O aplikaci Registr půdy

Základní informace o největším zemědělském registru.

LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. LPIS vznikal na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství na přelomu let 2003 a 2004. Ke spuštění došlo 21. března 2004.

Hlavním účelem registru půdy je ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu na to, zda jde o dotace financované ze zdrojů EU nebo o národní dotační programy. V průběhu jeho vývoje se však našla široká škála dalšího uplatnění, přičemž za zmínku stojí zejména jeho využití jako podkladu pro vedení zákonných evidencí o použití hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin, dále je využíván jako podklad pro stanovení omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice, erozní ohroženosti apod. LPIS nachází dalšího využití i např. v oblasti lokalizace ohnisek nákaz zvířat nebo v oblasti monitoringu výskytu škodlivých organismů.

Jádro registru půdy – evidence půdy dle uživatelských vztahů je vedena na základě § 3a a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění. Zákon upravuje jednak prvotní vznik evidence a v § 3g rovněž veškeré aktualizační procesy. Podrobná metodika pro uplatňování aktualizačních postupů je uvedena ZDE.

1. října 2009 nabyla účinnosti novela zákona o zemědělství, která mj. zavádí do LPIS nové druhy evidencí, a to evidenci krajinných prvků, evidenci umístění objektů hospodářství a evidenci obnovy travního porostu. Metodika pro provádění aktualizace těchto dílčích evidencí bude vydávána postupně.

Pro veřejnost jsou určeny 3 moduly LPIS, a to:

 1. Registr půdy pro farmáře (iLPIS) – tato aplikace je nejstarší a byla spuštěna 21. března 2005. Je určena registrovaným farmářům a kromě prezentace evidovaných dat obsahuje nástroje pro vedení osevních postupů.
 2. Veřejný registr půdy (pLPIS) – tato aplikace je určena široké veřejnosti a byla spuštěna 23.10.2009. Její spuštění umožnila novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, která uvolnila data LPIS pro veřejnost.
 3. WMS/WFS služby – tyto služby jsou určeny zejména pro uživatele používající komerčního SW a umožňují do externích aplikací načítat mapy z LPIS.

Registr půdy pro farmáře (iLPIS)

Základem iLPIS je pasivní prezentace dat evidence půdy, která spočívá jednak v popisných datech o půdních blocích a hospodářstvích a jednak v mapové prezentaci, kdy je možno kombinovat různé vrstvy a následně provádět jejich tisk a případně export.

Kromě základních funkcí LPIS je vhodné zmínit následující:

 • LPIS slouží jako podklad pro stanovení opatření omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice a tzv. podmínek na ochranu vod v rámci agroenvi opatření.
 • LPIS obsahuje i data katastru nemovitostí, v mapě lze pak sledovat průniky hranic parcel KN a půdních bloků LPIS.
 • V LPIS je možné si evidovat vlastní osevní postupy a návazně na to vést evidenci hnojení, pastvy, zelené nafty a přípravků na ochranu rostlin. Pro účely snazší pomoci uživatelům jsou k dispozici instruktážní videa, jak provádět některé úpravy v LPIS.

V září 2009 došlo v iLPIS k technologické změně, jejímž cílem bylo jednak dosáhnout stabilního provozu aplikace ve Firefox a jednak rozšířit možnosti dalšího rozvoje iLPIS. Změna přinesla kromě jiného:

 1. Byla zavedena nová technologie tisku map, která je již prováděna do formátu PDF. Vytvořené tisky map se ukládají a je možné je kdykoliv poté stáhnout. Rovněž došlo k rozšíření formátů tisku map a je možné si nechat vytisknout i nástěnné mapy ve formátu A0, po kterých byla velká poptávka.
 2. V LPIS je možnost provádění zákresů zemědělských parcel na půdních blocích, na nichž je pěstováno více plodin.
 3. Byly přesunuty tisky na záložku „Tisky“ na panelu uživatele a upraveny tak, aby byly exportovatelné do formátu XLS, PDF a RTF. Současně byly přidány nové tisky přehledu AEO závazků.
 4. V rámci záložky „Dotace“ byly zpřístupněny ke stažení skutečně podané mapové předtisky na SZIF.
 5. Byla doplněna záložka „Řízení“, která obsahuje přehled všech řízení evidence půdy vedených na OPŽL SZIF pro daného uživatele včetně obsahu elektronického spisu.
 6. Přehled DPB byl doplněn o záložku „Koš“, kde je možné dohledat bloky s ukončeným užíváním.

Věříme, že aplikace LPIS vám usnadní práci. Veškeré připomínky k aplikaci a rovněž dotazy k použití aplikace prosíme hlaste na helpdesk@mze.cz.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.