Osobní údaje

Prostřednictvím tohoto dokumentu poskytujeme informace o zpracování vašich osobních údajů Ministerstvem zemědělství (dále jen „MZe“). Informace je uveřejňována pro plnění povinností stanovených v článcích 12 až 14 nařízení  Evropského  parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. 4. 2016 o ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“).

Základní informace o zpracování osobních údajů v MZe a kontaktní údaje MZe jako správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

MZe se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí Nařízením, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů v České republice.

Nařízení představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, jehož cílem je ochrana práv občanů před neoprávněným zacházením s jejich osobními údaji. 

Můžete jej také vyhledat na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva vnitra.

Ve vztahu k vašim osobním údajům je podle terminologie Nařízení správcem MZe a Vy, jako fyzická osoba, jste subjektem údajů.

Za účelem vzájemné komunikace a poskytování informací můžete využít tyto kontaktní údaje MZe jako správce vašich osobních údajů:

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1
Telefon: 221 811 111
E-mail: podatelna@mze.gov.cz
E-mail: info@mze.gov.cz
ID datové schránky: yphaax8
IČO: 000 20 478


MZe můžete kontaktovat telefonicky, e-mailovou korespondencí, doručením písemného oznámení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky (ID DS: yphaax8), nebo doručením osobně na naši podatelnu. Tyto údaje lze nalézt také na internetových stránkách Ministerstva zemědělství: eAGRI. Najdete zde také přehled organizační struktury MZe, kde jsou po rozkliknutí k dispozici kontakty na konkrétní zaměstnance a jednotlivé útvary.

Veškeré dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů doporučujeme směřovat na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je paní  Mgr. Irma Šimečková, tel. 221 814 649, irma.simeckova(at)mze.gov.cz

Prostřednictvím těchto údajů můžete pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktovat:

telefon: 221 814 649
e-mail: gdpr@mze.gov.cz
adresa:

Ministerstvo zemědělství
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Těšnov 65/17

110 00 Praha 1


Pověřenec pro ochranu osobních údajů vám zodpoví konkrétní dotazy, které se týkají zpracování vašich osobních údajů nebo možnosti uplatnění vašich práv.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

MZe potřebuje, až na ojedinělé výjimky, vaše osobní údaje k tomu, aby splnilo právní povinnosti, které se na něj vztahují. Pro takováto zpracování osobních údajů je poskytnutí vašich osobních údajů zákonným požadavkem, a proto je musíte v rozsahu příslušných agend poskytnout. Důsledky neposkytnutí osobních údajů jsou specifikovány příslušnými právními předpisy např. správním nebo kontrolním řádem. K tomuto zpracování není požadován Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracování vašich osobních údajů pro splnění právní povinnosti je prováděno zejména pro tyto účely:

a) v oblasti vodního hospodářství

 • výkon kontrol vlastníků nebo provozovatelů vodovodů a kanalizací
 • vyřizování stížností vlastníků nebo provozovatelů vodovodů a kanalizací
 • vedení evidencí vodovodů a kanalizací
 • vedení zákonem stanové evidence vodoprávní evidence
 • výkon zakladatelské činnosti vůči státním podnikům Povodí
 • pověření osob k výkonu technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly
 • administrace dotací pro majetkoprávní vypořádání vodních děl
 • vydávání rozhodnutí o určení správce drobných vodních toků
 • výkon vodoprávních řízení
 • administrace dotací ve vodním hospodářství

V oblasti vodního hospodářství jsou zpracovávány identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, podpis) a adresné údaje (např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje stanovené zvláštním předpisem v nezbytném rozsahu vzhledem k danému účelu.

