u sadby brambor velikostní třídění,
 9. hmotnost balení, případně počet čistých semen,
 10. při použití obalovací látky či granulovaných pesticidů se uvede hmotnost doplňkových látek a poměr mezi jimi a čistými semeny,
 11. název a adresa dodavatele.

Na základě získaného povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy je možné požádat o vydání návěsek na toto osivo, a to na adrese:

ÚKZÚZ, Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5
Ing. Lea Komárková, tel. 257 294 304, E-mail: lea.komarkova@ukzuz.cz.

Kontrola uvádění do oběhu

Ústav namátkově kontroluje množství a kvalitu osiva úředně nezapsaných odrůd uváděného do oběhu, způsob jeho použití a označování předepsanými návěskami.

Přílohy

Maximální množství úředně nezapsaného osiva, které je možno uvádět do oběhu - 1.1.2023

Stáhnout (pdf, 102 kB)

Maximum quantities of seed (with orange labels) allowed to place on the market seed of not yet officially listed variety in Czech Republic - 1.1.2023

Stáhnout (pdf, 17 kB)

ZemPlod_AgriSpec_05_2023

Stáhnout (pdf, 460 kB)

Zelenina_Vegetables_05_2023

Stáhnout (pdf, 204 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.