Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly MZe na rok 2017

Návrh rozpočtu kapitoly 329 – MZe na rok 2017 byl sestaven v návaznosti na ukazatele návrhu státního rozpočtu ČR schváleného vládou usnesením č. 831 ze dne 21.9.2016. Obsahuje řešení výdajových priorit resortu. Je doložen podrobným rozdělením výdajů kapitoly podle druhového a funkčního třídění.

1. Příjmy

Objem celkových příjmů kapitoly zemědělství na rok 2017 podle návrhu schváleného vládou je 36 645 523 326 Kč, proti roku 2016 jsou celkové příjmy nižší o 4 050 500 024 Kč, tj. o 10 %.  Z celkového objemu činí daňové příjmy 6 200 000 Kč a nedaňové příjmy 36 639 323 326 Kč. Ve výši nedaňových příjmů jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci Společné zemědělské politiky celkem 30 691 960 000 Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie (mimo SZP) v celkové částce 81 328 326 Kč vyplývají z předfinancování projektů operačních programů, dále ostatní nedaňové příjmy organizačních složek státu a dalších organizací v celkové výši 5 866 035 000 Kč. Z celkové částky nedaňových příjmů činí faktické příjmy OSS 1 562 535 000 Kč, dále je zahrnuta v příjmech OSS roční splátka návratné finanční výpomoci od podniků ve vlastnictví státu částka 100 000 Kč a 3 400 000 Kč splátka návratné finanční výpomoci od podnikatelských subjektů. V rozpočtu ostatních nedaňových příjmů jsou dále zahrnuty ve výši 950 000 000 Kč příjmy z předfinancování pozemkových úprav a technické pomoci v rámci národních dotací do zemědělství, dále ve výši 3 000 000 000 Kč převod z fondu zakladatele od s. p. Lesy ČR a 350 000 000 Kč od n.p. Budějovický Budvar. Oproti roku 2016 dochází ke snížení příjmů od s.p. Lesy ČR o 3 600 000 000 Kč  a zvýšení příjmů od n.p. Budějovický Budvar o 350 000 000 Kč.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci Společné zemědělské politiky jsou pro rok 2017 navrhovány v celkové výši 30 691 960 000 Kč, v tom za vynaložené výdaje na Přímé platby v částce 23 188 000 000 Kč, na Společnou organizaci trhu 503 960 000 Kč (v tom 466 460 000 Kč mimo včely a 37 500 000 Kč včely) a Program rozvoje venkova 7 000 000 000 Kč. Další příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 81 328 326 Kč jsou z titulu předfinancování Operačního programu Rybářství 2014+ ve výši 10 000 000 Kč, OP Zaměstnanost 2014+ ve výši 7 046 958 Kč, Integrovaného regionálního operačního programu  IROP 2014+ v částce 59 200 000 Kč a Jiné EU 2014+ ve výši 5 081 368 Kč.

Podrobné členění návrhu příjmů kapitoly na rok 2017 je uvedeno v příloze č. 9.

2. Výdaje

Celkové výdaje kapitoly na rok 2017 jsou navrhovány ve výši 51 964 634 569 Kč s určením na financování činnosti resortních organizačních složek státu, příspěvkových organizací, výzkumu a vývoje, podpor vyplývajících ze společné zemědělské politiky Evropské unie, národních podpor do zemědělství, lesního a vodního hospodářství. Součástí jsou i výdaje na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 jsou navržené celkové výdaje kapitoly vyšší o 772 191 900 Kč (tj. o 1,5 %).

Běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 44 002 783 569 Kč a kapitálové výdaje ve výši 7 961 851 000 Kč. Proti schválenému rozpočtu na rok 2016 je návrh běžných výdajů snížen o 819 659 100 Kč (o 1,8 %), u kapitálových výdajů je pak navrženo v meziročním srovnání zvýšení o 1 591 851 000 Kč (o 25 %).

V rámci běžných výdajů ministerstva jsou rovněž v návrhu zahrnuty běžné výdaje v částce 300 000 Kč vztahující se k návratným finančním výpomocím poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně. Jedná se o prostředky na uhrazení přeplatků splátek včetně případných úroků, které vznikly přiznáním bonifikací k návratným finančním výpomocím poskytovaným Ministerstvem zemědělství v agropotravinářském komplexu v letech 1991 až 1995 včetně a tyto prostředky nebyly vráceny finančními úřady jejich příjemcům, kteří přeplatili splátky včetně úroků.

