Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Brexit

Dne 31. 1. 2020 Velká Británie formálně opustila společný trh Evropské unie. Zveřejňujeme aktuální pravidla obchodu s komoditami, které jsou pod dozorem ÚKZÚZ.

 

A) VÝVOZ Z ČR (EU) DO UK

 

1. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty - fytosanitární oblast/podmínky

Aktualizované informace UK k dovozu z EU jsou k dispozici na: Import plants and plant products from the EU to Great Britain and Northern Ireland - GOV.UK (www.gov.uk).

V ČR se provádí vývozní rostlinolékařská certifikace pro povinné zásilky v místě nakládky zboží. K vývozní certifikaci zásilek musí vývozce předložit zásilku před odesláním! Informace ÚKZÚZ k žádosti o vývoz: Vývozní rostlinolékařské šetření (ÚKZÚZ) (eagri.cz).

Vývoz rostlin a rostlinných produktů z EU do UK jsou fytosanitární podmínky a kontroly uplatňovány postupně ve třech časových obdobích. V rámci těchto období vývozci postupně opatří zásilky příslušnými doklady z ČR a registrují se do informačních systémů UK, kde přihlašují zásilky ke kontrolám v UK.

 

2. Obchodování s osivy a rozmnožovacím materiálem rostlin

Osivo zemědělských druhů a zelenin vyrobené v EU lze od 1.1.2021 vyvážet do UK, pouze v případě, že bylo certifikováno podle mezinárodně platných systémů certifikace (OECD, ISTA) a v případě, že se jedná o osivo odrůd podléhajících registraci, lze vyvážet do UK jen odrůdy zapsané v Národním katalogu odrůd UK.

 

3. Ochrana práv k odrůdám rostlin

UK bude nadále uznávat práva již udělená Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO) na základě nařízení Rady (ES) č. 2100/94. V případě procesů neuzavřených do 31. 12. 2020 budou muset být podány nové žádosti, a to u agentury APHA (Animal and Plant Health Agency) pro udělení národní ochrany v UK a u CPVO pro udělení komunitární ochrany.

 

4. Dřevěný obalový materiál

Od 1. 1. 2021 budou pro obchod s komoditami všeho druhu, probíhající pomocí dřevěného obalového materiálu (palety, bedny, bubny, klíny, výdřeva apod.), platit podmínky dané mezinárodním standardem ISPM č. 15 (Regulation of wood packaging material in international trade – Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodě).  Pro obchodování mezi UK tak bude muset být veškerý dřevěný obalový materiál ošetřen některou ze schválených metod a náležitě označen, stejně jako pro většinu jiných třetích zemí.

 

5. Krmiva

Pro dovoz krmných produktů do UK nejsou avizovány žádné změny související s činností ÚKZÚZ. U vývozu do třetích zemí se předpokládá obecné dodržení potravinového práva, pokud nestanoví jinak orgány dovážející země nebo právní předpisy, normy, zásady správné praxe a jiné právní a správní postupy platné v dovážející zemi. Současné právní předpisy UK jsou v souladu s předpisy EU. V případě požadavku na vystavení certifikátu volného obchodu (Free Sale Certificate) pro vývoz do UK, bude tento vyhotoven pracovníky ÚKZÚZ.

 

6. Hnojiva

Trh s hnojivy v UK je velmi liberální – není potřeba je před jejich uvedením na trh registrovat, certifikovat atd. Osoba odpovědná za jejich uvedení na trh UK je odpovědná za jejich bezpečnost. V tomto smyslu se tedy i po brexitu nic nemění.

 

7. Přípravky na ochranu rostlin

Vývoz přípravků na ochranu rostlin se i po brexitu řídí povoleními k jednotlivým přípravkům, vydaným v UK. UK nepředpokládá revizi již vydaných povolení.

 

 

B) DOVOZ Z UK DO ČR (EU)

 

1. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty – fytosanitární oblast/podmínky

Dovozní podmínky pro rostliny a rostlinné produkty z UK jsou od 1.1.2021 stanoveny jako pro ostatní třetí země mimo EU, dle prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, které bylo změněné prováděcími nařízeními (EU) 2020/2210 a 2020/2011 zohledňující vystoupení UK z EU. 

