Aktuality CZ PRES

Nejnovější informace o hlavních bodech českého předsednictví v Radě EU v oblasti zemědělství.

Formální zasedání Rady AGRIFISH v Bruselu 11.  13. 12. 2022

11. – 13. 12. v rámci CZ PRES proběhlo poslední formální zasedání Rady AGRIFISH.

Na programu byly následující body:

 • Nařízení Rady, kterým se na rok 2023 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a Černém moři,
 • Nařízení Rady, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb,
 • Zavedení víceletých kvót,
 • Situace na trhu, zejména po invazi na Ukrajinu,
 • Strategické plány SZP,
 • Hodnocení právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat,
 • Nařízení o zeměpisných označeních a režimech jakost,
 • Nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin.

Více informací naleznete zde.


Konference Zemědělský výhled EU 2022 8. – 9. 12. 2022 v Bruselu

Konference Zemědělský výhled EU je stěžejní každoroční akcí pro širokou výměnu názorů mezi zúčastněnými stranami na tržní vyhlídky v zemědělství. Její součástí byla diskuse o politickém rámci a nejistotách, které budou provázet vývoj trhu v příštích 10-ti letech. Prostřednictvím vystoupení vysokých představitelů orgánů EU a mezinárodních organizací, panelových diskusí a inspirativních příkladů se na této akci zaměřené na budoucnost setkali zemědělci, zemědělsko-potravinářští odborníci a aktéři na venkově, aby diskutovali o aktuálních otázkách a prozkoumali střednědobý výhled zemědělských trhů, příjmů a životního prostředí s výhledem do roku 2032. Hlavním námětem nadcházející konference byl udržitelný zemědělsko-potravinářský systém vytvořený v krizi. 

Více informací naleznete zde.


Zasedání Zvláštního zemědělského výboru v Bruselu 5. 12. 2022

5. 12. se v rámci CZ PRES uskutečnilo poslední zasedání Zvláštního zemědělského výboru.

Na programu byly následující body:

 • Situace na trhu, zejména po invazi na Ukrajinu,
 • Strategické plány SZP: Současná situace a nové výzvy,
 • Ekologická produkce: Jednání se třetími zeměmi o uznání rovnocennosti,
 • Nařízení o zeměpisných označeních a režimech jakosti,
 • Ekologické krmivo pro domácí zvířata.

Panelová diskuze na téma "Budoucnost zajištění potravinového zabezpečení v EU" v Bruselu 29. 11. 2022

29. 11. proběhla diskuze k dalším krokům k posílení úlohy zemědělství EU v udržitelné celosvětové produkci kvalitních potravin, odrážející nejnovější vývoj v tomto odvětví.


EK/DG AGRI press trip 23. - 25. 11. 2022

15 evropských novinářů, členové sítě Ag-Press, se vydalo na press trip do jižních Čech se zaměřením na politiku kvality potravin EU a inovace v zemědělství.

Během jednoho a půl dne v Jižních Čechách objevili příklady zemědělsko-potravinářských obchodních modelů v oblasti produkce ovoce, mléka a piva: s konkrétním pohledem na to, jak je politika jakosti potravin EU prováděna v některých emblematických produktech regionu: Chelčicko – Lhenické ovoce (CHZO), Jihočeská Zlatá Niva (CHZO) / Jihočeská Niva (CHZO) a Budějovické pivo (CHZO).

Došlo k setkání se také s angažovanými zemědělci/zemědělsko-potravinářskými společnostmi, které ve svém zemědělském/zemědělsko-potravinářském podnikání uplatňují inovativní přístupy.


Formální zasedání Rady AGRIFISH v Bruselu 21. 11. 2022

21. 11. se uskutečnilo formální zasedání Rady AGRIFISH v Bruselu.

Hlavními body byly:

 • Implementace Nové strategie EU pro lesy do roku 2030,
 • Zajištění přístupnosti a cenové dostupnosti hnojiv,
 • Nařízení o obnově přírody – aspekty týkající se zemědělství, lesnictví a moří,
 • Energetická transformace rybářského loďstva a akvakultury v EU,
 • Na cestě k silnému a udržitelnému odvětví řas,
 • Konference EU o biohospodářství 2022 (Brusel 6. a 7. října 2022).

Více informací naleznete zde.


Zasedání Zvláštního zemědělského výboru v Bruselu 15. 11. 2022

15. 11. se uskutečnilo zasedání Zvláštního zemědělského výboru.

Na programu byly tyto body:

 • Sdělení k zajištění přístupnosti a cenové dostupnosti hnojiv,

 • Zasedání ministrů zemědělství OECD (Paříž, 3. – 4. listopadu 2022).