Podrobné členění návrhu výdajů kapitoly na rok 2017 je uvedeno v příloze č. 10b. 

2.1. Výdaje organizačních složek státu

Běžné výdaje organizačních složek státu určené na státní politiku resortu, inspekční a kontrolní činnost, včetně výdajů zahrnutých v rozpočtu vlastního ministerstva, mimo výdaje na výzkum, vývoj a inovace a na financování projektů spolufinancovaných z EU jsou navrhovány v celkové výši 5 694 310 724 Kč, proti schválenému rozpočtu na rok 2016 je promítnuto snížení o 174 059 167 Kč, tj. o 3 %.

Běžné výdaje na financování projektu IROP 2014+ realizovaného OSS Státní veterinární správa, Operačního programu zaměstnanost 2014+ realizovaného OSS Státní pozemkový úřad a OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Jiných projektů EU 2014+ realizovaných OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty celkem ve výši 17 530 803 Kč, z toho činí podíl rozpočtu EU 14 048 326 Kč návazně na zvýšený rozpočet příjmů.

Kapitálové výdaje OSS určené na státní politiku resortu, inspekční a kontrolní činnost, mimo výdaje na financování projektů spolufinancovaných z EU jsou zahrnuty v systému programového financování SMVS ve výši 633 680 000 Kč, proti schválenému rozpočtu na rok 2016 je promítnuto zvýšení o 133 680 000 Kč, tj. o 27 %.

Kapitálové výdaje na financování projektu IROP 2014+ realizovaného OSS Státní veterinární správa jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v částce 71 600 000 Kč, z toho činí podíl rozpočtu EU 57 280 000 Kč návazně na zvýšený rozpočet příjmů.

Na pozemkové úpravy je určena ještě částka 700 000 000 Kč, která je v návrhu rozpočtu na rok 2017 v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. rozpočtována v kapitole Všeobecná pokladní správa.

Přehled o jednotlivých OSS je uveden v příloze č. 1.

2.2. Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a příspěvkových organizací

V oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci zpracovaný návrh plně respektuje stanovené parametry pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2017.

Proti schválenému rozpočtu na rok 2016 dochází v návrhu rozpočtu na rok 2017 ke zvýšení prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (mzdových nákladů) o 147 149 554 Kč, tj. 5,91 %. Zvýšení platů a ostatních plateb u OSS a příspěvkových organizací (PO) bylo realizováno v návaznosti na metodické a organizační změny Ministerstva zemědělství.

Počet zaměstnanců v návrhu rozpočtu pro rok 2017 je o 3 zaměstnance nižší proti roku 2016 z titulu organizačních změn v rámci kapitoly. U příspěvkových organizací se zvyšuje počet zaměstnanců o 25 na 538, zvýšení došlo u Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Národního zemědělského muzea, Národního hřebčína Kladruby nad Labem a Zařízení služeb MZe z důvodu rozšíření činností organizací. U organizačních složek státu došlo ke snížení o 28 zaměstnanců, kteří posílí příspěvkové organizace nebo SZIF.

Z celkového počtu zaměstnanců 6 224 činí celkový počet osob u organizačních složek státu 5 686, v tom zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 4 593 s celkovým objemem platů v částce 1 921 267 892 Kč a 1 093 osob zaměstnanců v pracovním poměru (mimo zaměstnanců na služebních místech) s celkovou výší platů 357 458 106 Kč. Počet zaměstnanců státních příspěvkových organizací 538 osob, navržená celková výše platů činí 186 530 028 Kč.

Přehled podle jednotlivých organizačních složek státu a skupin příspěvkových organizací je uveden v příloze č. 3.

2.3. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací, transfery veřejným výzkumným institucím a nestátním výzkumným organizacím

Příspěvky na činnost a provoz příspěvkových organizací a neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím a nestátním výzkumným organizacím jsou v návrhu na rok 2017 zahrnuty v celkové výši 941 163 307 Kč, z toho 446 884 000 Kč činí prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a pro příspěvkové organizace částku 494 279 307 Kč.

Přehled o příspěvkových organizacích a veřejných výzkumných institucích je uveden v příloze č. 2.

