přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úprava nebo zrušení podpory / (RDM_EDI01C)

Název služby Úprava nebo zrušení podpory (RDM_EDI01C)
Popis služby Služba je určena pro editaci a smazání existující podpory.
Verze služby 01C
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


test
WSDL služby test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba je určena pro editaci a smazání existující podpory.

Služba RDM_EDI01C (EDItace) umožňuje

  • upravit (editovat) záznam o již zadané podpoře (která je v RDM již evidována),
  • zrušit evidovaný záznam o podpoře (záznam nebude z RDM smazán, pouze bude zneplatněn).

Ke službě je autorizován uživatel s rolí EDITOR (pro oblast MZE i UOHS) s tím, že RDM kontroluje i oblast, do které má být podpora poskytnuta a nemá-li k této oblasti uživatel oprávnění je zápis odmítnut. EDITOR smí aktualizovat pouze „svoje“ podpory (tedy ty, které sám do systému zadal). Kromě editora – autora smí podpory editovat:

  • KOORDINÁTOR za danou oblast,
  • SUPERVISOR za danou organizaci poskytovatele.

Při požadavku na editaci (úpravu) stávajícího záznamu o podpoře se zasílají vždy kompletní data podpory.

  • Práce s režimem podpory je stejná jako ve službě RDM_POI01C.
  • Pokud je na vstupu element PODPORA_ZRUSIT na true, pak se na ostatní editační údaje ze vstupu ignorují.
  • Mezi CASTKA_EURO a CASTKA_KC se vybírá podle toho, co je v elementu měna, a to druhé se ignoruje.
  • Pokud je v uzlu REZIM_PODPORY element ADHOC nastaven na 1 (true), pak se ostatní údaje se ignoruji (NAZEV, DATUM_OD, DATUM_DO).

 

Chyby služby

ID chyby

Popis chyby

00001

Uživatel nemá ke službě dostatečné oprávnění

00002

Požadovaný podpora _ID_PODPORY_ nebyla v databázi RDM nalezena.

00003

Pro editaci podpory _ID_PODPORY_ nemáte dostatečná oprávnění.

00013

Při požadavku smazání podpory není vyplněna povinná položka důvod smazání.

00005

Nekonzistentní položka v číselníku FORMA_PODPORY

00006

Nekonzistentní položka REZIM_PODPORY (nesouhlasí se záznamem v číselníku nebo chybí popis režimu podpory).

 

Přílohy