přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 9.H. – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

INFORMACE PRO ŽADATELE O PODPORU ÚČASTI NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ OD 1. 6. 2022 do 30. 5. 2023.

České subjekty, účastnící se mezinárodních veletrhů a výstav v zahraničí, mohou požádat v rámci proexportní podpory Ministerstva zemědělství o dotaci k úhradě některých nákladů na realizaci jejich účasti v rámci dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví, vodohospodářství a zahradnictví. Žadatelé mohou požádat o dotaci jak při účasti na veletrhu/výstavě samostatným stánkem, tak při účasti ve společné expozici Ministerstva zemědělství nebo na virtuálních či on-line veletrzích.

V rámci tohoto dotačního programu jsou malým, středním i velkým podnikům částečně hrazeny tyto náklady na:

 • pronájem výstavní plochy včetně technických sítí,
 • výstavbu stánku včetně technických sítí,
 • registrační poplatek (vč. účasti na online/virtuálních veletrzích),
 • zpáteční letenku v economy třídě pro jednu osobu do zemí mimo EU.

O dotaci je možno požádat Žádostí o dotaci a doložením dokladů prokazujících nárok na dotaci elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF jednotně v termínu od 1. do 30. 6. 2023.
Žadatelé nejprve elektronicky podají Žádost o dotaci a poté opět elektronicky doloží Formulář s nahranými doklady prokazujícími nárok na dotaci.

Dotaci nelze poskytnout na účast na veletrhu/výstavě organizované s finanční podporou SZIF, CzechTrade či v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie, rovněž tak na konferencích, prezentačních akcích, festivalech apod.

U všech samostatně vystavujících žadatelů je povinnost doložit jako doklad prokazující nárok na dotaci i fotografii min. jednoho vystavovaného produktu a označení stánku následujícím:

 • názvem státu a vlajkou ČR (rozměry cca 100 x 50 cm),
 • logem Ministerstva zemědělství a kontaktními údaji - www.eagri.cz (rozměry cca 50 x 30 cm – logo ke stažení).

Podmínky pro poskytování dotací dle dotačního programu 9.H. jsou zveřejněny v „Zásadách“ pro rok 2023.

NOVINKY ve znění dotačního programu od „Zásad“ pro rok 2023:

 • Sloučení dotačního programu 9.H.a. a 9.H.b., podpora je vyplácena těmto žadatelům (v režimu „de minimis“):
  • subjekty účastnící se veletrhu/výstavy ve společné expozici Ministerstva zemědělství; aktualizovaný seznam veletrhů s oficiální účastí MZe lze nalézt v Proexportním okénku;
  • subjekty účastnící se veletrhu/výstavy samostatným stánkem;
  • subjekty účastnící se digitálního či virtuálního veletrhu/výstavy.
 • O dotaci mohou požádat nově i vystavovatelé z odvětví precizního zemědělství v sektoru agropotravinářském, lesnickém a vodohospodářském a z odvětví veterinárních přípravků a léčiv pro hospodářská a domácí zvířata.
 • V případě účasti vystavovatele samostatným stánkem je sloučena úhrada nákladů na pronájem výstavní plochy a výstavby stánku do výše 160 tis. Kč, tzn. je možno požádat i pouze o úhradu nájmu výstavní plochy nebo jen o úhradu stavby stánku do celkové výše 160 tis. Kč.
 • Výše úhrady pronájmu výstavní plochy pro žadatele, kteří se budou účastnit společné expozice Ministerstva zemědělství, je navýšena na 60 tis. Kč.
 • Výše úhrady cestovních výloh letecky je max. ve výši 30 tis. Kč.
 • Je zrušena podmínka poskytnutí dotace pouze na 3 účasti žadatele na stejné veletrhy/výstavy.
 • Žadatelé, kteří se účastní veletrhu/výstavy na přelomu dotačních období, budou podávat žádost v období, ve kterém je poslední den konání veletrhu/výstavy.
 • Samostatně vystavující žadatelé musí prokázat účel dotace fotografií min. jednoho svého produktu, který na výstavě/veletrhu prezentují.