2.4. Transfery do zahraničí

Neinvestiční transfery do zahraničí k úhradě členských příspěvků hrazených organizačními složkami státu mezinárodním (nevládním) organizacím jsou navrhovány v celkové výši 6 200 000 Kč, v tom 6 000 000 Kč z rozpočtu OSS Ministerstvo zemědělství a 200 000 Kč z rozpočtu OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

2.5. Výzkum a vývoj

V rámci celkových prostředků na výzkum a vývoj na rok 2017 jsou na financování činností a úkolů v oblasti výzkumu a vývoje zabezpečeny finanční prostředky pro kapitolu MZe v souhrnné výši 876 284 000 Kč, tj. zvýšení o 17 607 000 Kč (tj o 2,05 %) proti schválenému rozpočtu na rok 2016.

Přehled o programech výzkumu a vývoje je uveden v příloze č. 5.

2.6. Kapitálové výdaje

Návrh kapitálových výdajů v celkové výši 7 948 980 000 Kč, včetně kapitálových výdajů na financování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, je proti schválenému rozpočtu 2016 vyšší o 1 504 980 000 Kč. Zvýšení kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu kapitoly na rok 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016 je způsobeno především u dotací do zemědělství (návrh vyšší o 498 700 000 Kč) a u výdajů na financování Společné zemědělské politiky v programovacím období 2014–2020 (o 1 861 000 000 Kč).

Kapitálové výdaje titulů 129V020 a 129D030 jsou směrovány na rozvoj a technickou obnovu investičního majetku nutného pro zajištění provozu a činností včetně informačních a komunikačních technologií 8 organizačních složek státu v celkové výši 525 280 000 Kč. Pro příspěvkové organizace jsou v uvedených programech navrhovány investiční dotace v celkové částce 270 000 000 Kč. Na investiční dotace neziskových organizací je v návrhu rozpočtu vyčleněno 20 000 000 Kč.

Kapitálové výdaje titulu 129D66 v celkové výši 130 000 000 Kč jsou určeny na údržbu a obnovu prvků venkovské krajiny, které neslouží osobnímu užívání a nejsou předmětem podnikání.

Kapitálové výdaje titulu 129D710 ve výši 50 000 000 Kč jsou směřovány na vybavení Center odborné přípravy moderními učebními pomůckami investičního charakteru s cílem seznámit žáky s nejnovějšími mechanizačními prostředky a technologiemi v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví, zahradnictví a rybářství.           

Na programy v rámci podpor vodního hospodářství jsou v návrhu zahrnuty kapitálové výdaje, vedené v programovém financování ve výši 500 000 000 Kč, tj. méně o 800 000 000 Kč proti rozpočtu na rok 2016.

Mimo programové financování EDS/SMVS jsou v návrhu zahrnuty kapitálové výdaje:

 • na investiční podpory a dotace pro agropotravinářský komplex ve výši 548 700 000 Kč a pro lesní hospodářství ve výši 54 000 000 Kč (snížení o 110 000 000 Kč proti rozpočtu roku 2016),
 • na předfinancování pozemkových úprav a technické pomoci v rámci podpor agrokomplexu ve výši 890 000 000 Kč,
 • na financování Společné zemědělské politiky, v tom Program rozvoje venkova (programovací období 2014 – 2020) celkem 4 961 000 000 Kč, v tom prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 2 000 000 Kč a prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 2 961 000 000 Kč.

Podrobné údaje jsou uvedeny v přílohách č. 7 a 8.

3. Podpory a dotace

3.1. Dotace spolufinancované z fondů EU a ČR

3.1.1. Společná zemědělská politika

Prostředky navržené pro rok 2017 na realizaci Společné zemědělské politiky jsou poskytovány formou dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, který jako Agrární platební agentura provádí jejich výplatu konečným příjemcům. Celkový navržený objem prostředků ve výši 35 290 918 000 Kč je nižší o 978 191 355 Kč proti roku 2016 (tj. o 2,7 %) zahrnuje čtvrtý rok financování Společné zemědělské politiky v rámci programovacího období 2014–2020.

