Výjimka na použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství

Udělování výjimek na použití konvenčního osiva v EZ

Odbor osiv a sadby ÚKZÚZ uděluje výjimky na použití konvenčního osiva v EZ podle přílohy II části I bodu 1.8.5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848. Pokyny k udělování výjimky jsou stanoveny v Metodickém pokynu MZe č. 5/2016.

Výjimka je udělena pouze v případě, že:

 • žádná odrůda požadované plodiny není zapsána v databázi ekologických osiv a osiv z přechodného období, nebo
 • žádný dodavatel osiv není schopen dodat požadované ekologické osivo nebo osivo z přechodného období v době výsevu nebo výsadby v situaci, kdy si uživatel osivo nebo sadbu objednal v přiměřeném předstihu, nebo
 • není-li v databázi ekologických osiv a osiv z přechodného období zapsána odrůda, kterou chce žadatel získat, a žadatel je schopen prokázat, že žádná jiná odrůda téže plodiny uvedená v databázi není schopna požadovanou odrůdu nahradit, nebo
 • je-li použití daného materiálu odůvodněno pro účely výzkumu, polního testování v malém měřítku, zachování odrůdy nebo inovace produktu a souhlas s ním vyjádřily příslušné orgány členského státu.

 

Postup při udělování výjimky:

Videonávod:

 • Žadatel vyplní žádost o udělení výjimky, která obsahuje všechny předepsané náležitosti.
 • Pro podání žádosti preferujeme elektronické podání přes Portál farmáře na internetové adrese www.eagri.cz, případně je možné použít klasický formulář, jehož vzor je uveden v příloze. Žádost se zasílá pomocí datové schránky nebo poštou na níže uvedenou kontaktní adresu.
 •  Ústav posoudí žádost a v souladu s Přílohou II částí I bodem 1.8.5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 do 30 dnů od obdržení žádosti (přijetí na podatelně Ústavu) rozhodne o udělení nebo zamítnutí výjimky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí výjimky bude zasláno žadateli primárně datovou schránkou, případně poštou.
 • Žadatel má možnost se proti rozhodnutí odvolat prostřednictvím ÚKZÚZ k Ministerstvu zemědělství (Odbor environmentální a ekologického zemědělství) ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • V případě neúplné žádosti bude žadatel písemně vyzván k doplnění, a to v Ústavem stanoveném termínu, řízení bude na tuto nezbytně nutnou dobu přerušeno.
 • Pokud žadatel nedoplní náležitosti žádosti ve stanovené lhůtě, Ústav žádost zamítne.

 

Náležitosti žádosti o výjimku na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu:

 • Identifikace žadatele - název firmy, jméno, IČO (pokud není uděleno tak rodné číslo/datum narození), adresa žadatele, ideálně kontaktní údaje.
 • Botanický název druhu a odrůdy osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu. U směsi osiv její registrační číslo nebo procentuální složení jednotlivých komponent.
 • Množství osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu.
 • Důvody pro udělení výjimky.
 • Vegetační období, na které je výjimka požadována.
 • Název kontrolní organizace, se kterou má žadatel uzavřenou smlouvu o kontrole.
 • Podpis a razítko v případě zasílání žádosti poštou.

 

Postup vytvoření žádosti o udělení výjimky prostřednictvím Portálu farmáře:

 • Přihlášení do Portálu farmáře - pro podání žádosti přes Portál farmáře je nutno pro využití všech funkčností být přihlášen (tj. uživatel musí mít přidělené přihlašovací jméno a heslo).
 • Zobrazení menu Výjimky na použití konvenčního osiva v EZ.
 • Otevření elektronického formuláře žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství.
 • Kompletní vyplnění formuláře, jeho uložení a následné zaslání přes datovou schránku na ÚKZÚZ, případně zaslání poštou.
 • Po zvolení možnosti přímého odeslání do datové schránky ÚKZÚZ se v novém okně předvyplní údaje o datové zprávě a automaticky se přiloží PDF soubor žádosti. Soubor je možné pro kontrolu zobrazit, k žádosti lze přidat přílohu. Po stisknutí tlačítka Odeslat se otevře formulář, kde je třeba vyplnit přihlašovací údaje do datové schránky žadatele a následně zprávu odeslat. V případě chyby se zobrazí informace o chybě, v případě úspěšného odeslání se zobrazí ID zásilky. Odeslanou zprávu lze nalézt na webové adrese www.mojedatovaschranka.cz.
 • PDF soubor žádosti lze také odeslat přes jakoukoliv aplikaci pro komunikaci s datovými schránkami, také lze využít oficiální web www.mojedatovaschranka.cz.
 • Vyplněný formulář lze také vytisknout a zaslat poštou na adresu uvedenou níže.

 

Adresy pro doručení žádosti o výjimku:

Datová schránka:                                          ugbaiq7
Poštovní adresa:                                           Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
                                                                         
Odbor osiv a sadby
                                                                         
Za Opravnou 4
                                                                         
150 06  Praha 5 – Motol

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Libichová
tel. 257 294 223
mob. 737 267 356
veronika.libichova(at)ukzuz.cz
 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.