 

VIRTUÁLNI VELETRHY

V případě nemožnosti konání některých veletrhů v klasické prezenční formě je nabídka proexportní pomoci českým subjektům rozšířena i o možnost čerpání dotace na virtuální (online) veletrhy a výstavy v zahraničí, a to na registrační poplatek, zahrnující digitální platformu či kompaktní marketingové služby, až do výše 80 000 Kč na žadatele a na veletrh/výstavu.

Upozornění: v případě virtuálních veletrhů se k dokladům prokazujícím nárok na dotaci navíc dokládá přihláška k účasti na veletrhu, printscreen obrazovky hlavní stránky digitálního či virtuálního veletrhu, printscreen obrazovky vizualizace virtuálního stánku s viditelným označením názvu firmy nebo printscreen obrazovky s profilem firmy v přehledu vystavovatelů a printscreen obrazovky  s prezentovanými výrobky.

COVID-19 - ZRUŠENÍ/POSUNUTÍ TERMÍNU VELETRHU/VÝSTAVY

Při mimořádné situaci související s onemocněním COVID-19 je při zrušení veletrhů či posunutí termínu jejich konání možno postupovat následujícím způsobem:

 • Zrušení veletrhu - v případě, že byl veletrh/výstava zrušena rozhodnutím příslušné veletržní správy či Ministerstva zemědělství v důsledku vyšší moci či zájmu státu a nebude-li se z tohoto důvodu žadatel o dotaci akce účastnit, budou žadateli částečně uhrazeny skutečně vynaložené náklady na účast na zahraniční akci i v případě, že se neuskuteční. Jedná se o náklady uvedené v bodu 4 Dotace (dle Zásad) s výjimkou úhrady nákladů na cestovní výlohy.

  Tuto skutečnost je nutné doložit čestným prohlášením o neúčasti na zahraniční akci z důvodu jejího zrušení na formuláři SZIF včetně potvrzení o zrušení akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o zrušení veletrhu/výstavy), na kterém bude uvedeno datum rozhodnutí o ukončení akce, a čestným prohlášením na formuláři SZIF, že uhrazené náklady nebyly zpětně vráceny žadateli. Uznat lze platby za skutečně vynaložené náklady, které byly žadatelem provedeny nejpozději den před dnem, kdy bylo rozhodnuto o ukončení akce.
 • Posunutí termínu veletrhu - v případě, že byl termín veletrhu/výstavy pouze posunut na období od 1. 6. 2022 (z termínu konaného před 31. 5. 2022 včetně), žadatelé uvedou požadavek na výstavu/veletrh do žádosti pro rok 2023 (podají Žádost o dotaci elektronicky přes Portál farmáře), přičemž výdaje na položky uvedené v bodu 4 Dotace uskutečněné před 1. 6. 2022 (dle Zásad 2022) budou považovány za uznatelné výdaje (tedy náklady na již  zaplacený registrační poplatek, pronájem výstavní plochy apod.). K žádosti na rok 2023 doloží žadatel čestné prohlášení o účasti na veletrhu či výstavě na formuláři Fondu včetně potvrzení o posunutí termínu akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o posunutí termínu veletrhu/výstavy).

KONTAKTY

Kontaktní osobou pro administraci žádostí dotačního programu 9.H. je Ing. Barbora Legezová (barboralegezova@szifcz {barboralegezova@szifcz?subject=Dota%C4%8Dn%C3%AD%20program%209H}) a Ing. Helena Ślizowská (helenaslizowska@szifcz {helenaslizowska@szifcz?subject=Dota%C4%8Dn%C3%AD%20program%209H}) kontaktní osobou pro znění dotačního programu 9.H. je Dr. Ing. Emerich Vacek (emerichvacek@mzecz {emerichvacek@mzecz?subject=Dota%C4%8Dn%C3%AD%20program%209H}) a Ing. Bc. Jitka Borkovcová (jitkaborkovcova@mzecz {jitkaborkovcova@mzecz?subject=Dota%C4%8Dn%C3%AD%20program%209H}).

Přílohy

Související odkazy