přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Co nabízí Portál farmáře zemědělcům ?

20.10.2020

Základní informace o Portálu farmáře MZe na eAGRI

Portál farmáře je rozcestníkem k aplikacím  Ministerstva zemědělství a dalším aplikací rezortu MZe (zejména SZIF a ÚKZÚZ).

Aplikace jsou rozděleny na veřejné – tj. ty, ke kterým má přístup i neregistrovaný uživatel a na aplikace pro registrované uživatele, k nimž má přístup jen uživatel po přihlášení. Tento přístup se přitom řídí automaticky, a to na základě pravidla, že je-li subjekt, za který příslušný uživatel se na portál přihlásil, v daném registru evidován, pak má do systému přístup i tento přihlášený uživatel. Např.  je-li subjekt registrován v LPIS, pak uživatel, který za subjekt se na portál přihlašuje svým loginem 99xxxxx, má automaticky viditelný odkaz Registr půdy-LPIS. Od roku 2017 je možnost vytvářet i tzv. loginy 98xxxxx, které si mohou subjekty spravovat sami a omezit tak případné sdílení loginu 99xxxxx jehož vytvoření je možné pouze ze strany MZe, SZIFu nebo ÚKZÚZ na základě žádosti. Od října 2020 je možné zakládat loginy 99xxxxx i bezpapírovou formou a bez návštěvy MZe nebo SZIF.

U některých aplikací ÚKZÚZ je nutné získaný login ohlásit na konkrétním odboru ÚKZÚZ, aby byl login povolen - jedná se např. o uznávací řízení v oblasti osiv nebo elektronické hlášení oznamovací povinnosti podnikatelů, kteří uvádějí přípravky nebo pomocné prostředky na trh v České republice.

Základním jádrem aplikací jsou  Registr půdy – LPIS, Registr zvířat – IZR a Evidence přípravků a hnojiv – EPH. Tyto tři aplikace tvoří základ, který pokrývá drtivou většinu provozních potřeb zemědělce a umožňuje rovněž elektronicky v on-line formě provádět veškeré zákonem vyžadované evidence.  Kromě těchto aplikací portál farmáře umožňuje pracovat i v méně frekventovaných aplikacích:

 • Portál farmáře platební agentury SZIF  je zaměřen na  přípravu žádostí o dotaci a sledování stavu administrace podaných žádostí.
 • Registr chmelnic umožňuje prohlížení evidovaných údajů o skladbě a produkci chmele.
 • Registr vinic, který kromě prohlížení údajů o produkčních ukazatelích na registrovaných vinicích umožňuje podávat v on-line formě zákonem vyžadovaná hlášení o sklizni, produkci, nákupu a zásobách.
 • Registr  intenzivních sadů,  který kromě prohlížení údajů o produkčních ukazatelích na registrovaných sadech umožňuje podávat v on-line formě zákonem vyžadovaná hlášení o odhadech sklizně, produkci  a modifikaci odrůdové skladby
 • Data ke stažení, jejichž hlavním účelem je umožnit stažení dat z jednotlivých registrů do formátu MS Excel, a to tak, aby exportovaná data byla v Excelu korektně zobrazena a se soubory bylo možné dále datově pracovat.
 • Výjimky pro konvenční osiva v EZ  umožňují podat elektronicky žádost o udělení výjimky pro konvenční osivo v EZ s tím, že v tomto případě je podání rozšířeno i o možnost přímého zaslání vygenerované žádosti do datové schránky ÚKZÚZ.
 • Uznávací řízení v oblasti porostů a osiv, kde je umožněno prohlížení výsledků řízení nebo podávání žádostí v jednotlivých oblastech.
 • Evidence návěsek a registrace travních směsí v osivářské oblasti.
 • Statistiky pro držitele práv k odrůdám, které umožňují držitelům práv k odrůdám zjišťovat výsledky uznávacích řízení konkrétních odrůd.
 • Elektronickou komunikaci s ÚKZÚZ v oblasti oznamovací povinnosti podnikatelů, kteří uvádějí přípravky nebo pomocné prostředky na trh v České republice. nebo přípravky vyrábí nebo přemisťují k použití v jiném státě.
 • Aplikace pro kontroly podmíněnosti umožňuje jednak prohlížení zpráv o kontrole od jednotlivých dozorových orgánů k danému přihlášenému subjektu a jednak poskytuje zemědělci možnost provést simulaci tzv. kontroly podmíněnosti.
 • Aplikace pro editaci kontaktů je určena k tomu, aby si uživatel nastavil kontaktní údaje na portále pro účely např. zasílání emailů z jednotlivých systémů nebo SMS. Tyto kontakty jsou pak využívány např. v registru zvířat při zasílání údajů o stavu zpracování zaslaných hlášení.

Loginy 99xxxxx a 98xxxxx je možné využívat i pro elektronickou komunikaci na bázi webových služeb a SOAP protokolu. Tato komunikace může být v režimu čtení i zápisu. U zápisových služeb je v některých případech možné touto cestou realizovat plnění oznamovací povinnosti vůči MZe či jiného orgánu v rezortu MZe.

Z aplikací pro veřejnost je důležité zmínit především Veřejný LPIS, jehož hlavním cílem je umožnit vyhledávat v datech evidovaného užívání zemědělské půdy v kontrastu s daty katastru nemovitostí, tedy umožnit vlastníkovi najít skutečného uživatele půdy. Kromě veřejného LPIS je velmi aktuální aplikace prohlížečky Registr přípravků na ochranu rostlin, která obsahuje veškeré elektronicky dostupné údaje z Registru vedeného ÚKZÚZ.  Bližší informace o dalších aplikací pro veřejnost naleznete po prokliku příslušného odkazu v levém menu.

Levé menu portálu farmáře má jednotně definovanou strukturu, kdy se každý odkaz věnovaný příslušné aplikaci, respektive registru dále vnitřně člení na tyto podsekce:

 • Novinky
 • Možnost spuštění aplikace (u aplikací pro registrované uživatele se tento odkaz zobrazí jen uživateli, který do dané aplikace má právo přístupu)
 • Formuláře k podání (jsou-li pro danou aplikaci relevantní)
 • Uživatelské příručky
 • Videonávody

Každá aplikace se po spuštění otevře do nového okna prohlížeče. V rámci tohoto okna si již aplikace chová autonomně a je na uživateli do jaké míry využije její možnosti či nikoliv.

Technické informace
Všechny aplikace pro veřejnost za portálem farmáře by měly být plně kompatibilní se všemi běžnými prohlížeči (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari). Aplikace pro registrované uživatele se cíleně ověřují pro kompatibilitu s prohlížeči  Internet Explorer, Firefox a Google Chrome.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem