Režimy uvádění hnojiv do oběhu

Přehled a popis 4 existujících režimů

Na území České republiky existuje několik režimů uvádění hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů (dále jen hnojiv) do oběhu:

  1. Registrace – dle § 3 zákona č. 156/1998 Sb.
  2. Ohlášení – dle § 3a zákona č. 156/1998 Sb.
  3. CE hnojiva – dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 2019/1009.
  4. Vzájemné uznávání – dle Nařízení EP a Rady (ES) 2019/515.

Vyhláškou č. 474/2000 Sb., jsou stanoveny typové výrobky, které mohou být ohlašovány nebo registrovány bez přezkušování.

Všechny 4 režimy uvádění do oběhu existují vedle sebe – v distribuční síti se tedy můžeme setkat s totožným výrobkem, jednou uváděným do oběhu na základě národních pravidel (registrace resp. ohlášení dle zákona), jednou na základě právních pravidel Evropské unie.

Hnojivo však musí splnit buďto všechny požadavky nařízení nebo českého zákona, není možné požadavky obou norem jakkoli kombinovat, např. použitím stávající etikety registrovaného hnojiva a přidáním označení CE HNOJIVO. Výrobek označený jako CE HNOJIVO může být umisťován na trhy všech zemí EU bez dalších překážek (ovšem opatřen etiketami v národních jazycích příslušných států), zatímco registrace resp. ohlášení umožňuje uvádění do oběhu pouze v ČR.

U všech zmíněných hnojiv provádí odborný dozor ÚKZÚZ, tj. odebírá kontrolní vzorky u výrobců a v distribuční a obchodní síti a dozírá, zda jsou tyto výrobky správně baleny, označovány, ale také skladovány a používány v souladu s požadavky zákona resp. nařízení.


Ohlášení

Ohlášená hnojiva může ohlašovatel uvést do oběhu na základě písemného souhlasu ústavu. Není-li ohlašovateli takový souhlas doručen do 30 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo ústavu, ani mu v této lhůtě není doručen zákaz uvádění do oběhu, platí, že ústav souhlas udělil. Ohlášení hnojiv je zdarma. Elektronický formulář pro ohlášení je možné stáhnout zde

Registrace

Pokud by žadatel nevyužil možnosti ohlášení, lze registrovat i typové hnojivo. Neodpovídá-li hnojivo daným typům, provede ÚKZÚZ přezkoušení nebo posouzení jeho vlastností biologickými zkouškami, případně uzná výsledek přezkoušení nebo posouzení provedeného jinými odbornými pracovišti. Lhůta pro vyřízení registrace je v takovém případě 6 měsíců (žádné testy), 18 měsíců (testy v nádobách) resp. 36 měsíců (testy na poli). Registrace hnojiv je zpoplatněna 10 000 Kč a žadatel hradí náklady na rozbor vzorku, příp. biologické zkoušky, jsou-li prováděny ÚKZÚZ.  Žádost o registraci je možné stáhnout zde

CE Hnojiva

Hnojiva certifikovaná jako CE hnojiva není třeba v České republice registrovat ani ohlašovat, mohou být přímo uváděna do oběhu při splnění požadavků daných nařízením. Zařazení výrobku do seznamu CE hnojiv je zdarma, žádost lze stáhnout zde

Vzájemné uznávání

Možnost tzv. vzájemného uznávání vychází z Nařízení EP a Rady (ES)2019/515, o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Jedná se o volný oběh zboží v rámci EU, v případě hnojiv jde o tzv. neharmonizované výrobky. Zařazení výrobku do seznamu vzájemně uznaných výrobků je rovněž zdarma, žádost lze stáhnout zde

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.