Navržené prostředky v celkové výši 35 290 918 000 Kč jsou směrovány na:

 • Program rozvoje venkova celkem 11 400 000 000 Kč, v tom prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 4 400 000 000 Kč (v tom investiční výdaje ve výši 2 000 000 000 Kč) a prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 7 000 000 000 Kč (v tom investiční výdaje ve výši 2 961 000 000 Kč),
 • Přímé platby – prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie částkou 23 188 000 000 Kč (snížení o 23 127 000 Kč proti roku 2016). Prostředky budou použity na Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (Greening), Platbu pro mladé zemědělce, Dobrovolné podpory vázané na produkci a Přechodné vnitrostátní podpory,
 • Programy v rámci Společné organizace trhu mimo včely (SOT), které obsahují Finanční podpory, Vývozní subvence, Dotace a odvody, Intervenční nákupy a Podporu propagace zemědělských produktů - celkem částka  627 918 000 Kč (snížení o 63 206 000 Kč proti roku 2015), z rozpočtu Evropské unie by mělo být hrazeno 466 460  000 Kč a ze státního rozpočtu 161 458 000 Kč,
 • Programy v rámci Společné organizace trhu – včely (SOT včely) na podporu zlepšování včelařských produktů a jejich uvádění na trh celkem 75 000 000 Kč (zvýšení o 11 000 000 Kč proti roku 2015), z rozpočtu Evropské unie by mělo být hrazeno 37 500 000 Kč a ze státního rozpočtu 37 500 000 Kč.

3.1.2. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez společné zemědělské politiky

Na financování Operačního programu Rybářství (EFF) jsou na rok 2017 navrhovány prostředky ve výši 50 000 000 Kč (v tom podíl ze státního rozpočtu 40 000 000 Kč a výdaje, které mají být kryty z EU ve výši 10 000 000 Kč).

Do návrhu rozpočtu kapitoly jsou dále zahrnuty výdaje na:

 • Integrovaný regionální operační program 2014+ pro OSS Státní veterinární správu ve výši 74 000 000 Kč, z toho podíl rozpočtu Evropské unie 59 200 000 Kč a podíl ze státního rozpočtu 14 800 000 Kč,
 • Jiné EU 2014+ pro OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve výši 6 419 255 Kč, z toho podíl rozpočtu Evropské unie 5 081 368 Kč a podíl ze státního rozpočtu 1 337 887 Kč,
 • OP zaměstnanost 2014+ pro OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve výši 2 000 000 Kč, z toho podíl rozpočtu Evropské unie 1 620 000 Kč a podíl ze státního rozpočtu 380 000 Kč,
 • OP zaměstnanost 2014+ pro OSS Státní pozemkový úřad ve výši 6 711 548Kč, z toho podíl rozpočtu Evropské unie 5 426 958 Kč a podíl ze státního rozpočtu 1 284 590 Kč.

Přehled podle jednotlivých organizačních složek státu a projektů je uveden v příloze č. 1/III.

3.2. Národní dotace a transfery

Navržená výše prostředků na investiční a neinvestiční dotace a transfery 8 419 531 735 Kč (zvýšení proti roku 2016 o 1 625 828 290 Kč) je směrovaná do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., Vinařskému fondu a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.

Navýšení proti roku 2016 se navrhuje do odvětví zemědělství, zejména do národních podpor na stávající a nové podpůrné programy, a to ve výši 1 108 831 735 Kč.

Podpory do vodního hospodářství ve výši 500 000 000 Kč jsou navrhovány nižší o 800 000 000 Kč proti roku 2016. Ke zvýšení o 280 000 000 Kč došlo u dotací do lesního hospodářství, a to na 585 000 000 Kč.

Pro podnikatelské subjekty jsou směrovány neinvestiční prostředky ve výši 3 330 267 575 Kč (rok 2016 činil 3 071 978 095 Kč), tj. o 258 288 580 Kč více. Na navýšení mají významný podíl dotace do zemědělství (navýšení o 330 131 735 Kč).

Investiční prostředky jsou navrženy v celkové výši 2 542 700 000 Kč, tj. o 32 700 000 Kč více oproti roku 2016. Na navýšení mají významný podíl dotace do národních podpor na stávající a nové podpůrné programy a také do lesního hospodářství.

3.2.1. Podpory do zemědělství

V rámci celkového objemu prostředků je navrženo na podpory do zemědělství 4 894 531 735 Kč (včetně 50 000 000 Kč na financování Operačního programu Rybářství), z toho investiční prostředky 1 438 700 000 Kč. V roce 2016 činil schválený rozpočet celkem částku 4 288 703 445 Kč (zvýšení o 605 828 290 Kč).