Tato zpracování se týkají především žadatelů, stěžovatelů, zástupců kontrolovaných subjektů, smluvních partnerů, členů dozorčích rad státních podniků, členů statutárních a kontrolních orgánů, účastníků vodoprávních řízení a jejich zástupců, úředních osob.

b) v oblasti lesního hospodářství

 • vystavení licencí k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu
 • zajištění administrace podpor lesního hospodářství a myslivosti
 • vedení evidence mysliveckých stráží a mysliveckých hospodářů pro Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
 • realizace ustanovení a odvolání rybářského hospodáře a jeho zástupce
 • vytváření a evidence rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru a povolení výkonu rybářského práva, včetně jejich změn a zrušení
 • tvorba rozhodnutí o povolení výjimek ze zákona o rybářství
 • vedení evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a lovu ryb na udici
 • administrace žádostí o náhrady za újmu v důsledku mimořádných veterinárních opatření

V oblasti lesního hospodářství jsou zpracovávány identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, fotografie obličeje) a adresné údaje (např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje stanovené zvláštním předpisem v nezbytném rozsahu vzhledem k danému účelu.

Tato zpracování se týkají především žadatelů o vystavení licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu, žadatelů o podporu v oblasti lesního hospodářství a myslivosti (nároků na úhrady nákladů podle lesního zákona, finanční příspěvky na hospodaření v lesích, finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin, finanční prostředky poskytované v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství). Dále jsou zpracovávány osobní údaje členů myslivecké stráže a hospodářů, rybářských hospodářů a jejich zástupců, žadatelů o povolení výkonu rybářského práva, žadatelů o povolení výjimky  z  ustanovení  § 13  zákona  o  rybářství,  chovatelů  ryb,  žadatelů o náhradu za újmu v důsledku mimořádných veterinárních opatření.

c) v oblasti zemědělských komodit a ekologického zemědělství

 • administrace žádostí o národní dotace v oblasti zemědělských komodit
 • administrace žádostí o náhrady za újmu v důsledku mimořádných veterinárních opatření
 • výkon činností podle plemenářského zákona
 • vedení seznamů osob v působnosti zákona na ochranu zvířat proti týrání
 • zajištění úhrady účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním péče o zvíře podle zákona na ochranu zvířat
 • výkon řízení o povolení rituálních porážek zvířat
 • poskytování dotací pro údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků
 • vedení registru ekologických podnikatelů
 • vedení evidence účastníků Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat
 • výkon úředních kontrol v ekologickém zemědělství

Na úseku zemědělských komodit a ekologického zemědělství jsou zpracovávány identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo), a adresné údaje (např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje stanovené zvláštním předpisem v nezbytném rozsahu vzhledem k danému účelu.

Tato zpracování se týkají především žadatelů o dotace, ekologických podnikatelů, zástupců kontrolních organizací nebo kontrolovaných subjektů v oblasti ekologického zemědělství, účastníků Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat, žadatelů o úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o zvíře, osob provádějící rituální porážky zvířat, žadatelů o náhrady za újmu v důsledku mimořádných veterinárních opatření, žadatelů o  výkon  činností  podle  plemenářského zákona, držitelů osvědčení v působnosti zákona na ochranu zvířat proti týrání, účastníků odvolacích a přezkumných řízení. 

d) v oblasti fondů Evropské unie (dále jen „EU“)

 • splnění povinností stanovených evropskými předpisy upravujícími pravidla čerpání z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, např. vykazování monitorovacích indikátorů, dokladování výstupů projektů realizovaných z Programu rozvoje venkova, zajištění dodavatelských služeb k výkonu povinností Řídicího orgánu Programu rozvoje venkova, vedení evidence účastníků správních řízení v oblasti podpory  pro rozvoj venkova a také  vedení evidence údajů o zaměstnancích a hodnotitelích při realizaci Programu rozvoje venkova nebo výkon kontrol přiměřenosti, hospodárnosti nákladů v rámci uvedeného programu
 • výkon přezkumných a odvolacích řízení realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova
 • realizace veřejných zakázek v působnosti Operačního programu Rybářství
 • poskytování podpory/dotace v rámci Operačního programu Rybářství
 • výkon činností v komisích v rámci Operačního programu Rybářství
 • vedení  řízení  o  opravných  prostředcích  dle  správního  řádu   v oblasti přímých plateb
 • tvorba, sledování, řízení a financování Společné zemědělské politiky

V souvislosti s plněním úkolů stanovených evropskými předpisy pro čerpání z fondů EU jsou zpracovávány identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, případně obrazový záznam osoby, identifikační čísla IČO popř. DIČ), adresné údaje (např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje lokačního nebo popisného typu (např. údaj o dosaženém vzdělání, pozici, údaj o zdravotní pojišťovně, registrační značka vozu).

