Majetkové vyrovnání s církvemi

Dne 1. ledna 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tímto zákonem došlo, po více jak dvaceti letech průtahů a odkladů, k vyrovnání státu s církvemi coby završení procesu obnovy zákonných práv narušených totalitním režimem.

Zákon nezahrnuje jen naturální restituci části původního církevního majetku a vyplacení náhrady za nevydávaný majetek, ale fakticky jeho naplněním dojde k finanční odluce církví od státu, které se stanou v daném ohledu nezávislými subjekty. Římskokatolická církev jakožto největší církev v České republice se vzdala části svého podílu na finanční náhradě za nevrácený majetek ve prospěch ostatních církví, i těch registrovaných po roce 1989. Zároveň s tím bude postupně, během 17 let omezováno a následně zcela zrušeno vyplácení dosavadního státního příspěvku na podporu činnosti církví.

Citovaný zákon definoval, že oprávněnými osobami, které si mohou požádat o vrácení majetku prostřednictvím výzev, jsou registrovaná církev a náboženská společnost, právnická osoba zřízená nebo založená jako součást registrované církve a náboženské společnosti, právnická osoba zřízená nebo založená za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, pokud v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 utrpěly majetkovou újmu. Výzvy mohly oprávněné osoby zasílat po celý rok 2013.

Povinnými osobami, u kterých oprávněné osoby podávaly výzvy, jsou podle zákona č. 428/2012 Sb. Státní pozemkový úřad (do 31. prosince 2012 Pozemkový fond ČR), státní podnik Lesy České republiky, stát, za který jedná příslušná organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik a jiná státní organizace za podmínky, že povinná osoba je oprávněná hospodařit s majetkem státu nebo vykonávat jeho správu.

Z hlediska objemu výzev jsou nejdůležitějšími povinnými osobami Státní pozemkový úřad (SPÚ) a Lesy ČR, s. p. Mimo resort zemědělství je třeba zmínit zejména Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Agenturu ochrany přírody a krajiny, Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Národní památkový ústav či Národní galerii.

Aktuální stav majetkového vyrovnání je možno u Státního pozemkového úřadu a státního podniku Lesy ČR sledovat na jejich webových stránkách:

 

   SPÚLesy ČR

 

Oprávněné osoby podávaly u povinných osob výzvy do konce roku 2013. Povinné osoby následně začaly výzvy zpracovávat. Církevní právnické osoby obvykle ve výzvách žádají pozemky evidované podle historické evidence pozemkových knih (tzv. PK stav). Proto musela být ve spolupráci s katastrálními úřady provedena identifikace pozemků podle současného stavu evidence v katastru nemovitostí.

Církevní subjekt musí současně prokázat, že byl vlastníkem nárokované věci v rozhodném období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990 a že na něm byla spáchána majetková křivda. V konkrétních případech musí též doložit právní nástupnictví.

Povinná osoba na základě vyhodnocení podkladů uzavře dohodu s oprávněnou osobou, nebo naopak dohodu uzavřít odmítne. Uzavřenou dohodu, pokud se týká zemědělských nemovitostí, schvaluje následně Státní pozemkový úřad. V případě schválení je dohoda předložena katastrálnímu úřadu k provedení vkladu. Pokud se dohoda týká nezemědělských nemovitostí, dohoda je předložena po podpisu příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud dojde u zemědělských nemovitostí k odmítnutí uzavření dohody, na návrh oprávněné osoby je zahájeno u Státního pozemkového úřadu správní řízení, ve kterém se rozhoduje o vydání nebo nevydání nemovitostí.

Nelze přitom vydat kupříkladu nově zastavěný pozemek (byla-li stavba zřízena v souladu se stavebními předpisy), nemovitosti tvořící území vojenského újezdu, národního parku nebo přírodní rezervace, pozemek, na kterém bylo v souladu se stavebním zákonem zřízeno užívané sportovní hřiště, nemovitost užívanou k plnění úkolů bezpečnostního sboru, část pozemku nebo stavby, která je potřebná pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby dopravní nebo technické infrastruktury (pokud nepostačuje zřízení věcného břemene), a věc konfiskovanou na základě dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb.

Oprávněná osoba má v případě nevyhovění výzvě možnost obrátit se na příslušný soud, aby rozhodl o vydání nemovitosti, pokud u zemědělské nemovitosti Státní pozemkový úřad neschválil dohodu nebo ji nevydal ve správním řízení, respektive pokud u nezemědělské nemovitosti nedošlo k uzavření dohody.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.