Sadba brambor

Hlavní zásady pro založení porostu

O uznání množitelského porostu může dodavatel požádat na formuláři o uznání množitelského porostu a pro pozemek, na kterém bude porost umístěn platí:

  • rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál smí být vyráběn pouze na pozemcích v uzavřených pěstebních oblastech,
  • před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens s negativním výsledkem,
  • pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními nařízenými v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
  • provedený průzkum na pozemku a skutečnost, že není dotčen MRO prokazuje dodavatel od roku 2021 pouze "Čestným prohlášením": "Prohlašuji, že na pozemku byla provedena kontrola výskytu háďátka bramborového s negativním výsledkem a není dotřen MRO v důsledku výskytu CMS."
  • sadba brambor může být vysázena pouze na pozemku, na kterém nebyly v předcházejících 3 letech pěstovány brambory, ÚKZÚZ kontroluje tuto skutečnost dle LPIS.

Uznávání sadby brambor

Po vydání Uznávacího listu na množitelský porost může dodavatel požádat o uznání sadby:

  • vyplní tiskopis „Žádost o uznání osiva/sadby“, a přiloží výsledek mechanického rozboru sadby, který provedl inspektor ÚKZÚZ nebo smluvní osoba,
  • mechanický rozbor provádí: - u kategorií SE 1, SE 2 a E 1-3 semenářský inspektor ÚKZÚZ, - u kategorií A, B semenářský inspektor ÚKZÚZ nebo osoba, s níž Ústav uzavřel smlouvu k provádění mechanického rozboru sadby brambor kategorií A a B.
  • na základě žádosti a provedeného mechanického rozboru vydá Ústav konečný doklad na sadbu.

Níže v souborech naleznete vzory návěsek vzorků sadby brambor.

 

Stanovení a sledování kritických bodů při produkci a přemísťování rozmnožovacího materiálu bramboru

 

Před vydáním rostlinolékařského pasu, tedy v případě sadby brambor návěsky, je podle čl. 90 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 oprávněný provozovatel povinen určit a sledovat body svého produkčního procesu a body týkající se přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které jsou kritické

  • z hlediska možnosti výskytu a šíření karanténních škodlivých organismů pro EU (KŠO), škodlivých organismů podléhajících opatřením podle čl. 30 nařízení (EU) 2016/2031 (informace o těchto škodlivých organismech najdete zde), regulovaných nekaranténních škodlivých organismů (RNŠO), a pokud je záměr dodávat rozmnožovací materiál do chráněných zón v EU, vymezených vůči určitým KŠO, také KŠO pro chráněné zóny;
  • z hlediska souladu s opatřeními stanovenými proti šíření ŠO uvedených v předchozí odrážce.

Přílohy

Vzory návěsek vzorků sadby brambor

Stáhnout (pdf, 405 kB)

Kritické body u sadbových brambory - informace pro dodavatele

Stáhnout (pdf, 177 kB)

Vzor zápisu kritických bodů u sadbových brambor

Stáhnout (pdf, 283 kB)

Objednávka návěsek brambory s finálním potiskem tiskarna_AUTO_ID

Stáhnout (xls, 53 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.