Zpracování osobních údajů se týká žadatelů o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, účastníků řízení přezkumných a odvolacích řízení realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova, hodnotitelů projektů, zástupců dodavatelů. Dále členů Monitorovacího výboru, odborných skupin a komisí působících k Operačnímu programu Rybářství, účastníků odvolacích řízení v oblasti přímých plateb, případně dalších osob v rámci činností z oblasti Společné zemědělské politiky.

e) v oblasti vztahů s EU

 • poskytování podpor de minimis
 • poskytování veřejných podpor na základě rozhodnutí či nařízení Komise (EU)
 • provádění validace přístupů do tzv. Portálu delegátů
 • výkon správy agend EU

Zpracování identifikačních a adresních údajů se týká zaměstnanců MZe, kteří žádají o přístupy do příslušných systémů.

f) v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání

 • poskytovaní dotací v oblasti vzdělávání a poradenství podle zákona o zemědělství
 • výkon agendy uznávání odborných kvalifikací získaných v jiném státě EU
 • realizace veřejných soutěží podle zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
 • vedení povinné evidence projektů výzkumu, vývoje a inovací
 • jmenování členů dozorčích rad a ředitelů rezortních veřejných výzkumných organizací
 • ocenění  vědeckých  pracovníků za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji
 • vedení evidence autorizovaných osob podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Na úseku vědy, výzkumu a vzdělávání jsou zpracovávány identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo), adresné údaje (např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje stanovené zvláštním předpisem v nezbytném rozsahu  vzhledem  k  danému  účelu  (např.  popisné  údaje  jako  údaj o dosaženém vzdělání a zaměstnání).

Tato zpracování se týkají především žadatelů o ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji, členů dozorčích rad, ředitelů rezortních veřejných výzkumných organizací, žadatelů a zástupců zpracovatelů projektů, hodnotitelů a oponentů projektů, uchazečů o podporu na projekty výzkumu a vývoje, žadatelů a příjemců dotace z dotačního programu ke vzdělávání a poradenství, žadatelů o udělení nebo prodloužení autorizace, či žadatelů o uznávání odborných kvalifikací získaných v jiném státě EU.

g) v oblasti potravinářství

 • odvolání proti rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce
 • vyřizování žádostí o povolení denaturace lihu
 • zpracování stanoviska ke koncesi k povolení lihovaru
 • vyřizování  žádostí  o povolení pěstitelského pálení podle zákona o lihu a norem ztrát lihu
 • vydávání osvědčení pro klasifikátory jatečně upravených těl podle zákona
  o potravinách a tabákových výrobcích
 • tvorba Manuálu pro řešení mimořádných událostí a krizových situací v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv
 • zajištění a realizace smluvních vztahů v oblasti bezpečnosti potravin
 • zajištění školení inspektorů pro bezpečnější potraviny
 • administrace národních dotací v oblasti potravinářství

V potravinářských činnostech jsou zpracovávány identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo), adresné údaje (např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa), případně další údaje stanovené zvláštním předpisem.

Tato zpracování jsou prováděna u stěžovatelů proti rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce, žadatelů o povolení pěstitelského pálení, klasifikátorů jatečně upravených těl, žadatelů o povolení norem ztrát lihu nebo povolení koncese lihovaru, žadatelů o povolení denaturace lihu či žadatelů a příjemců národních dotací.

h) v oblasti zaměstnaneckých a obdobných vztahů

 • zajištění personální a mzdové agendy ve smyslu plnění povinností stanovených zákoníkem práce, zákonem o státní službě, zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonem o nemocenském pojištění, zákonem o veřejném zdravotním pojištění, zákonem o specifických zdravotních službách, zákonem o informačních systémech veřejné správy, zákonem o daních z příjmů, zákonem o zaměstnanosti
 • administrace vyřizování stížností podle zákona o státní službě
 • administrace odvolacích řízení a služebně - právních sporů podle zákona o státní službě

V této oblasti jsou zpracovávány osobní údaje požadované uvedenými právními předpisy, případně dalšími. Zpracovávány jsou identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, fotografie obličeje, podpis), adresné údaje (např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, e- mailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje stanovené zvláštním předpisem (např. údaj o zdravotní způsobilosti).