3.2.1.1. Podpůrné programy

Na podpůrné programy je rozpočtována částka 2 808 831 735 Kč (z toho: pro podnikatelské subjekty neinvestiční prostředky v částce 2 250 131 735 Kč a investiční 438 700 000 Kč). Proti roku 2016 je navržen vyšší objem prostředků o  558 831 735 Kč. Prostředky budou poskytovány podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 na základě § 2 a § 2 d) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“. Podpůrné programy (dále PP) uvedené v „Zásadách“ jsou účelové programy, kterými přispívá stát k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Dotační programy zemědělství pro rok 2017 obsahují programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond), dále programy, jejichž výsledek a zisk nelze přímo kvantifikovat a přesto je jejich existence pro jednotlivé komodity nezbytná (např. udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat, podpora včelařství), programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prevence šíření karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou, podpora šlechtitelské činnosti) a programy, u nichž je kladen důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů).

Program 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, jehož účelem je údržba a obnova kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží osobnímu užívání ani nejsou předmětem podnikání a program 21. Centra odborné přípravy, jehož účelem je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol jsou od roku 2017 zařazeny v systému programového financování EDS/SMVS v rámci ukazatele Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost.

Největší podíl z navržených prostředků je směrován na dotační program „Nákazový fond“ ve výši 600 000 000 Kč.

Podpůrné programy podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu současně se zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.

3.2.1.2. Vinařský fond

Podle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je na neinvestiční dotaci Vinařskému fondu určena částka 35 000 000 Kč.

3.2.1.3. Majetková újma

Součástí podpor do zemědělství jsou neinvestiční prostředky poskytované v souladu s § 76 zákona č. 326/2004 Sb., o státní rostlinolékařské péči, na náhrady fyzickým a právnickým osobám dotčeným majetkovou újmou na základě provedení mimořádných rostlinolékařských opatření. Pro rok 2017 jsou navrženy neinvestiční prostředky ve výši 15 700 000 Kč.

Na majetkovou újmu poskytovanou podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou navrženy neinvestiční prostředky ve výši 31 300 000 Kč.

Prostředky jsou zahrnuty podle rozpočtové skladby v běžných výdajích ministerstva.

3.2.1.4. Předfinancování pozemkových úprav a technické pomoci

Na předfinancování pozemkových úprav a technickou pomoc v rámci národních dotací a podpor do zemědělství je navrhován rozpočet 950 000 000 Kč, tj. na úrovni roku 2016. Z celkového objemu tvoří běžné výdaje ve výši 60 000 000 Kč a kapitálové ve výši 890 000 000 Kč.

Od roku 2013 jsou prostředky na předfinancování pozemkových úprav součástí rozpočtu výdajů OSS Státní pozemkový úřad, specifického ukazatele „Podpora agropotravinářského komplexu celkem“, v tom „Ostatní výdaje“. Z celkového objemu je směrováno pro tuto organizaci 900 000 000 Kč, v tom investiční výdaje 890 000 000 Kč a 10 000 000 Kč neinvestiční výdaje. Výdaje na předfinancování technické pomoci jsou navržené v částce 50 000 000 Kč (OSS MZe).

3.2.1.5. Dotace podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., v platném znění

Na dotace poskytované podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je navržena pro podnikatelské subjekty částka  700 000 Kč.

3.2.1.6. Dotace na úhradu nákladů podle zákona č. 246/1992 Sb., v platném znění

V rámci národních dotací do zemědělství je rozpočtována částka 3 000 000 Kč na úhradu nákladů podle § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. Podle uvedeného ustanovení v případě, že majitel není schopen dlouhodobě zajistit péči o zvířata, hradí náklady na jejich ošetřování stát.

3.2.1.7. Dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s.

Pro rok 2017 je oproti předchozím rokům navrženo na podpory poskytované tímto Fondem celkem 1 000 000 000 Kč, což činí zvýšení o 100 000 000 Kč. Podpory jsou poskytovány podnikům zemědělských prvovýrobců a zpracovatelům zemědělské produkce. Jedná se o stávající podpůrné programy Zemědělec – podpora úroků z úvěrů na pořízení zemědělské mechanizace, Podpora pojištění – finanční podpora uhrazeného pojistného pro malé a střední podniky, Podpora nákupu půdy – podpora úroků z úvěrů na nákup nestátní zemědělské půdy. Nové programy zahrnují investiční úvěry, provozní úvěry, podporu sociálního zemědělství, podporu úroků z úvěrů pro zpracovatele dřeva a další.

Rozsah těchto podpor, podmínky pro příjemce a další podrobnosti jsou stanoveny vládou na návrh Ministerstva zemědělství.

