Dovoz produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí do EU

Produkt dovezený ze třetí země, který je označen odkazy na ekologický způsob produkce, případně v některých případech podle čl. 10. odst. 4 nařízení (EU) 2018/848 jako produkt z přechodného období (PO) může být uveden na  EU trh jako ekologický, případně jako PO produkt (kromě toho, že splňuje legislativní požadavky bioprodukce, co se týče jeho výroby, značení atd.) pokud:

 1. Dovozce podléhá kontrolním opatřením – povinnost registrace v systému ekologického zemědělství (zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství), tzn. má ekologický certifikát s činností „dovoz“;

 2. Producent ve třetí zemi podrobil své činnosti ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ve třetí zemi kontrolnímu systému v souladu s předpisy EU, - tzn. nařízení o ekologické produkci (EU) 848/2018 a jeho prováděcí legislativa. Tedy dodavatel ze třetí země je ekologický hospodářský subjekt certifikovaný kontrolním subjektem/orgánem uvedeným v přílohách  nařízení (EU) 2021/2325 případně dle specifikace zde.
 3. Zásilku bioproduktů doprovází certifikát COI – potvrzení o kontrole. COI se generuje v systému TRACES, může jej založit dovozce i vývozce ale vydává ho (potvrzuje) kontrolní subjekt dodavatele, který ručí za bio původ. COI je v souladu s předpisy EU, konkrétně s nařízeními (EU) 2021/2306 a (EU) 2021/2307

Každý dovoz bioproduktů ze třetích zemí dovozce předem hlásí své kontrolní organizaci a příslušnému orgánu, a to prostřednictvím založení COI.

V rámci celních řízení je nutné produkty označené odkazy na ekologický způsob produkce deklarovat v celním prohlášení jako produkty „BIO“/„EKO“ a doložit COI, aby mohly být následně jako ekologické produkty uvedeny do volného oběhu. (Do návrhu celního prohlášení se vkládá pořadové číslo COI).

V případě obchodování s bioprodukty v rámci členských států EU platí zásady volného trhu a není třeba používat TRACES/COI. Obchodník musí mít certifikát ekologického podnikatele s činností "distribuce/uvádění na trh".

Bioprodukty ze Švýcarska, lze do EU volně dovážet bez předkládání COI v rámci Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty.

Bioprodukty z Velké Británie (jakožto třetí země) dovážené do EU musí být doprovázeny Certifikátem COI. Detaily k UK jsou v Dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé.

Na základě dohody EEADohody o Evropském hospodářském prostoru je možný i volný pohyb bioprodukce (bez nutnosti COI) z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

TRACES NT pro dovoz bioproduktů ze třetích zemí do EU

Ekologický hospodářský subjekt s registrovaný a s certifikací činnosti dovozce se registruje i do systému TRACES NT, což je prostředek k vydávání COI.

Registrace probíhá přes jednotnou platformu Evropské Komise EU Login, uživatelský profil umožní přihlášení se do TRACES NT.

Tam uživatel najde/založí profil své firmy a požádá si o přidělení role. Tím dovozce získá osobní přístup do profilu své společnosti, aby mohl v TRACES vystupovat (zakládat COI) jménem této firmy. Profily hospodářských subjektů založené uživateli z řad dovozců a žádosti uživatelů o přidělení role schvaluje kontrolní organizace firmy, případně Ministerstvo zemědělství. Žádosti o role může potvrzovat i administrátor v rámci firmy, pokud je určen.

Jakmile má dovozce tato oprávnění může zakládat COI. Tedy vyplnit část formuláře určenou dovozcům a odevzdat ke schválení vydávajícímu orgánu - kontrolní organizaci dodavatele (vývozce) ze třetí země. Stejným způsobem může COI iniciovat a odevzdat i vývozce – dodavatel ze třetí země, případně celý proces od začátku může zajistit vydávající kontrolní organizace. Záleží na dohodě.