Tato  zpracování  se  týkají  zejména  zaměstnanců  rezortu  MZe,  uchazečů o zaměstnání, či smluvních partnerů na základě pracovněprávního vztahu.

i) v oblasti bezpečnostní

 • ochrana utajovaných informací
 • zajištění připravenosti na krizové situace
 • ochrana zdraví a života fyzických osob a majetku státu
 • zajištění bezpečnosti informací obsažených v informačních systémech MZe

Zpracovávány jsou zejména identifikační údaje (např. jméno, příjmení, fotografie obličeje, obrazový záznam osoby), adresné údaje (např. adresa trvalého pobytu), lokalizační údaje, IP adresa.

Tato zpracování se týkají zaměstnanců rezortu MZe, zaměstnanců spolupracujících společností, pracovních partnerů a dalších osob, které vstupují do budovy MZe.

Prostory vstupu do budovy MZe jsou monitorovány kamerovým systémem, kdy osobním údajem je obrazový záznam osoby. Jedná se o nezbytné opatření k zajištění bezpečnosti všech osob, které se v budově nacházejí, jakož i bezpečnosti majetku těchto osob a majetku státu. Kamerové záznamy jsou přístupny pouze omezenému okruhu zaměstnanců MZe a jsou v pravidelných intervalech mazány. K jiným než bezpečnostním účelům nesmí být tyto záznamy použity s výjimkou jejich vyžádání orgány činnými v trestním řízení. Informace  o umístění kamerového systému jsou umístěna u sledovaných míst ve formě symbolů.

Při vstupu do budovy MZe předkládá každá osoba z bezpečnostních důvodů k prokázání své totožnosti občanský průkaz a následně je proveden záznam do systému pro evidenci návštěv. Je evidováno jméno a příjmení návštěvníka a číslo jeho občanského průkazu. Tyto záznamy jsou také pravidelně likvidovány. K jiným než bezpečnostním účelům nesmí být tyto záznamy použity s výjimkou jejich vyžádání orgány činnými v trestním řízení.

j) v oblasti výkonu kontrolní a auditní činnosti

 • vyřizování stížností a ostatních podání obdobného charakteru podle správního řádu
 • kontrolní činnost v rámci Evropského zemědělského záručního fondu
 • výkon interního auditu

Zpracovávány jsou identifikační (jméno, příjmení, podpis) a adresné údaje (trvalé bydliště popř. doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo) a to v nezbytném rozsahu vzhledem k danému účelu. Případně mohou být zpracovávány další údaje stanovené zvláštním předpisem v souvislosti s výkonem auditu či kontroly.

k) v dalších činnostech MZe, např.

 • zadávání veřejných zakázek
 • zajištění realizace dodávaných prací a služeb
 • poskytování  informací  podle  zákona  o  svobodném  přístupu   k informacím
 • vedení evidencí k plnění úkolů v rezortu zemědělství např. LPIS - Land Parcel Identification Systém, EZP - Evidence zemědělského podnikatele, IZR- Integrovaný zemědělský registr
 • splnění povinností spojených s řízením autoprovozu
 • vedení spisové služby
 • vedení správního archivu
 • vedení účetnictví
 • administrace dotačního řízení pro nestátní neziskové organizace
 • administrace  vrácení  daně  z  minerálních  olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu
 • vyřizování soudní agendy
 • správní řízení
 • vedení agendy přezkumných řízení např. ve vztahu ke Státnímu pozemkovému úřadu
 • řízení a administrace rezortních podniků v likvidaci
 • výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a zpracování žádostí subjektů údajů o výkon jejich práv

Zpracovávány jsou zejména adresní a identifikační údaje dotčených osob.

Bližší informace o právních předpisech, které stanovují účely zpracování osobních údajů, naleznete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách www.eagri.cz. (např. Portál farmáře, Dotace, Voda, Lesy).

