Katastrofické události

Výjimečná pravidla produkce týkající se katastrofických událostí.

Podle čl. 22 nařízení Rady (ES) č. 834/2007, jsou-li nezbytná dočasná opatření k tomu, aby ekologická produkce mohla pokračovat nebo znovu začít v případě katastrofických událostí, může Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) v souladu s čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 dočasně povolit:

  1. obnovu nebo opětovné vytvoření stáda nebo hejna zvířaty mimo ekologický chov v případě vysoké úmrtnosti zvířat způsobené nemocí nebo   katastrofickými událostmi, pokud nejsou k dispozici ekologicky chovaná zvířata a za předpokladu, že se v případě zvířat mimo ekologický chov uplatní příslušné období přechodu;
  2. opětovné vytvoření včelínů s včelami mimo ekologický chov v případě vysoké   úmrtnosti včel způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi, pokud nejsou k dispozici ekologické včelíny;
  3. používání jiných než ekologických krmiv po omezenou dobu a v souvislosti s konkrétní oblastí jednotlivými hospodářskými subjekty v případě ztráty na    produkci pícnin, nebo jsou-li uvalena omezení, zejména následkem výjimečných meteorologických podmínek, vzplanutí nakažlivých chorob, kontaminace toxickými látkami nebo následkem ohně;
  4. krmení včel medem, cukrem nebo cukrovým sirupem z ekologické produkce    v případě dlouhotrvajících výjimečných povětrnostních podmínek nebo katastrofických událostí, které omezují produkci nektaru a medovice;
  5. použití oxidu siřičitého o maximálním obsahu stanoveném podle přílohy I B nařízení Komise (ES) č. 606/2009, jestliže výjimečné klimatické podmínky daného roku sklizně poškodí zdravotní stav ekologických hroznů v konkrétní zeměpisné oblasti v důsledku závažného napadení bakteriemi nebo houbami, což nutí vinaře k získání srovnatelného konečného produktu použít větší množství oxidu siřičitého než v předchozích letech;
  6. obnovu nebo opětovné vytvoření populace akvakultury živočichy pocházejícími z konvenční akvakultury v případě vysoké úmrtnosti akvakulturních živočichů způsobené okolnostmi uvedenými v čl. 57 odst. 1 písm. a) až d) nařízení EP a Rady (EU) č. 508/2014, pokud nejsou k dispozici ekologicky chovaní živočichové a za předpokladu, že alespoň v posledních dvou třetinách produkčního cyklu jsou uplatňovány zásady ekologického hospodaření.

Postup při udělování výjimky

Žadatel podá na ministerstvo žádost o udělení výjimky, jejímž obsahem je kromě obvyklých náležitostí vymezení předmětu žádosti, a to:

  • nákup konvenčních zvířat, včelstev (uvádí se počet, druh, plemeno, kategorie, počet včelstev);
  • nákup konvenčních krmiv, pícnin (uvádí se druh a počet zvířat, kterým budou krmiva nebo pícniny podávány, množství, druh a délka období pro jejich použití);
  • krmení včel medem, cukrem nebo cukrovým sirupem z ekologické produkce (uvádí se počet včelstev, množství krmiva a délka období pro jejich použití).

Dále bude na žádosti uvedeno registrační číslo hospodářství.

Žádost se podává písemně, a to prostřednictvím veřejné datové sítě opatřená elektronickým podpisem (ID DS: yphaax8) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 56/17
110 00 Praha 1

Žádost lze podat rovněž osobně na podatelnu ministerstva na výše uvedené adrese.

Žadatel k žádosti doloží přesvědčivé důkazy o rozsahu a místě     katastrofy, která postihla jeho ekologický podnik. Vhodnými doklady jsou vyjádření nebo doporučení místní samosprávy, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Krajské veterinární správy, Ústředního           kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Českého       hydrometeorologického ústavu apod. Žádost je rovněž vhodné doložit fotodokumentací a popisem rozsahu škod a specifikaci celkových potřeb obnovy hospodaření (zvířata – druhy, kategorie, kusy; krmiva – druhy, množství atd.).

Žadatel musí uvést časový plán obnovy ekologického režimu hospodaření po katastrofě, popis dočasných opatření k tomu, aby ekologická produkce mohla pokračovat a dobu, na kterou výjimku žádá.

Při podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k jejímu doplnění ve stanoveném termínu. Pokud tak neučiní, bude řízení o udělení výjimky zastaveno.

Na udělení výjimky z pravidel produkce ekologického zemědělství není právní nárok. Výjimka nebude zejména udělena v případě, že škodu je možno nahradit ze zdrojů ekologického zemědělství nebo nebude katastrofická událost dostatečně prokázána.

V případě katastrofických událostí velkého rozsahu může ministerstvo udělit generální výjimku pro celou zasaženou oblast (např. povodně a jiné klimatické extrémy, nebezpečné nákazy apod.). To platí vždy pro použití oxidu siřičitého podle písm. e) čl. 47, kdy na základě odborného stanoviska (EKOVÍN, Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.) bude vydáno plošné povolení na zasaženou oblast. V těchto případech není nutné jednotlivě žádat o výjimku.

V případě potřeby může ministerstvo požádat o potřebné informace příslušnou kontrolní organizaci.

Žádost o udělení výjimky v případě katastrofických událostí nepodléhá správnímu poplatku.

(Výtah z Metodického pokynu č. 4/2016)

Související odkazy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.