Novinky

Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023

15. 8. 2023
Vážení uživatelé, v přiloženém dokumentu naleznete otázky a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1.7. 2023.
Stáhnout (pdf, 354 kB)

Prodloužení termínu pro odevzdaní evidence POR

3. 8. 2023
S ohledem na technické problémy při přípravě systémů a na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence použití POR bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.8.2023, a to do 31.10.2023.

Informace pro subjekty hospodařící na půdě s rozlohou nad 200 hektarů k elektronické evidenci o použitých přípravcích na ochranu rostlin a včetně změn ve vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků od 1.7. 2023

10. 7. 2023
Upozorňujeme subjekty obhospodařující dle evidence půdy v LPIS půdu nad 200 hektarů, tzn., uživatele „dílů půdních bloků (DPB)“ v LPIS s výměrou nad 200 ha, na povinnost poskytnutí dat o použití přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin v elektronické podobě, a to poprvé do konce srpna 2023 za červenec 2023.

Novelou rostlinolékařského zákona č. 273/2022 Sb., účinnou od 1. 7. 2023, se zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 200 hektarů půdy podle evidence půdy v LPIS povinnost převést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin do elektronické podoby, pokud již nejsou v této podobě vedeny, umožňující jejich následné zpracování a předávat je do konce měsíce následujícího po aplikaci.

Podle definice „zemědělského podnikatele“, která je uvedena v zákonu o zemědělství (§ 2e), se jedná o subjekty provozující „zemědělskou výrobu“. Zemědělskou výrobou se rozumí: rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu a další činnosti vyjmenované v zákonu o zemědělství.

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost poskytování dat o provedených aplikacích přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě se vztahuje nejen na subjekty podnikající v zemědělství, ale také hospodařící v lese, produkující osiva, sadbu a školkařské výpěstky, pokud mají v LPIS výměru „DPB“ nad 200 hektarů a provozují některou z činností, která spadá pod zemědělskou výrobu. Tzn., pokud nemá subjekt DPB v LPIS o celkové výměře nad 200 ha, tak se na něho vedení a předávání dat v elektronické podobě nevztahuje.

Způsob a formát předávaných dat je stanoven novelou vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin č. 200/2023 Sb. ze dne 15. června 2023 účinnou od 1. 7. 2023.

Dle ustanovení § 11 odst. 2 této vyhlášky je požadováno předávat data v elektronické podobě pouze prostřednictvím webové služby ministerstva zemědělství ve struktuře datového výstupu definovaného v příloze č. 5 k vyhlášce, což se bude týkat použití přípravku na ochranu rostlin a pomocného prostředku na pozemku identifikovaného kódem čtverce DPB a zkráceným kódem  DPB dle LPIS a použití v objektu, tj. ve skladu rostlinných produktů, skleníku, v mořícím zařízení nebo jiném objektu, který bude identifikován označením ošetřovaného objektu. Akceptovaným formátem pro předávání dat bude soubor výhradně ve formátu XML. Vzhledem ke znění novely vyhlášky o přípravcích na ochranu rostlin nebude možné předávat data v excelovém souboru, na rozdíl od evidence hnojení.

Subjekty specifikované výše budou mít povinnost data o provedených aplikacích přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin „poprvé“ poskytnout elektronicky do 31. 8. 2023, a to za období od 1. 7. do 31. 7. 2023. Další data budou zaslána do 30. 9. 2023 za období 1. 7. až 31. 8. 2023 (dále do 31. 10. 2023 za období 1. 7. až 30. 9. 2023, atd.). K danému tématu se uskutečnila dne 23. 6. 2023 schůzka s dodavateli komerčních SW, jejichž služeb využívají zemědělští podnikatelé. V rámci ní byli seznámeni se strukturou webové služby a principem zpracování dat, aby následně mohli provést potřebné úpravy, které budou umožňovat předávat data ve struktuře stanovené v příloze č. 5 k vyhlášce č. 200/2023 Sb.

Novela vyhlášky č. 200/2023 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin v porovnání se zněním platným do 30. 6. 2023 stanovuje některé nové údaje, popř. upřesňuje rozsah těch stávajících. Jedná se o identifikaci subjektu, který tyto záznamy vede, přesnější vymezení údajů, které identifikují místo aplikace (zemědělský pozemek evidovaný v LPIS dle zákona o zemědělství/ lesní pozemek dle vyhlášky o lesním hospodářském plánování/ pozemek, který není ani v LPIS, ani se nejedná o lesní pozemek/ označení objektu umožňující jeho přesnou identifikaci a umístění). Nově není od 1. 7. 2023 nutné uvádět název obce a okresu.

S ohledem na zpracování dat o statistice spotřeby přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků je třeba vést v záznamech výměru oseté nebo osázené plochy plodiny/dřeviny, datum výsevu nebo výsadby plodiny (netýká se dřevin, lesního porostu) a datum ukončení pěstování plodiny (netýká se dřevin, lesního porostu). Nově je od 1. 7. 2023 nutné uvádět také informaci o použití přípravku na ochranu rostlin nebo pomocného prostředku ve směsi s přípravkem na ochranu rostlin nebo pomocným prostředkem nebo hnojivem (při sólo aplikaci se uvede „S“, při použití ve směsi „TM“),

Novelou rostlinolékařského zákona se nemění povinnost zaznamenat údaje o provedené aplikaci přípravku na ochranu rostlin a pomocného prostředku do následujícího pracovního dne po aplikaci, včetně použití pomocných prostředků uvedených na trh dle nařízení EU 2019/515 o vzájemném uznání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008. POVINNOST PROVÉST ZÁZNAM DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE PO APLIKACI SE TÝKÁ VŠECH SUBJEKTŮ BEZ OHLEDU NA VÝMĚRU A MÍSTO APLIKACE PŘÍPRAVKU A POMOCNÉHO PROSTŘEDKU NA OCHRANU ROSTLIN. Záznam DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE PO APLIKACI může být proveden v písemné podobě např. do pracovního sešitu, knihy evidence o použitých přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, pokud není záznam proveden v této lhůtě v elektronické podobě, např. na Portálu farmáře nebo v komerčních SW. 

Stáhnout (pdf, 334 kB)

Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě

31. 5. 2023
Novelou rostlinolékařského zákona č. 273/2022 Sb., konkrétně ustanovením § 60 odst. 7, se od 1. 7. 2023 zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 200 hektarů zemědělské půdy dle LPIS povinnost vést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků v elektronické podobě umožňující jejich následné zpracování a předávat je do konce měsíce následujícího po aplikaci.…

Zadávání výnosu plodin na portálu farmáře a předávání evidence do Jednotného úložiště dat evidence hnojení

25. 8. 2022
Na Portálu farmáře je nově spuštěna možnost zadávat výnosy jednotlivých plodin. Povinnost evidovat výnosy k plodinám byla zavedena novelou zákona o hnojivech účinnou od 1. 1. 2022. Nová funkcionalita umožňuje hromadně za sklizeň dané plodiny nebo jednotlivě za sklizeň konkrétního pozemku s plodinou zadávat údaje o výnosech. Údaje jsou ukládány do jednotného úložiště dat evidence hnojiv a výnosů. Z tohoto prostředí je od roku 2023 umožněno zemědělcům předávat data ÚKZUZ. Návod jak používat tuto aplikaci je uveden v příloze tohoto článku.
Stáhnout (pdf, 395 kB)

Úprava EPH a dále webových služeb EPH (EPH_IMP a EPH_EXP) - novela vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

12. 3. 2019
Novela vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, zavádí v návaznosti na § 5 odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči, týkající se integrované ochrany rostlin, povinnost vyhodnotit účinnost opatření. Úprava webových služeb bude nasazena v polovině března. Konkrétní popis dopadů je k dispozici po kliknutí na detail novinky.

Úpravy kontrolních sestav EPH

1. 2. 2017
V souvislosti se změnou podmínek nitrátové směrnice, která platí od 1.8.2016 byly upraveny některé kontrolní sestavy EPH. Dále je doplněna nová kontrolní sestava, která vyhodnocuje zadané aplikace hnojiv a pastvu vzhledem k některým podmínkám nových závazků AEKO uzavřených od roku 2015. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Návod k použití hromadné editace aplikací POR v EPH

16. 5. 2012

Na základě četných požadavků uživatelů byla zjednodušena možnost úprav aplikací chem. přípravků v EPH. Na skladovou kartu byl doplněn nástroj hromadné editace, který umožňuje hromadnou úpravu celkového aplikovaného množství s následným rozpočtením na vybrané aplikace nebo úpravu vybraných aplikací na jedné obrazovce, aniž by se musely opakovaně otevírat jednotlivé aplikace. Příručka popisuje správné použití této funkcionality

Stáhnout (pdf, 455 kB)
Informace o používání přípravků na ochranu rostlin v ochranných pásmech vodních zdrojů

Informace o používání přípravků na ochranu rostlin v ochranných pásmech vodních zdrojů

7. 4. 2011
Tisková zpráva — Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovována a vyhlašována podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Přípravek na ochranu rostlin je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně povrchového anebo podzemního zdroje vody na základě posouzení rizik z použití přípravku. Základem pro toto posouzení jsou závěry hodnocení účinné látky vypracované Evropskou komisí a Evropským úřadem…

V EPH byl upraven číselník činností pro zelenou naftu

4. 12. 2010
V aplikaci EPH byl upraven číselník činností pro zelenou naftu podle aktuálního přehledu klasifikace činností uvedeného na webu Celní správy. Popis změn je uveden v detailu novinky.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.