3.2.2. Státní zemědělský intervenční fond

Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, jehož financování je součástí kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství, je navržena neinvestiční dotace v celkové výši 1 940 000 000 Kč (zvýšení proti rozpočtu roku 2016 o 1 040 000 000 Kč), z toho na správní výdaje 1 770 000 000 Kč a na marketingovou podporu 170 000 000 Kč.

Na základě změny zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, byla výrazně rozšířena činnost Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“). Je centrální resortní platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a od roku 2004 i pro program Rozvoj venkova (EAFRD).  V roce 2015 skončilo dofinancování programovacího období 2007–2013, dále bude SZIF navazovat činností pro zajištění realizace Společné zemědělské politiky v rámci programovacího období 2014–2020.

Rozpočet SZIF schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR současně se zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.

Přehled o příjmech a výdajích Fondu je uveden v příloze č. 11.

3.2.3. Podpora lesního hospodářství 

Objem prostředků na podpory lesnímu hospodářství je navržen ve výši 385 000 000 Kč (zvýšení oproti roku 2016 o 280 000 000 Kč). Z navržených prostředků v ukazateli „Podpora lesního hospodářství“ má být poskytnuto na přímé dotace celkem 415 000 000 Kč, z toho neinvestiční prostředky 361 000 000 Kč a investiční prostředky v částce 54 000 000 Kč a neinvestiční prostředky na služby vlastníkům lesa 170 000 000 Kč.

Výdaje zahrnuté v ukazateli „Podpora lesního hospodářství“ jsou směrovány na dotace poskytované v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

Prostředky na „služby vlastníkům lesa” (§ 46 odst. 1 až 3 lesního zákona) v rámci ukazatele Podpora lesního hospodářství navržené pro rok 2017 v částce 170 000 000 Kč zahrnují služby pro všechny vlastníky lesa (např. na protipožární ochranu lesa, diagnostiku škodlivých činitelů, ochranu proti hmyzím škůdcům, hnojení a vápnění v imisních oblastech). Poskytování se řídí závazným pokynem MZe, kterým se stanoví postup při poskytování a úhradě služeb v rámci podpory hospodaření v lesích a je každoročně aktualizován. Prostředky jsou zahrnuty podle rozpočtové skladby v běžných výdajích ministerstva.  

3.2.4. Podpora vodního hospodářství

Na financování podpor vodního hospodářství jsou pro rok 2017 navrženy investiční výdaje v celkové výši 500 000 000 Kč (rozpočet je navržen nižší o 800 000 000 Kč proti roku 2016) při zachování stávajících předpisů. Výdaje zahrnuté v programovém financování (EDS/SMVS) jsou směrovány na dotace poskytované ve veřejném zájmu ve smyslu § 102 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a to na:

 • program 129D250 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vod“ investiční výdaje obcím a pro podnikatelské subjekty celkem 300 000 000 Kč,
 • program 129D280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ ve výši 100 000 000 Kč pro podnikatelské subjekty,
 • 129D290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ ve výši 100 000 000 Kč pro podnikatelské subjekty.

Navrhované rozdělení dotačních prostředků je uvedeno v tabulce „Souhrnný přehled investičních a neinvestičních dotací na rok 2017“.

3.2.5. Podpora neziskovým organizacím

Neinvestiční a investiční dotace občanským sdružením, ostatním neziskovým a podobným organizacím jsou navrhovány pro rok 2017 v celkové výši 140 000 000 Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 20 000 000 Kč. Celková částka dotace na rok 2017 je proti roku 2016 vyšší o 60 000 000 Kč.

Výše dotace jednotlivým neziskovým organizacím bude stanovena na základě rozhodnutí výběrové komise MZe v listopadu a prosinci 2016.

Návrh rozpočtu na podpory nestátním neziskovým organizacím je uveden v příloze č. 4 a v tabulce „Souhrnný přehled investičních a neinvestičních dotací na rok 2017“.

4. Závěr

Návrh rozpočtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství na rok 2017 je sestaven podle vládou schválených příjmů a výdajů pro jednotlivé rozpočtové kapitoly. Rozpočet pokrývá základní priority resortu, jak spolufinancování evropských programů vyplývajících ze Společné zemědělské politiky, tak i v oblasti dotační politiky směrované do zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

Podle názoru resortu by byly potřebné ještě další finanční prostředky do oblasti národních dotací na podporu živočišné výroby a na pokrytí nových dotačních programů PGRLF, a.s. zejména na poskytování úvěrů.

Přílohy

Závazné ukazatele kap. 329 pro rok 2017

Stáhnout (pdf, 143 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.