Výjimky

Katastrofické události

Použití konvenčního osiva

Zkrácení PO

Zásahy na zvířatech

Povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z EZ

 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) může v odůvodněných případech udělit výjimku na:

 • vazné ustájení skotu v malých zemědělských podnicích;
 • zásahy na zvířatech;
 • přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu;
 • souběžný chov stejného druhu zvířat v ekologickém a konvenčním režimu;
 • použití syntetických vitamínů A, D, E pro přežvýkavce;
 • povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství;
 • výjimka z pravidel EZ při katastrofických událostech;
 • použití konvenčních osiv.

Podepsaná a řádně odůvodněná žádost se podává písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Žádost lze podat rovněž osobně na podatelnu ministerstva na výše uvedené adrese.

Při podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k jejímu doplnění ve stanoveném termínu. Pokud tak neučiní, bude řízení o udělení výjimky zastaveno.

Na udělení výjimky z pravidel ekologické produkce není právní nárok. Výjimky se omezují na minimum, jsou časově omezené a lze je poskytnout pouze v nezbytných případech a případech, které uvádí články 22 a 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.

Žádosti o udělení výjimky (mimo katastrofické události) podléhají správnímu poplatku ve výši 1.000,00 Kč, který se hradí kolkem vylepeným na žádosti. V případě podání žádosti prostřednictvím REP lze uhradit správní poplatek bankovním převodem dle postupu v REP.

Podrobnější informace a naleznete v  Metodického pokynu č. 3/2021

1. Katastrofické události

Jsou-li nezbytná dočasná opatření k tomu, aby ekologická produkce mohla pokračovat nebo znovu začít v případě katastrofických událostí, může Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) v souladu s čl. 22 nařízením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 dočasně některá opatření povolit

 1. obnovu nebo opětovné vytvoření stáda nebo hejna způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi
 2. opětovné vytvoření včelínů s včelami v případě vysoké   úmrtnosti včel způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi,
 3. používání jiných než ekologických krmiv po omezenou dobu a v souvislosti s konkrétní oblastí jednotlivými hospodářskými subjekty v případě ztráty na produkci pícnin;
 4. krmení včel medem, cukrem nebo cukrovým sirupem z ekologické produkce  v případě dlouhotrvajících výjimečných povětrnostních podmínek nebo katastrofických událostí, které omezují produkci nektaru a medovice;
 5. použití oxidu siřičitého o maximálním obsahu stanoveném podle přílohy I B nařízení Komise (ES) č. 606/2009, jestliže výjimečné klimatické podmínky daného roku sklizně poškodí zdravotní stav ekologických hroznů
 6. obnovu nebo opětovné vytvoření populace akvakultury živočichy pocházejícími z konvenční akvakultury v případě vysoké úmrtnosti akvakulturních živočichů způsobené okolnostmi uvedenými v čl. 57 odst. 1 písm. a) až d) nařízení EP a Rady (EU) č. 508/2014.

Žadatel k žádosti doloží přesvědčivé důkazy o rozsahu a místě katastrofy, která postihla jeho ekologický podnik. Dále musí uvést časový plán obnovy ekologického režimu hospodaření po katastrofě, popis dočasných opatření k tomu, aby ekologická produkce mohla pokračovat a dobu, na kterou výjimku žádá.

Výjimka nebude zejména udělena v případě, že škodu je možno nahradit ze zdrojů ekologického zemědělství nebo nebude katastrofická událost dostatečně prokázána.

V případě katastrofických událostí velkého rozsahu může ministerstvo udělit generální výjimku pro celou zasaženou oblast (např. povodně a jiné klimatické extrémy, nebezpečné nákazy apod.). To platí vždy pro použití oxidu siřičitého, kdy na základě odborného stanoviska (EKOVÍN, Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.) bude vydáno plošné povolení na zasaženou oblast. V těchto případech není nutné jednotlivě žádat o výjimku.

Žádost o udělení výjimky v případě katastrofických událostí nepodléhá správnímu poplatku.

Podrobnější informace naleznete v Metodického pokynu č. 3/2021

Formuláře žádostí

2. Použití konvenčního osiva

Výjimky pro použití konvenčních osiv uděluje ÚKZÚZ zde.

Podle platné legislativy ekologického zemědělství je možné stále používat konvenční rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství, nicméně z hlediska zvýšení důvěry spotřebitele v produkty ekologického zemědělství je žádoucí, aby byl v co možná největší míře používán rozmnožovací materiál certifikovaný pro ekologické zemědělství.

Pravidla v oblasti bioosiv a ekologického rozmnožovacího materiálu jsou dána evropskou legislativou ekologického zemědělství. Konvenční rozmnožovací materiál je možné použít pouze v případě, že bio rozmnožovací materiál není na trhu dostupný. Pokud nelze použít bio rozmnožovací materiál, preferuje se používání rozmnožovacího materiálu z přechodného období na ekologické zemědělství a teprve poté konvenčního rozmnožovacího materiálu. Konvenční rozmnožovací materiál ale nesmí být ošetřen nepovolenými látkami (např. osivo nesmí být mořeno).

3. Zkrácení přechodného období (PO)

1. Zkrácení PO v ekologicky čistých oblastech

Příslušný orgán, kterým je ministerstvo, může rozhodnout, že za součást období přechodu zpětně uzná jakékoli předchozí období, v němž:

 1. byly pozemky předmětem opatření definovaných v programech, prováděných podle nařízení Evropského společenství nebo v jiném úředním programu za předpokladu, že dotyčná opatření zaručují, že produkty nepovolené pro ekologickou produkci nebyly na těchto pozemcích použity, nebo
 2. byly pozemky přírodními nebo zemědělskými oblastmi, které nebyly ošetřeny produkty nepovolenými pro ekologickou produkci.

Období uvedené v prvním pododstavci písm. b) lze vzít v úvahu zpětně pouze pod podmínkou, že byl příslušnému orgánu předložen uspokojivý důkaz, na jehož základě se přesvědčí o tom, že podmínky byly plněny po dobu nejméně tří let.

Pokud subjekt požádá ministerstvo o zkrácení PO na pozemcích v ekologicky čistých oblastech, musí splnit výše uvedené podmínky. K tomu je zapotřebí dostatečně prokázat, že pozemky byly předmětem výše uvedených opatření nebo jsou přírodními oblastmi nebo zemědělskými oblastmi prokazatelně bez ošetření nepovolenými látkami pro ekologickou produkci. Za přírodní oblasti je považováno pouze území národního parku nebo I. zóna chráněné krajinné oblasti s potvrzením od správy těchto oblastí, že po dobu nejméně tří let nebyly pozemky ošetřeny nepovolenými látkami pro ekologickou produkci.

2. Zkrácení PO pozemků, které již přešly nebo byly v procesu přechodu na EZ

 1. u pozemků, které jsou ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci povinného opatření zavedeném příslušným orgánem členského státu s cílem potírat choroby či hubit škůdce;

 2. u pozemků, které jsou ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci vědeckých testů schválených příslušným orgánem členského státu.

  V případech podle prvního pododstavce písm. a) a b) se délka období přechodu stanoví s ohledem na tyto faktory:

 3. proces odbourávání dotyčného přípravku na konci období přechodu zaručuje, že rezidua v půdě a v případě trvalých plodin v rostlině dosahují nevýznamných hodnot;
 4. sklizeň po ošetření nesmí být prodána s odkazem na ekologické způsoby produkce.

Pro zkrácení PO z důvodu nařízené aplikace je nutné předložit rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o nařízené aplikaci nepovoleného přípravku na ochranu rostlin na pozemcích žadatele o zkrácení PO. Společně s rozhodnutím žadatel také doloží použité účinné látky přípravku včetně ochranných lhůt.

U pozemků, ošetřených nepovolenými přípravky v rámci vědeckých testů, je nutné předložit doklad o provádění schváleného výzkumu na pozemcích žadatele (např. Smlouva s ministerstvem, Národní agenturou pro zemědělský výzkum, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dále Operační programy Strukturálních fondů ES apod.), ze kterého vyplývá potřeba provádět testy s přípravky na ochranu rostlin nebo hnojivy v podmínkách EZ. Ekologická farma musí být buď přímým vykonavatelem výzkumu, nebo musí být ve výzkumném záměru jiného subjektu, který vede výzkum, jasně definována její role.

V obou případech není možné prodávat sklizeň s odkazem na ekologický způsob produkce.

Postup při podávání žádosti o zkrácení PO

Žadatel nejprve požádá svou kontrolní organizaci (KO) o provedení kontroly zaměřené na pozemky, u kterých má být žádáno o zkrácení PO. KO budou předloženy všechny dokumenty k ověření plnění podmínek EZ minimálně v průběhu předchozích tří let. KO posoudí náležitosti nutné k vydání rozhodnutí ministerstva a připojí k žádosti o zkrácení PO své stanovisko.

