Kontrolní systém EZ

Ekologická produkce včetně označování bioproduktů se opírá o systém přísné kontroly a certifikace. Kontrolován je celý proces od zemědělského podniku přes výrobu, balení, distribuci až po obchod. Stejným kontrolám podléhá i ekologická produkce ve třetích zemích (mimo EU) a dovoz bioproduktů z těchto zemí. Legislativa přesně stanovuje, kdo musí nebo nemusí být registrován při výrobě nebo nakládání s bioprodukty.

Kontrolou ekologické produkce jsou pověřeny 4 soukromé kontrolní a certifikační organizace (KO) na základě veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem zemědělství. Náklady kontroly tak nese kontrolovaný subjekt.

Uvedené KO mají povinnost vykonat u každého registrovaného ekologického podniku kontrolu alespoň 1x za rok. Zároveň mají povinnost vykonat alespoň u 10% podniků další namátkovou kontrolu a zároveň musí proběhnout 10% všech kontrol formou předem neohlášené kontroly. Při těchto kontrolách jsou KO povinny odebrat alespoň u 5% podniků kontrolní vzorky půdy, rostlin, surovin a produktů za účelem analýzy možného použití nepovolených látek. V případě podezření na porušení pravidel ekologické produkce jsou KO oprávněny odebrat vzorek vždy.

Pokud kontrola neodhalí závažné nedostatky, udělí KO na příslušný produkt osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu (tzv. certifikát).

Ve zvlášť závažných případech nebo tam, kde ke kontrole nejsou oprávněny výše uvedené KO, vstupují do kontroly také státní dozorové orgány.

Kontrolní síť ekologické produkce v České republice je tak na velmi vysoké úrovni a patří k nejúčinnějším v Evropě. V průměru je provedeno ročně téměř 6 tis. kontrol. Množství zjištěných nedostatků v sektoru ekologické produkce je však poměrně malé. Počet pokut udělených ročně za závažnější porušení pravidel se pohybuje kolem 20 a stejně tak počet odepřených certifikátů. Přičemž ne každé porušení legislativy má automaticky za následek snížení kvality výsledného produktu.

Bioprodukty na pultech českých obchodů si tak zaslouží vysokou důvěru spotřebitelů, ať již pocházejí přímo z České republiky nebo mimo ni. 

Kontrolní organizace

Zajišťují kontrolní činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu.

KEZ o.p.s.

IČO 25916076
Adresa Poděbradova 909, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Adresa WWW www.kez.cz
E-mail kez(at)kez.cz
Telefon 469 622 249

ABCERT AG, organizační složka

IČO 27662179
Adresa Komenského 1321/1, 58601 Jihlava
Adresa WWW www.abcert.cz
E-mail info(at)abcert.cz
Telefon 545 215 899

Biokont CZ, s.r.o.

IČO 26978474
Adresa Měřičkova 159/34, Řečkovice, 62100 Brno
Adresa WWW www.biokont.cz
E-mail slavik(at)biokont.cz
Telefon 541 212 308
Mobil +420606605728

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

IČO 26165007
Adresa Olbrachtova 1589/1, Krč, 14000 Praha 4
Adresa WWW www.bureauveritas.cz
E-mail zdenka.stojdlova(at)bureauveritas.com
Telefon 775 902 233

Státní dozor

některých případech se do kontroly ekologické produkce zapojují také níže uvedené státní dozorové orgány.

ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje úřední kontrolu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. V podnicích ekologického zemědělství vykonává obvykle namátkové kontroly pravidel ekologické produkce založené na výsledcích rizikové analýzy nebo na vyžádání ze strany Ministerstva zemědělství.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

IČO 00020338
Adresa Hroznová 63/2, Pisárky, 60300 Brno
Adresa WWW eagri.cz/public/web/ukzuz/portal
E-mail karantena(at)ukzuz.cz, podatelna(at)ukzuz.cz
Telefon 257 711 760, 543 548 111

SVS

Státní veterinární správa je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i nepřímo zodpovídá i za zdraví občanů. Všechny povinnosti a práva SVS jsou nejnověji vyjmenovány a popsány ve veterinárním zákoně č. 166/1999 Sb. Na základě veřejnoprávní dohody s Ministerstvem zemědělství vykonává kontrolu ekologické produkce v rámci svých kompetencí daných veterinárním zákonem a souvisejícími předpisy.

Státní veterinární správa

IČO 00018562
Adresa Slezská 100/7, Vinohrady, 12000 Praha 2
Adresa WWW www.svscr.cz
E-mail epodatelna(at)svscr.cz, podatelna(at)svscr.cz
Telefon 227 010 142, 227 010 111

SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je státní úřad, jehož úlohou je dozor nad dodržováním evropského a národního potravinového práva v České republice. Je součástí celoevropského systému úřadů, které mají obdobné kompetence.

Inspekce kontroluje především bezpečnost, jakost a správné označování potravin, surovin pro jejich výrobu, zemědělských výrobků a tabákových výrobků. Na základě veřejnoprávní dohody s Ministerstvem zemědělství vykonává kontrolu ekologické produkce v rámci svých kompetencí daných zákonem č. 110/1997 Sb. a souvisejícími předpisy. Jedná se zejména o kontroly určité části maloprodejců biopotravin, kteří jsou vyjmuti z působnosti předpisů pro ekologickou produkci a nepodléhají její kontrole.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

IČO 75014149
Adresa Květná 504/15, Pisárky, 60300 Brno
Adresa WWW www.szpi.gov.cz, eagri.cz/public/web/szpi
E-mail epodatelna(at)szpi.gov.cz
Telefon 543 540 111

Určené úřední laboratoře pro testování ekologické produkce

Ministerstvo zemědělství, jakožto příslušný orgán pro kontrolu dodržování pravidel ekologické produkce, má podle článku 37 Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 povinnost určit úřední laboratoře k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech.

V současné době jsou určené úřední laboratoře pro testování ekologické produkce tyto:

  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Metrologická a zkušební laboratoř  VŠCHT  Praha se sídlem Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 – Dejvice, IČ 60461373

  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní referenční laboratoř se sídlem Hroznová 2, 656 06 Brno, IČO 00020338

  • Státní veterinární ústav Jihlava, Laboratoře SVÚ Jihlava se sídlem Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava, IČO 13691554

  • LABTECH s.r.o., Zkušební laboratoř se sídlem Polní 23/340, 639 00 Brno, IČO 44014643

  • NEREZ Blučina s.r.o., VINAŘSKÁ LABORATOŘ se sídlem Cézavy 699, 664 56 Blučina, IČO 25551591

  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce*1Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Praze, se sídlem za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5 - Motol 
  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce*1, Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Brně, se sídlem Květná 504/15, 603 00 Brn
  • GALAB Laboratories GmbH, Se sídlem Am Schleusengraben 7, 21029 Hamburg – Spolková republika Německo
  • Eurofins Dr. Specht LaboratorienGmbH, Se sídlem Am Neuländer Gewerbepark 2, D-21079 Hamburg - Spolková republika Německo 

  *1) Pozn. Laboratoře SZPI provádějí analýzy pouze pro potřeby SZPI

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.