Výroční konference Výboru pro udržitelnou a etickou produkci 10. 11. 2022

Dne 10. 11. 2022 se konala pod záštitou předsedy Zemědělského výboru PSP ČR Michal Kučery, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, ministerstva životního prostřední a ministra pro evropské záležitosti  Mikuláše Beka v rámci předsednictví České republiky v Radě EU 2022 výroční konference Výboru pro udržitelnou a etickou produkci při České technologické platformě pro potraviny: "Cesta potravinářského průmyslu směrem k udržitelnosti".

Na výroční konferenci byly představeny pohledy vybraných aktérů potravinového systému. Prezentovány byly jak názory českých, tak evropských organizací. V závěru programu byly představeny konkrétní projekty a aplikace z praxe.

Cílem konference bylo seznámit odbornou a širokou veřejnost nejen s tématem udržitelnosti v potravinářství, ale také inspirovat podniky k účinným krokům v této oblasti

Záznam z konference je k dispozici zde.


Zasedání Zvláštního zemědělského výboru v Bruselu 7. 11. 2022

7. 11. se uskutečnilo zasedání Zvláštního zemědělského výboru.

Na programu byly tyto body:

 • Nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů,
 • Situace na trhu, zejména po invazi na Ukrajinu,
 • Koalice pro udržitelný růst produktivity: možnost přistoupení EU,
 • Zasedání velvyslanců pro ekologickou produkci.

Formální zasedání Rady AGRIFISH v Lucemburku 17. 10. 2022

17. 10. se uskutečnilo formální zasedání Rady AGRIFISH v Lucemburku.

Projednány byly tyto body:

 • Nařízení Rady, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva v Baltském moři,
 • Výroční zasedání ICCAT (14. – 21. listopadu 2022),
 • Situace na trhu, zejména po invazi na Ukrajinu,
 • Zemědělské otázky související s obchodem,
 • Ukončení systematického zabíjení samců kuřat v celé EU,
 • Řešení problematiky omezení spolufinancování fytosanitárních a veterinárních programů hledáním možností, jak zlepšit jejich provádění,
 • Společné prohlášení ministrů zemědělství V4+4 o výzvách a příležitostech pro členské státy v souvislosti s iniciativami EU v oblasti uhlíkového zemědělství,
 • Ekologické bílkovinné krmivo z Ukrajiny,
 • Význam úzké spolupráce s členskými státy při přípravě rámce EU pro monitorování lesů a strategické plány,
 • Podpora hnojiv RENURE v rámci oběhového hospodářství.

Více informací naleznete zde.


České předsednictví v Radě EU je již za polovinou

Dne 1.10. 2022 se Česká republika dostala do druhé poloviny svého předsedání v Radě Evropské unie. V rámci zasedání na nejvyšší politické úrovni v oblasti zemědělství proběhly již dvě zasedání Rady pro zemědělství a rybolov v Bruselu a jedno neformální zasedání ministrů zemědělství v Praze. Taktéž proběhlo několik odborných resortních akcí za účasti zahraničních delegátů na území ČR. 

CZ PRES se od svého začátku zaměřuje na plnění svých priorit, které si stanovilo. Situace na trzích zemědělských komodit je v současnosti velmi složitá, stále se zvyšující ceny energií a vstupů mají za následek nárůst cen zemědělských produktů. Toto téma v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině a jejích dopadů na globální potravinové zabezpečení je součástí diskuze na všech ministerských jednání v průběhu CZ PRES. 

Mezi další priority CZ PRES patří snižování spotřeby pesticidů v EU za zachování udržitelné zemědělské a potravinářské produkce. Evropská komise v červnu 2022 předložila návrh nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, který se nyní za českého předsednictví intenzivně projednává na expertní úrovni.

Dále je věnována pozornost snižování odlesňování a podpoře lesnictví. V září Evropský parlament schválil svou pozici k návrhu nařízení týkajícího se komodit a produktů spojených s odlesňováním a degradací lesů. V současnosti se k návrhu vedou technické a politické trialogy mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. Dále se CZ PRES v této oblasti věnuje současnému stavu monitorování lesů, včetně sběru dat.

Dalším aktivně diskutovaným tématem je mořský rybolov a sladkovodní akvakultura. Během CZ PRES došlo ke schválení závěrů Rady k novým strategickým pokynům EU pro akvakulturu, jejichž záměrem je posílení udržitelné role sladkovodní a mořské akvakultury a navýšení konkurenceschopnosti jejích produktů ve vztahu ke třetím zemím. V oblasti mořského rybolovu pokračují trialogy k návrhu nařízení o kontrole rybolovu. Dosáhlo se předběžné dohody k nařízení týkajícího se přístupu pro rybářská plavidla do vod a ke zdrojům EU. Dále se vedou diskuze o rybolovných právech se Spojeným královstvím, Norským královstvím a pobřežními státy.

