Systém kruhových testů

Předmět kruhových testů

Předmětem kruhových testů jsou všechny druhy plodin, kromě osiva květin a léčivek. Jednotlivým účastníkům jsou zkušební vzorky zasílány v závislosti na jejich specializaci a případně v souladu s požadavkem uvedeným v přihlášce k účasti v kruhových testech.

Přihláška k účasti v kruhových testech

 1. Semenářské laboratoře, které se dosud k účasti na kruhových testech nepřihlásily, mohou tak učinit dodatečně, a to zasláním přihlášky do zkušební laboratoře osiv a sadby Praha.
 2. Pracoviště do organizace kruhových testů již integrovaná, která mají i nadále zájem v prověřování pokračovat, budou automaticky obesílána dalšími zkušebními vzorky.
 3. Laboratoře, které o účast v kruhových testech ztratily zájem, oznámí toto písemně tamtéž.

Systém rozesílání vzorků

 1. Vzorky jsou zasílány ve dvou cyklech v průběhu kalendářního roku (jednotlivé cykly jsou značeny římskými číslicemi).

Typy zkoušek

 1. Předmětem prověřování jsou zkouška čistoty a klíčivosti. Zkoušení vlhkosti a speciální rozbory (ploidita, konduktivita, mikroreliéfová zkouška, stanovení výskytu patogenů) nejsou do systému kruhových testů zahrnuty.
 2. Konkrétní požadavky na provedení analýz v rámci jednotlivých cyklů, včetně termínů pro odeslání výsledků do zkušební laboratoře osiv a sadby Praha, jsou vždy specifikovány v průvodním dopise.

 Velikost vzorku

 1. Vzhledem ke kapacitním možnostem zkušební laboratoře OS v Praze nejsou vzorky na analytický rozbor zasílány ve stanovené velikosti. Příměs jiných rostlinných druhů se uvádí vždy jmenovitě, a to v kusech, nikoliv v hmotnostních %.

Laboratorní zkoušení zaslaného vzorku

 1. U příměsí, u kterých makroskopickým rozborem v rámci zkoušky čistoty lze stanovit kromě rodu i druh, je nezbytné uvést kompletní název v souladu s binární nomenklaturou (např.: jitrocel kopinatý). Označení "jitrocel sp." je neúplné a považuje se za chybu.
 2. Zkouška klíčivosti se zjišťuje v prostředí, které je pro jednotlivé druhy stanovené. Při zasílání výsledku testu klíčivosti se uvede vždy jediný výsledek (podle kapitoly 15 Metodiky zkoušení osiv a sadby) a podmínky, při kterých byla klíčivost zkoušena.

 Vyhodnocení testu a zaslání výsledků

 1. Výsledky jsou vyhodnocovány k průměrné hodnotě dané zkoušky, která je vypočtena ze získaných výsledků všech laboratoří účastnících se kruhových testů. Laboratoř je následně zařazena do příslušné kategorie dle dosažených výsledků souhrnného Z-score.

Hodnocení dle souhrnného Z-score:

Hodnocení Suma souhrnného 
Z-score
A Menší nebo rovno 3,5
B 3,51 - 5,30
C 5,31 – 7,0
N Vetší než 7,01
 1. Vyhodnocení je dále vyjádřeno grafickou formou – burzovním grafem, který znázorňuje směrodatnou odchylku (statistickou míru rozptylu), hodnotu průměru a hodnotu dosaženou v dané laboratoři. Z hodnocení je dále patrné, zda se jedná o laboratoř pověřenou nebo o dobrovolně zapojenou do systému kruhových testů. Hodnocení je vypracováno pro jednotlivé typy zkoušek a následně souhrnně za celé kolo kruhového testu.
 2. Laboratoř je hodnocena za ucelený počet kol kruhových testů – 6 kol, a to průměrem všech souhrnných stanovení.
 3. Je stanoven plán kruhových testů zahrnující období následujících 3 let. Aktuální plán kruhových testů bude zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.
 4. Laboratoře jsou rozděleny do kategorií, podle typu pověření.

Rozdělení laboratoří:

Označení Kategorie
1 Zemědělské druhy - trávy
2 Zemědělské druhy – obilniny, olejniny, jeteloviny, 
luskoviny, jiné krmné plodiny
3 Nezemědělské druhy – zeleniny, květiny, léčivky

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.