Náležitosti, které KO posoudí před vydáním svého stanoviska:
a)  Žadatel musí prokazatelně doložit, kdo zmíněné pozemky v období minimálně tří let užíval a dále musí k těmto pozemkům doložit jejich minimálně tříletou historii z pohledu používáni přípravků nepovolených pro používání v ekologickém zemědělství (např. účetnictví, evidence hnojení, evidence      použitých přípravků na ochranu rostlin, vyjádření orgánu ochrany přírody, ochrany vod atd., ve výjimečných případech čestné prohlášení s ověřenými podpisy všech uživatelů pozemků za poslední nejméně tři roky);
b) KO vždy provede kontrolu zmíněného pozemku na místě.

Žadatel zašle na ministerstvo žádost o zkrácení PO se stanoviskem KO.
Podepsaná a řádně odůvodněná žádost se podává písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

nebo prostřednictvím Registru ekologických podnikatelů (REP) www.eagri.cz/rep. Žádost lze podat rovněž osobně na podatelnu ministerstva na výše uvedené adrese.

V případě kladného rozhodnutí o zkrácení PO se PO zkracuje ke dni doručení žádosti na ministerstvo.

4. Zásahy na zvířatech

V ekologickém zemědělství se pravidelně neprovádějí operace, jako je připevňování gumových kroužků na ocasy ovcí, krácení ocasů, ořezávání zubů a zobáku nebo odnímání rohů. Nicméně některé z těchto operací mohou být v jednotlivých případech povoleny příslušným orgánem z důvodů bezpečnosti, nebo pokud mají za cíl zlepšit zdraví, životní podmínky či hygienu zvířat. Utrpení zvířat se omezuje na minimum pomocí vhodné anestézie a/nebo analgetik, přičemž operace provádí kvalifikovaný personál a to pouze v nejvhodnějším věku zvířat.

Odrohování nebo tlumení růstu rohů skotu resp. koz

Vzhledem k tomu, že odrohování je velmi bolestivý zákrok, který se neshoduje s principy ekologického zemědělství, je možné ho provést jen v jednotlivých, nezbytných a odůvodněných případech, a to pouze u jednotlivých zvířat. Problémy spojené s chovem zvířat s rohy by měly být vždy přednostně řešeny organizačními opatřeními a vhodnou technologii chovu.

U žádosti na odrohování nebo tlumení růstu rohů u skotu se rozlišují věkové kategorie, kterým může být výjimka udělena výjimky jsou uděleny na určité časové období viz. Metodického pokynu č. 3/2021.

Kupírování ocásků u ovcí

Jsou zohledněna kritéria, jestli jsou zvířata určena k dalšímu chovu nebo k plemenitbě a v době kupírování ocásků nejsou zvířata starší 8 dnů.

Podrobnější informace a naleznete v Metodického pokynu č. 3/2021

 

5. Povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství

Povolování složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství je složitou problematikou a je detailně popsáno v Metodickém pokynu č. 6/2021!!!

Článek 25 nařízení (EU) 2018/848 stanoví následující pravidla pro žádání a udělování výjimek na použití neekologických surovin.

Pokud je to nezbytné k zajištění přístupu k některým zemědělským složkám a pokud tyto složky nejsou k dispozici v ekologické podobě v dostatečném množství, může členský stát na žádost hospodářského subjektu dočasně, na období nejvýše 6 měsíců povolit používání zemědělských složek pocházejících z konvenční produkce pro produkci zpracovaných ekologických potravin na svém území. 

Udělené povolení se vztahuje na všechny hospodářské subjekty v daném členském státě.

Platnost povolení může být dle uvedeného odstavce dvakrát prodlouženo vždy nejvýše o šest měsíců.

Prodloužení žádosti spočívá v opětovném podání stejné žádosti v odpovídajícím termínu a s dostatečným předstihem. Výjimka se neuděluje zpětně. Tedy platnost výjimky je od data vydání Rozhodnutí (nikoliv k datu přijetí žádosti o výjimku).

Předpokladem pro prodloužení výjimky je, že žádný jiný členský stát nevznese prostřednictvím počítačového systému poskytnutého Komisí (kam ČS povinně hlásí informace o udělených výjimkách pro informaci EK a ČS), námitku, kdy uvede, že dané složky jsou k dispozici v ekologické podobě v dostatečném množství.

Aktuálně udělené výjimky všech členských států EU lze dohledat v informačním systému OFIS

 

Související odkazy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.