Změny vyplývající z novely

Některé zásadní změny v oblasti vinohradnictví, které vyplývají z novelizovaného zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.


1. Rychle rostoucí dřeviny (§ 4 odst. 2)

Vinařská oblast se skládá z vinařských podoblastí. Vinařskou podoblast tvoří vinařské obce, na jejichž území  jsou stanoveny viniční tratě nebo jejich části - ve viniční trati se vylučuje zakládání porostu rychle rostoucích dřevin.

Pozn.

 • Dle odkazovaného nařízení vlády č. 307/2014 Sb., se rychle rostoucími dřevinami rozumí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, čili zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou, která je rovnoměrně a souvisle osázena rychle rostoucími dřevinami, a to v minimálním počtu 1 000 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku. Do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po obou stranách rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích a netvoří součást cesty.
 • Za porušení zákazu zakládání porostu rychle rostoucích dřevin hrozí pokuta až 3 mil. Kč.

2. Povolení k výsadbě révy (§ 7 odst. 1)

Nová výsadba révy a opětovná výsadba révy je možná pouze na základě povolení udělovaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem (dále jen "Ustav") podle předpisu Evropské unie a tohoto zákona.

Pozn.

 • Povolení k výsadbě je obdoba dříve udělovaných práv na opětovnou, či novou výsadbu révy.

 • Velkou změnou je však povinnost vysadit vinici po udělení povolení. Při nedodržení uvedené povinnosti se ukládají pokuty dle postupu uvedeném v § 39a zákona o vinohradnictví a vinařství.


3. Lhůta podání žádosti o novou výsadbu révy (§ 8 odst. 1)

Žádost o udělení povolení pro novou výsadbu révy podle předpisu Evropské unie podá žadatel Ústavu v období od 1. ledna do 28. února příslušného kalendářního roku.

Pozn.

 • Žádosti podané před 1. lednem budou ve správním řízení zastaveny.

 • V případě, že roční vyčleněná kvóta nebude k 28. únoru vyčerpána, může ji MZe za určitých podmínek následně výjimečně prodloužit.

 • Další okolnosti k udělení povolení pro novou výsadbu a prioritní kritéria jsou popsány v dalších odstavcích § 8.


4. Oznámení záměru klučení - opětovná výsadba révy (§ 9 odst. 1)

Pěstitel je povinen oznámit Ústavu, že hodlá vyklučit vinici, v období 90 až 30 dnů před zahájením klučení. Ústav provádí kontrolu osázené plochy před vyklučením.

Pozn.

 • Pokud nebude plocha zkontrolována, nebude udělováno povolení pro opětovnou výsadbu.

 • Uvedená lhůta je zcela nově stanovena. Kontrola osázené plochy na místě může být nahrazena platným kontrolním protokolem SZIF, který v případě zaslání na Ústav bude uznán a žadatel již nebude zatěžován kontrolou.


5. Souhlas s klučením - opětovná výsadba révy (§ 9 odst. 3)

K vyklučení vinice musí mít pěstitel souhlas vlastníka pozemku, na kterém se vinice nachází. Souhlas doloží pěstitel Ústavu.

Pozn.

 • Pokud nebude mít pěstitel souhlas s klučením vinice a vinici vyklučí, hrozí mu pokuta až 3 mil. Kč.


6. Žádost o udělení povolení pro opětovnou výsadbu - opětovná výsadba révy (§ 9 odst. 5)

Žádost lze podat do konce druhého vinařského roku následujícího po roce, v němž bylo provedeno vyklučení.

Pozn:

 • Žádost o udělení povolení pro opětovnou výsadbu se nemusí podávat při oznámení o provedeném klučení.

 • Vinařský rok je doba od 1.8. do 31.7. následujícího roku.

 • Žádost se nemusí podávat na celou vyklučenou plochu, ale lze ji podat vícekrát na části ploch, avšak po součtu jen na skutečně vyklučenou plochu osázené vinice.

 • Pokud pěstitel nemá zájem o opětovnou výsadbu, nemusí podávat žádost vůbec, a po výše uvedené lhůtě nárok zanikne a není ani sankčně postihován.

 • Je nutno připomenout, že pokud bude povolení pravomocně uděleno a nevyužito ve stanovené tříleté lhůtě, tak bude udělena zákonná pokuta.


7. Nepovolená výsadba révy (§ 10)

V případě zjištění nepovolené výsadby révy Ústav v rozhodnutí současně uloží pěstiteli povinnost do 4 měsíců od právní moci rozhodnutí na jeho náklady vyklučit plochy osazené révou bez povolení. Nebude-li vinice ve stanovené lhůtě vyklučena, nařídí Ústav vyklučení na náklady pěstitele, a to do dvou let od marného uplynutí lhůty pro splnění povinnosti stanovené pěstiteli podle věty druhé.

Pozn.

 • Výše minimálních sankcí je stanovena Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 a mohou být až do výše 20 000EUR na hektar.


8. Účinky registrované vinice - Registr (§28 odst. 3)

Právní účinky přidělení registračního čísla vinice nastávají dnem doručení žádosti podle věty druhé Ústavu.

Pozn.

 • Právní účinky registrované vinice nastávají dnem doručení žádosti o přidělení registračního čísla. Tím byla vyjasněna situace, kdy například žadatelé o podpory  restrukturalizace a přeměny vinic (administrované SZIF) měli obavu, že nezaregistrováním vinice a nepropojením vinice s DPB v LPIS k datu oznámení o realizaci opatření, jim bude podpora zamítnuta. Zásadní termín je doručení žádosti o přidělení registračního čísla vinicenejpozději v termínu dle NV č. 142/2014 Sb., i když přidělení registračního čísla z ÚKZÚZ aj. proběhne např. v květnu, či červnu.


9. Prohlášení o zásobách  (§ 29 odst.5)

Ministerstvo zveřejní vzor prohlášení o sklizni, vzor prohlášení o produkci a vzor prohlášení o zásobách na svých internetových stránkách.

Pozn.:

 • Je zde změna definice malého množství, tedy snížení na 750 hl vína a zcela nově 1 000 litrů sudového vína.

 • I když v zákoně není upřesnění jako např. u prohlášení o sklizni a o produkci, platí žeprohlášení o zásobách se dle přímo aplikovatelných předpisů EU (čl. 11 a 16 NK (ES) č. 436/2008)podává k 31. červenci do 10. září.

 • Podávají jej výrobci produktu, i ti co si nechávají produkt vyrobit (např. vinotékař s prodejem sudového vína).

 • Další povinnou osobou jsou maloobchodníci s prodejem malého množství.Malým množstvím je množství nepřevyšující 750 hektolitrů vína v obalu určeném pro spotřebitele nebo 1000 litrů sudového vína prodaného maloobchodníkem spotřebiteli za 1 vinařský rok (od 1.8. do 31.7. následujícího kalendářního roku).

 • Prohlášení o zásobách také podávají obchodní zprostředkovatelé přímo v elektronické aplikaci registru vinic – Evidenční kniha obchodního zprostředkovatele.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.