Dalším zákonným titulem, na základě kterého MZe provádí zpracování osobních údajů je splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je MZe pověřeno. Tato zpracování se vyskytují zřídka a jsou nezbytná zejména pro následující účely:

 • zajištění strategického řízení a udržitelného rozvoje rezortu MZe
 • administrace značek Klasa a Regionální potravina
 • realizace marketingových služeb
 • vedení  databáze  zástupců  firem  k  organizačním záležitostem v oblasti proexportní politiky v zemědělských oblastech
 • zajišťování překladatelských a tlumočnických služeb
 • zajištění služeb pro zahraniční delegace

MZe dále zpracovává osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (např. pro účely realizace nájemních vztahů) nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, pokud o to požádáte. V uvedených případech jste povinen osobní údaje poskytnout, a to v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu zpracování, který je zpravidla definován příslušnými smluvními požadavky. Neposkytnutí údajů může mít negativní dopad na uzavření smluvního závazku případně jeho plnění.

V ojedinělých případech, pokud není jiný zákonný důvod pro zpracování, je získáván od subjektů údajů souhlas se zpracováním osobních údajů (např. pro účely zasílání důležitých informací v době čerpání mateřské / rodičovské dovolené zaměstnanci/ zaměstnankyni MZe nebo za účelem zasílání aktuálních informací z oblasti bezpečnosti potravin na emailovou adresu zájemcům o tuto službu). Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, subjekt údajů není povinen jej poskytnout. Souhlas může být také subjektem údajů  kdykoliv odvolán, a to  bez  jakýchkoliv  důsledků  pro  jeho  osobu. Do doby odvolání souhlasu je dotčené zpracování zákonné.

Zpracovávány jsou nejčastěji identifikační a adresní údaje, a to v nezbytném rozsahu ke splnění příslušného účelu (např. jen emailová adresa).

Doplňující informace ke zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zveřejňujeme, zásadně, jen pokud nám tuto povinnost ukládají právní předpisy, a to ve stanoveném rozsahu, anebo na základě vámi uděleného souhlasu.

V rozsahu zpravodajské licence podle občanského zákoníku můžeme zveřejňovat fotografie z veřejných akcí, které MZe pořádá, spolupořádá nebo je jejich účastníkem.

Na MZe není prováděno žádné automatizované rozhodování (včetně profilování), to znamená, že v našich pracovních postupech nejsou vaše osobní údaje automatizovaně zpracovávány za účelem hodnocení některých vašich osobních aspektů, které by se týkaly vaší ekonomické situace, zdravotního stavu, zájmů atd.

Pro účely sledování spokojenosti uživatelů a následné zdokonalování kvality webových stránek jsou využívány soubory cookies.

Případní příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou dotčené orgány veřejné moci (např. jiná ministerstva a ústřední orgány státní správy, krajské a obecní úřady, finanční úřady,  soudy,  kontrolní  orgány), které mají zákonné právo tyto informace po MZe požadovat. Osobní údaje jsou pro stanovené účely také poskytovány rezortním organizacím MZe. Dále mohou být údaje předávány zpracovatelům na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti musí být údaje předány či zpřístupněny také orgánům činným v trestním řízení.

Osobní údaje jsou v rámci činností souvisejícími s fondy EU předávány Evropské komisi.

MZe nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.

Zpřístupnění či poskytnutí údajů musí být provedeno způsobem, který zajistí jejich náležitou ochranu.

Způsob zpracování a doba uložení osobních údajů

Osobní údaje pracováváme manuálně i automatizovaně v informačních systémech, tzn. v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou v MZe uloženy v souladu se zásadou minimalizace pouze
po nezbytně nutnou dobu. Tato doba je ve většině případů stanovena příslušnými právními předpisy, zákonem o archivnictví a spisové službě a také Spisovým a skartačním řádem MZe. Doba uložení může také vyplývat ze smluvního závazku.

Osobní údaje, které uchovává MZe ve výjimečných případech na základě vašeho souhlasu, jsou zpracovávány pouze po dobu, po kterou byl souhlas udělen anebo do odvolání tohoto souhlasu.

Pokud nebude mít MZe žádný účel a právní základ pro zpracování vašich údajů, nebude je dále zpracovávat a provede jejich výmaz, likvidaci či anonymizaci.