Z již předložených legislativních návrhů se CZ PRES také věnuje návrhu nařízení o zeměpisných označeních EU pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti. V současnosti probíhají jednání k jednotlivým článkům návrhu nařízení na úrovni příslušné pracovní skupiny Rady.

V rámci procesu implementace nové Společné zemědělské politiky CZ PRES dále pokračovalo v intenzivní diskuzi týkající se urychlení schvalování národních Strategických plánů SZP ze strany Evropské komise. Došlo rovněž ke schválení legislativní úpravy umožňující výjimky v naplňování vybraných environmentálních standardů Společné zemědělské politiky pro rok 2023 s ohledem na situaci na Ukrajině. Český strategický plán byl schválen vládou 12.10. a nyní čeká ne revizi Evropskou komisí.

Neméně důležitou otázkou je udržitelné používání antimikrobik ve veterinární medicíně. Momentálně se řeší téma se zaváděným systémem sběru dat o prodejích a užívání antimikrobik u zvířat. Řešeny jsou i další otázky spojené s problematikou antimikrobní rezistence a praktickým naplňováním nových právních předpisů v oblasti veterinárních léčivých přípravků.

V oblasti zdraví zvířat se 27. září uskutečnila Ministerská konference na vysoké úrovni o africkém moru prasat, kde bylo diskutováno mimo jiné téma složitého vývoje vakcín. Africký mor prasat figuroval také na agendě navazujícího neformálního jednání PS vedoucích veterinárních úředníků, jehož výstupem bude soubor praktických doporučení k tlumení této aktuálně se šířící nákazy.

Mimo prioritní záležitostí je projednání legislativního návrhu zveřejněného Evropskou komisí v červnu 2022 a to nařízení o přechodu na zemědělskou datovou síť pro udržitelnost (FSDN). V oblasti zemědělské statistiky probíhá za CZ PRES také finalizace formálního přijetí nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů (SAIO).

V oblasti mezinárodního vyjednávání CZ PRES připravilo společné pozice EU pro řadu zasedáních jako byly technické výbory Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), zasedání Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) nebo Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství (ITPGRFA).


Formální zasedání Rady AGRIFISH v Bruselu 26. 9. 2022

26. 9. 2022 se uskutečnilo formální zasedání Rady AGRIFISH v Bruselu.

Hlavními body byly:

 • Situace v oblasti zemědělské produkce a logistiky na Ukrajině a propojení s EU,
 • Udržitelný management vlka,
 • Flexibilita v rámci GAEC 1,
 • Prodloužení krizového rámce pro státní podpory ve světle invaze na UA,
 • Dopadová studie k nařízení o pesticidech,
 • Informace o 19. Mezinárodním fóru mlékárenských kooperativ, 
 • Obědová diskuze – označování potravin,
 • Zemědělské aspekty revize nařízení o průmyslových emisích,
 • Rybolovná práva 2023: Konzultace EU-UK, EU-NO a pobřežní státy,
 • Populace úhoře,
 • Prováděcí nařízení týkající se citlivých mořských ekosystémů.

Více informací naleznete zde.


Formální zasedání Rady AGRIFISH v Bruselu 18. 7. 2022

18. 7. 2022 se uskutečnilo formální zasedání Rady AGRIFISH v Bruselu.

Hlavními body byly:

 • Pracovní program předsednictví,
 • Nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin,
 • Situace na trhu, zejména po invazi na Ukrajinu,
 • Provádění nové SZP - schválení strategických plánů,
 • Závěry o akvakultuře,
 • Aktualizace právních předpisů o přepravě zvířat v EU,
 • Nařízení o dodávání některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů.

Více informací naleznete zde.


Konference o pozitivních přínosech EU akvakultury pro Evropskou společnost v Bruselu 13. 7. 2022

Hlavním cílem konference bylo zdůraznit pozitivní přínosy, které přináší
Evropská akvakultura, která je spotřebiteli i odborníky často nedoceněna a zanedbávána. Evropská akvakultura je nejen zdrojem kvalitních a bezpečných potravin, ale často také hraje důležitou roli při ochraně životního prostředí nebo zmírňování změny klimatu, a tudíž významně přispívá k plnění cílů evropské strategie „Green Deal“ a „Farm to fork“. Cílem konference bylo také projednat konkrétní návrh činností, které by mohly odvětví akvakultury pomoci a které by měly být koordinovány na evropské úrovni.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.