Klasifikace JUT

Klasifikaci jatečně upravených těl (dále jen JUT) jatečných zvířat v ČR metodicky řídí a koordinuje Ministerstvo zemědělství (MZe), odbor dozoru nad trhem s potravinami v úzké spolupráci s dalšími zúčastněnými subjekty a kompetentními organizacemi (VÚŽV, ČMSCH, ÚKZÚZ, SZIF). MZe zpracovává návrhy na úpravu a zpřesňování národní legislativy v souladu s platnou legislativou EU, sjednocuje a koordinuje kontrolní postupy úředního dozoru na jatkách, podílí se na přípravě školení a vydává, případně odebírá osvědčení o odborné způsobilosti klasifikátorů a inspektorů.

Odbornou přípravu klasifikátorů a inspektorů zajišťuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (VÚŽV). Ten zároveň sleduje trendy v dané oblasti a podílí se na vývoji metod klasifikace JUT skotu, prasat a ovcí. VÚŽV také zabezpečuje ověřování správnosti v ČR používaných metod klasifikace (přístrojové techniky). Českomoravská společnost chovatelů, a.s., (ČMSCH), soustřeďuje a zpracovává data o klasifikaci JUT jatečných zvířat podle systému SEUROP. Státní dozor nad prováděním klasifikace JUT jatečných zvířat je vykonáván Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Tento dozorový orgán na jatkách kontroluje správnost klasifikace JUT skotu a prasat, dodržování referenční úpravy jatečných těl těchto zvířat, správné označování JUT, vedení a evidenci klasifikačních protokolů a odesílání hlášení o klasifikaci v návaznosti na další zpracovávání těchto dat.

Ve spolupráci s MZe mohou inspektoři ÚKZÚZ provádět i cílené kontroly, například na základě podnětů některého ze zúčastněných subjektů, nebo nutnosti získat aktuálnější přehled o některých používaných metodách klasifikace. Ceny zemědělských výrobců u vybraných podniků potom sleduje a zpracovává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). V rámci klasifikace podle systému SEUROP má na starosti cenová hlášení a kontrolu jejich správnosti na vybraných jatkách.


Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.