přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Živočišná výroba

Živočišná výroba je velmi významnou součástí zemědělské výroby, zejména kvůli efektivnímu využívání rostlinné výroby coby zdroje všech druhů krmiv a na druhé straně také velký podíl tohoto odvětví při údržbě krajiny. Jedná se především o podhorské a horské oblasti, kde převládá pastevní chov skotu a ovcí. Hlavním cílem živočišné výroby je vyrábět maso, mléko, vejce nejenom na tuzemský trh, ale i pro efektivní vývoz. V České republice jsou pro chov jednotlivých kategorií hospodářských zvířat používané technologie, které jsou srovnatelné s okolními zeměmi EU.

Živočišná výroba tedy kromě produkce potravin přispívá i k udržení kulturní krajiny bez jejího neekologického přetěžování při využití optimálních technologií, které vyhovují jak zvířatům, tak i lidem, kteří se o ně starají.


19.6.2019

Šlechtitelské programy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8.června 2016 ("nařízení o plemenných zvířatech")

Obsah šlechtitelského programu pro hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata je stanoven § 5c, odst. 2 zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat – Zákon č. 154/2000 Sb. a čl. 8 Nařízení EU 2016/1012 – příloha č. 1, část 2 a 3.


31.1.2018

Komoditní burzy v působnosti Ministerstva zemědělství

Záležitosti komoditních burz v České republice jsou upraveny zákonem č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Státní dozor nad komoditními burzami v České republice vykonává v úzké součinnosti Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu.


4.7.2017

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje aktuální podklad pro chovatele k zajištění biologické bezpečnosti chovů prasat v souvislosti s aktuálním onemocněním afrického moru PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 310 KB)


6.6.2017

Zelená nafta pro živočišnou výrobu – upřesnění požadavků GŘ cel

Ministerstvo zemědělství v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 453/2016 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) v oblasti tzv. zelené nafty, upozorňuje chovatele hospodářských zvířat na změnu předpisů ohledně uplatnění vratky spotřební daně z tzv. zelené nafty.


12.9.2016

Mimořádné opatření na snížení produkce mléka

Dne 9. 9. 2016 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka. Nařízení vstoupí v platnost v sobotu 10. 9. 2016.


20.6.2011

Podpora opatření v oblasti snižování emisí NH3 do ovzduší v sektoru zemědělství z Operačního programu Životního prostřrdí, ministerstva životního prostředí

Informace je určena žadatelům, kteří mají zájem o podporu z Operačního programu na investice do technologií snižujících emise amoniaku do ovzduší.


1.2.2023

Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami

Dle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze...