Často kladené otázky - vinohradnictví

Registrace, povolení nové výsadby, povolení opětovné výsadby, lhůty apod.


Otázka č. 1 - Chci klučit vinici a za několik let ji znovu vysadit. Jak to budu nově hlásit na Registr vinic?

Odpověď:

90 - 30 dnů před vyklučením vinice pošlete na ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic žádost o kontrolu vinice před vyklučením. Pracovník oddělení registru vinic vinici zkontroluje a pošle vám o tom vyrozumění. V případě, že něco nebude souhlasit, bude provedena změna na vinici podle skutečnosti. Po této kontrole můžete vyklučit vinici.

Vyklučení máte podle zákona povinnost nahlásit do 30 dnů od vyklučení vinice na registr vinic pomocí vzoru Oznámení změny ve vinici – klučení.

Pokud nejste vlastníkem pozemku, na kterém se vinice nachází, přiložte k oznámení Souhlas vlastníka pozemku s vyklučením vinice. Opět proběhne místní šetření. Pokud bude všechno v pořádku a vinice bude uznána jako vyklučená, bude vám doručeno rozhodnutí.

Od nabytí právní moci rozhodnutí máte 2 vinařské roky následující po roce, v němž bylo provedeno vyklučení, na to, abyste požádal o povolení pro opětovnou výsadbu.

Od udělení povolení máte 3 roky na to, abyste vysázel novou vinici o stejné ploše.

Samozřejmě, že můžete poslat Oznámení o vyklučení a žádost o přidělení povolení v jedné obálce. V takovém případě vám následně přijde jedno rozhodnutí, v kterém se dozvíte, že je vinice úředně vyklučena a bylo z ní vydáno povolení pro opětovnou výsadbu.


Otázka č. 2 - Vysázel jsem vinici. Co dál?

Odpověď:

K tomu, abyste mohl vysázet novou vinici, potřebujete povolení. O tom, jak získat povolení, se dočtete v části o vyklučení vinice a o přidělení povolení pro novou výsadbu.

Do 30 dnů od výsadby vinice máte povinnost požádat o registraci pomocí vzoru – Žádost o registraci vinice.

Pokud nejste vlastníkem pozemku, přiložte k žádosti pachtovní smlouvu na pozemek. Následně proběhne místní šetření, při kterém pracovník oddělení registru vinic zjistí, zda se na dané parcele opravdu nachází vinice.

Pokud všechno proběhne v pořádku, přijde vám rozhodnutí o přidělení registračního čísla vaší vinice.


Otázka č. 3 - Vinici je možné vysázet jen na základě povolení, ale já kdysi dostal právo na opětovnou výsadbu. Platí ještě?

Odpověď:

Toto právo je možné převést na povolení pro opětovnou výsadbu pomocí žádosti o převod nevyužitého práva na povolení. Právo na výsadbu můžete převádět postupně.

Platnost povolení bude stejná jako planost práva na opětovnou výsadbu. V případě nevyužití platných povolení pro opětovnou výsadbu bude udělena sankce.


Otázka č. 4 - Povolení pro novou výsadbu. Jak ho můžu získat?

Odpověď:

Pro udělení povolení pro novou výsadbu musíte v termínu  od 1.1. nejpozději do 28.2. podat žádost o povolení pro novou výsadbu, vzor č. 9. 

Povinnou součástí žádosti je list vlastnictví, pokud jste vlastníkem pozemku, případně pachtovní (nájemní) smlouva, máte-li pozemky v pachtu (nájmu). Případně jiný dokument opravňující vás k užívání pozemků určených pro novou výsadbu.

A dále je nutné dodat grafickou přílohu s vyznačením parcel, kterých se nová výsadba týká (např. výřez katastrální mapy nebo mapy v LPIS).

Všechny kompletně podané žádosti se shromažďují na ÚKZÚZ do konce února. Po tomto termínu jsou všichni žadatelé obesláni.

Udělení, částečné udělení či neudělení je závislé na množství žadatelů, resp. ploše, která je požadována, protože na každý rok je určena maximální kvóta pro novou výsadbu uvedena v ha ). V případě, že není kvóta překročena, je všem žadatelům přidělena plocha, o kterou si požádali. V případě, že je kvóta překročena, jsou žadatelé určitým koeficientem kráceni, tzn.,  že nedostanou celou výměru, o kterou si požádali, ale pouze poměrnou část.

Takto udělená povolení jsou platná 3 roky od nabytí právní moci rozhodnutí. V případě nevyužití udělených povolení pro novou výsadbu bude udělena sankce.

V případě nedoložení kompletní žádosti či podání v jiném než určeném termínu, žádost se zamítá, lze ji podat opět v dalším roce ve stanoveném termínu.

Informace k žádostem o udělení povolení pro novou výsadbu vinic:

Ing. Veronika Částková
tel. 515 304 130
mob. 737 267 017
veronika.castkova(at)ukzuz.cz

Otázka č. 5 - Zdědil jsem vinici

Odpověď:

Pošlete na Oddělení registru vinic Oznámení změny pěstitele. Důležité je správně žádost vyplnit. Musíme znát předchozího pěstitele, číslo vinice, parcelní číslo i skladbu vinice. V případě, že došlo u vinice ke změně, např. počet keřů, změna parcelního čísla aj., je nutné uvést aktuální stav  vinice. 


Otázka č. 6 - Koupil jsem vinici a neznám původního pěstitele ani registrační číslo vinice

Odpověď:

V tomto případě, je nejlepší kontaktovat inspektora, který vás má na starosti (rozdělení je podle obce vašeho trvalého pobytu nebo sídla vaší firmy, seznam obcí dle inspektorů je na stránkách ÚKZÚZ). Inspektor nahlédne do registru a poradí vám, jak nejlépe postupovat.


Otázka č. 7 - Dosázel jsem do své staré vinice nové keře

Odpověď:

Pěstitel má povinnost do 30 dnů od provedení změny na vinici tuto změnu nahlásit. To znamená, že pokud jste do své staré vinice z nějakého důvodu doplnili nové keře a nezvětšili jste tím plochu vinice, nahlaste to na vzoru – Oznámení změny ve vinici.


Otázka č. 8 - Vinici už neobdělávám, ale pořád je vedena v Registru vinic. Co teď?

Odpověď:

Pokud znáte nového pěstitele, pošlete společně oznámení změny pěstitele.

Pokud nového pěstitele neznáte nebo se tím nechcete zaobírat, je nejlepší poslat na registr vinic Oznámení změny na vinici a zaškrtnout v něm možnost – zrušení vinice.

Registrace na vaše jméno bude zrušena. V případě, že se najde nový pěstitel, může být vinice znovu zaregistrována na jeho jméno.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.