Zásilky vstupující na území EU musí být zapsány v systému TRACES NT a jejich kontrola bude zpoplatněna podle pravidel jednotlivých států stanoviště hraniční kontroly. 

 

2. Obchodování s osivy a rozmnožovacím materiálem rostlin

Podmínky pro dovoz rozmnožovacího materiálu a sazenic zelenin z UK, stejně jako pro ostatní třetí země, stanovuje § 18 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů.

Rozmnožovací materiál musí splňovat také příslušné fytosanitární požadavky pro dovoz rostlinných komodit ze třetích zemí.

 

a) Osivo zemědělských druhů a zelenin

Osivům zemědělských druhů a zelenin z produkce GB byla přiznána ekvivalence pro polní přehlídky dozorované DEFRA od 1.1.2021 Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/537.

 

b) Rozmnožovací materiál sazenic zelenin a ovocných druhů

Na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/2219, o rovnocennosti rozmnožovacího materiálu a sadby zeleniny, mimo osivo, a rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce vyprodukovaných ve Spojeném království, lze od 1.1.2021 dovážet rozmnožovací materiál sazenic zelenin a ovocných druhů vyrobený v UK.

 

3. Registrace odrůd

 

a) Společné katalogy odrůd zemědělských druhů a zelenin 

Od 1.1.2021 je na UK pohlíženo jako na třetí zemi. Odrůdy zapsané ve evropských společných katalozích odrůd zemědělských druhů a druhů zeleniny pouze prostřednictvím UK byly ke dni 1.1.2021 z katalogů vymazány a nelze jejich rozmnožovací materiál nadále uvádět do oběhu na území EU (viz dodatek A 2021/1 ke konsolidovanému znění Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin z roku 2020 a dodatek H 2021/1 ke konsolidovanému znění Společného katalogu odrůd druhů zeleniny z roku 2020).

 

b) Národní registry odrůd révy vinné a ovocných druhů a národní registry dodavatelů

Podle právních předpisů EU může být rozmnožovací materiál odrůd révy vinné a ovocných druhů podléhajících registraci uváděn do oběhu pouze v případě, že jsou odrůdy zahrnuty v národním registru alespoň v jednom členském státě, nebo, v případě směrnice Rady 98/56/EHS o okrasném rozmnožovacím materiálu, jsou vedeny v seznamu dodavatelů v jednom členského státu EU. Odrůdy, které byly zahrnuty pouze do národního registru nebo seznamu dodavatelů UK nemohou být od 1.1.2021 v EU uváděny do oběhu.

 

V případě podání žádosti o registraci odrůd všech povinně registrovatelných druhů musí žadatel z UK k podání žádosti a k jednání v řízení o registraci odrůdy zmocnit zástupce, který má bydliště, trvalý pobyt nebo sídlo v ČR nebo v jiném členském státě.

 

4. Ochrana práv k odrůdám rostlin

Odrůdová práva Společenství udělená před 1.1.2021 CPVO na základě nařízení Rady (ES) č. 2100/94 zůstanou v platnosti na území EU bez ohledu na to, že žádost byla podána osobou a práva udělena osobě se sídlem v UK.

CPVO nebude nadále akceptovat pro udělení komunitární ochrany výsledky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti provedených v UK.

Pro registraci odrůd v ČR nebo udělení národních ochranných práv ČR nadále umožní využití výsledků zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti provedených v UK. Akceptace výsledků však bude řešena individuálně v závislosti na použité metodice zkoušek a legislativě UK. Tato možnost vyplývá z členství ČR a UK v Unii pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

 

5. Dřevěný obalový materiál

Od 1. 1. 2021 budou pro obchod s komoditami všeho druhu, probíhající pomocí dřevěného obalového materiálu (palety, bedny, bubny, klíny, výdřeva apod.), platit podmínky dané standardem ISPM č. 15 (Regulation of wood packaging material in international trade - Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodě). Pro obchodování mezi UK tak bude muset být veškerý dřevěný obalový materiál ošetřen některou ze schválených metod a náležitě označen, stejně jako pro většinu jiných třetích zemí.

 

6. Krmiva

Subjekty dovážející krmné produkty do ČR se budou muset registrovat u ÚKZÚZ jako dovozci. V případě prvotní registrace pro uvádění do oběhu proběhne standardní registrační řízení pro činnost dovozu krmiv. Vydání rozhodnutí o registraci je spojeno s poplatkem 2000 Kč. V případě schválení provozu pak činí poplatek 3000 Kč. Pokud je subjekt, pro činnost uvádění do oběhu, již u ÚKZÚZ registrován, proběhne přeregistrace formou změny spojená s poplatkem 500 Kč. Součástí požadavků pro registraci je identifikace zahraničního výrobního nebo dodavatelského provozu a dováženého krmiva včetně jeho složení. Více na  http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/krmiva/.

 

7. Hnojiva

Registrace hnojiv podle zákona o hnojivech, jejichž držitelem byl subjekt z UK, byly zrušeny. Pro legální uvádění těchto výrobků na český trh je potřeba tyto registrovat ve prospěch subjektu, který je usazen v EU. Další možnost pro neharmonizovaná hnojiva představuje jejich schválení v rámci EU (registrace, certifikace atd. – podle právních předpisů jednotlivých členských zemi) a pro uvádění na český trh následně využít vzájemné uznání. Pro harmonizovaná hnojiva lze využít režim tzv. CE hnojiv (podle nařízení o hnojivých výrobcích). I zde však musí být výrobce usazen v EU – proto subjekt z UK ani této možnosti po brexitu využít nemůže. 

 

8. Přípravky na ochranu rostlin

Přípravky na ochranu rostlin se povolují v každé členské zemi, v níž má být přípravek uváděn na trh anebo používán. Proto brexit nemá na existující povolení v ČR vliv. Povolení o vzájemném uznání z UK vydaná před dnem brexitu zůstanou v ČR v platnosti.  Ukončí se pouze možnost souběžného obchodu z UK. UK se po brexitu stala třetí zemí, zatímco souběžný obchod je možný jen mezi členskými zeměmi. Dovoz z UK všech ostatních typů přípravků na ochranu rostlin, povolených v ČR, zůstal po brexitu beze změny.

 

Užitečné odkazy:

Brexit (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

https://www.brexitinfo.cz

 

Dubnové změny v podmínkách pro obchodování se Spojeným královstvím

19. 4. 2021
Tisková zpráva — Evropskou unií (EU) byla schválena rovnocennost tzv. ekvivalence pro polní přehlídky porostů a rovnocennost metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království. Dále byly upřesněny podmínky obchodování pro krmné produkty.

Podmínky pro obchodování se Spojeným královstvím od 1. 1. 2021 ve vztahu k ÚKZÚZ

22. 12. 2020
Tisková zpráva — Odchodem Spojeného království (UK) z Evropské unie se UK stává třetí zemí. Od 1. 1. 2021, po ukončení ročního přechodného období, tak platí nové podmínky pro dovoz a vývoz z/do UK (mimo území Severního Irska).

Podmínky pro obchodování se Spojeným královstvím s ohledem na používaný dřevěný obalový materiál

20. 10. 2020
Tisková zpráva — V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU bude od 1. 1. 2021 nutné, aby byl dřevěný obalový materiál použitý pro vývoz a dovoz zboží všeho druhu ošetřen a označen proti dřevokazným škůdcům a původcům chorob rostlin.

Při vývozu dřeva do třetích zemí je důležitá účinnost ošetření proti škůdcům

22. 9. 2020
Tisková zpráva — ÚKZÚZ upozorňuje všechny vývozce neodkorněného dřeva (kulatiny) do Číny a dalších zemí na nutnost splnění všech fytosanitárních podmínek dovážejícího státu, především s ohledem na dostatečnou účinnost ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu.

Brexit a související změny v obchodu

3. 2. 2020
Tisková zpráva — ÚKZÚZ informuje všechny obchodníky, vývozce a turisty, o opatřeních, které se vztahují na dovoz regulovaných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v souvislosti s odchodem Velké Británie z EU.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.