Základní postup COI:

 • Před uskutečněním importu vyplní dovozce (nebo vývozce, či jeho kontrolní subjekt) povinné kolonky č. 1.-17. formuláře COI.
 • Autor odevzdá COI ke schválení vydávajícímu orgánu – což je certifikující kontrolní subjekt vývozce – údaj v kolonce 1COI.
 • Vydávající orgán zkontroluje COI a potvrdí jeho správnost v poli 18. Pokud zatím nedisponuje funkcí elektronického podpisu  E-seal/EU-sign) je nutné, aby vydávající orgán současně s on-line potvrzením pole 18. podepsal i papírový originál, vygenerovaný z TRACES ve formě pdf.
 • Zásadním pravidlem pro COI je, že musí být vydáno před tím, než zboží opustí třetí zemi.
 • Případný papírový originál je odeslán se zásilkou/poštou potvrzujícímu orgánu Celní správy – Stanoviště hraniční kontroly/místo propuštění do volného oběhu, které je zadáno v kolonce 10. COI. Podmínkou proclení zásilky jako bio je potvrzení elektronického COI stejně jako podepsání papírového originálu. (Při absenci E-seal.)
 • V případě, že se na zásilku bioproduktů vztahuje povinnost certifikátů CHED a s tím spojených zesílených kontrol příslušným kontrolním orgánem, pro schválení COI musí být zvoleno to samé stanoviště hraniční kontroly (v místě prvního fyzického vstupu zboží do EU), které schvaluje CHED.
 • Příslušný orgán (uvedený v kolonce 10.) potvrzuje COI v kolonce 30. S elektronickým podpisem to stačí elektronicky, bez elektronického podpisu je třeba současně potvrdit papírovou verzi.
 • Zboží i COI postupuje prvnímu příjemci, který potvrzuje COI v kolonce 31. současně podepisuje případnou papírovou verzi, která musí s tou elektronickou souhlasit. (Uživatele v roli dovozce/prvního příjemce se použití elektronického podpisu při potvrzování netýká.)
 • Pokud má být zásilka rozdělena na více částí pro různé příjemce, výpisy z COI iniciuje dovozce (když je v COI uvedeno, že zásilka je určená k rozdělení). Dovozce vyplní kolonky 1.-11. výpisu z COI. Schvalování probíhá podobným způsobem jako u COI příslušným orgánem. Stejně tak potvrzení prvními příjemci. Výpisy z COI se netýkají vydávajících orgánů ze třetí země.
 • Tyto postupy jsou detailně stanovené v nařízení (EU) 2021/2306 a (EU) 2021/2305.

Aktuální informace o novinkách v souvislosti s COI a postupy v TRACES najdete v prezentaci:

Stáhnout prezentaci

EU login – postup registrace zde:

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt- help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

 Informace a návody v TRACES NT:

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/E_COI/Intro.htm

Vstup do TRACES NT:

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Kontakty Ministerstvo zemědělství:

Jméno

Telefon

E-mailová adresa

Ing. Josef Makovský, Ph.D.

221 812 523

josef.makovsky@mze.cz

Helpdesk Evropské Komise:

SANTE-TRACES@ec.europa.eu – technické záležitosti
AGRI-E-COI-ORGANIC@ec.europa.eu – záležitosti týkající se pravidel použití a legislativy

Tel.: +3222976350 (infolinka pro celé TRACES, kde jsou spravovány i další dovozní certifikáty pro různé typy zboží (zemědělského původu). Je třeba upřesnit, že se dotaz týká COI pro dovozy ekologické produkce.


 

 

Související odkazy

Od 1.10.2022 je v České republice možné dovážet bioprodukty ze třetích zemí přes stanoviště hraniční kontroly Praha Ruzyně.

17. 10. 2022
Bioprodukty, jež podléhají povinnosti dovozního certifikátu COI v systému TRACES v kategoriích zboží, pro které je zároveň vyžadován Společný zdravotní vstupní doklad (tj. některý z certifikátů CHED) lze od 1.10.2022 dovážet do ČR letecky, a to přes stanoviště hraniční kontroly Praha Ruzyně.

Dočasná nemožnost vyřizování certifikátů COI na letišti Praha Ruzyně - Aktualizace 2. 5. 2022

21. 4. 2022
Bioprodukty, jež podléhají povinnosti dovozního certifikátu COI v systému TRACES v kategoriích zboží, pro které je zároveň vyžadován Společný zdravotní vstupní doklad (tj. některý z certifikátů CHED) nelze dočasně dovážet do ČR letecky přes letiště umístěná v ČR.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.