Zdroje osobních údajů

MZe zpracovává osobní údaje, které mu poskytnete, nejčastěji prostřednictvím žádostí, formulářů, dotazníků, čestných prohlášení, e-mailů, stížností či dotazů, dále z údajů ve správních spisech nebo také ze základních registrů. Dalším zdrojem, ze kterého MZe může získávat osobní údaje, jsou veřejné rejstříky nebo v rámci spolupráce od dalších orgánů veřejné správy, a to při výkonu povinností, které jsou MZe stanoveny právními předpisy. V souladu se zákonem o zemědělství jsou využívány především osobní údaje
ze základního registru obyvatel, z agendového informačního systému evidence obyvatel a z agendového informačního systému cizinců.

V případě registrace a přihlášení k odběru novinek z portálu eAGRI bude Vaše mailová adresa zahrnuta rovněž do databáze pro rozesílání newsletteru „Zpravodaj MZe“. Z odebírání tohoto newsletteru se můžete po jeho obdržení odhlásit prostřednictvím linku, který je přímo v tomto newsletteru uveden.

Jak zacházíme s vašimi osobními údaji

Při zpracování osobních údajů se MZe řídí v souladu s požadavky právních předpisů pro ochranu osobních údajů následujícími zásadami:

 • osobní údaje jsou vůči vám zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem

 • osobní údaje shromažďujeme pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný

 • osobní  údaje  jsou  zpracovávány  pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány

 • osobní údaje jsou zpracovávány v přesné a v případě potřeby aktualizované podobě; MZe činí opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně opraveny nebo nebyly zpracovávány

 • osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující vaší identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány

 • osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány výhradně způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany  před  neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

  Za účelem zajištění výše popsaných zásad zpracování osobních údajů jsou v MZe přijata adekvátní organizační a technická opatření. Listinné dokumenty s osobními údaji jsou uzamykány. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v aplikacích, informačních systémech jsou zabezpečeny přístupovými hesly. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které se s nimi potřebují seznamovat při plnění úkolů, které MZe plní, nebo jimž jsou zpřístupněny v souladu s právním důvodem zpracování.

  Jaká máte ve vztahu k vašim osobním údajům práva

  Každý, jehož osobní údaje MZe zpracovává, má právo na přístup ke svým osobním údajům. To  znamená, že  máte právo získat od MZe potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat informace o jejich zpracování, případně jejich kopie.

  MZe je oprávněno v případech, kdy jsou žádosti opakované, nepřiměřené nebo zjevně nedůvodné, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

  V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy nebo s vaším soukromým životem nebo, že vaše údaje nejsou správné nebo úplné, máte právo požádat o vysvětlení a požadovat, abychom tyto údaje opravili, omezili jejich zpracování či za splnění zákonných podmínek je vymazali.

  V případech zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování vašich údajů.

  Dalším právem, které můžete při splnění zákonných podmínek uplatnit, je právo na přenositelnost údajů.

  V případě, že jste MZe poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo, kdykoliv tento souhlas odvolat.

  MZe výslovně upozorňuje, že uplatněním práv nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Z tohoto důvodu je důsledně ověřována totožnost osoby, která právo uplatňuje. Za tímto účelem je MZe oprávněno požadovat a převzít dodatečné informace směřující k prokázání identifikace osoby, která právo uplatňuje.

  Pro uplatnění vašich práv kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím stanovených komunikačních nástrojů, který vám poskytne požadované informace a zajistí vyřízení vaší žádosti. Stejně tak se na tuto osobu můžete obrátit, pokud nebudete spokojeni s tím, jak MZe zpracovává vaše osobní údaje.

  Kromě toho máte možnost podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, Praha 7, 170 00, www. uoou.cz.(https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10&p1=3938).

  Aktualizace informací o zpracování osobních údajů v MZe

  Doporučujeme  vám  seznámit  se  s  informacemi  obsaženými  v tomto dokumentu. Podle potřeby jsou informace aktualizovány.

  Poslední aktualizace byla provedena dne 22. listopadu 2022.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.