Dotační program 9.H. – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

INFORMACE PRO ŽADATELE O PODPORU ÚČASTI NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ KONANÝCH OD 1. 6. 2023 do 30. 5. 2024.

Ministerstvo zemědělství připravuje pro české subjekty, účastnící se mezinárodních veletrhů a výstav v zahraničí, v rámci proexportní podpory Ministerstva zemědělství dotační program pro částečnou úhradu některých nákladů na realizaci jejich účasti i pro rok 2024 dotační program 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví, vodohospodářství a zahradnictví. V případě schválení této podpory v rámci „Zásad“ pro rok 2024 budou moci žadatelé požádat o dotaci jak při účasti na veletrhu/výstavě samostatným stánkem, tak při účasti ve společné expozici Ministerstva zemědělství nebo na virtuálních či on-line veletrzích.

V rámci tohoto dotačního programu budou malým, středním i velkým podnikům částečně hrazeny tyto náklady na:

 • pronájem výstavní plochy včetně technických sítí,
 • výstavbu stánku včetně technických sítí,
 • registrační poplatek (vč. účasti na online/virtuálních veletrzích),
 • zpáteční letenku v economy třídě pro jednu osobu do zemí mimo EU.

O dotaci bude možno požádat po schválení „Zásad“ pro rok 2024 Žádostí o dotaci a doložením dokladů prokazujících nárok na dotaci elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF jednotně v termínu od 1. do 30. 6. 2024. (V případě, že se žadatelé účastní veletrhu/výstavy na přelomu dotačních období, budou podávat žádost v období, ve kterém je poslední den konání veletrhu/výstavy.) Žadatelé nejprve elektronicky podají Žádost o dotaci a poté opět elektronicky doloží Formulář s nahranými doklady prokazujícími nárok na dotaci.

Poznámka: Dotaci nelze poskytnout na účast na veletrhu/výstavě organizované s finanční podporou SZIF, CzechTrade či v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie, rovněž tak na konferencích, prezentačních akcích, festivalech apod.

Všichni samostatně vystavující žadatelé musí doložit jako doklad prokazující nárok na dotaci i fotografii min. jednoho vystavovaného produktu a fotografii označení stánku následujícím:

 • názvem státu a vlajkou ČR (rozměry cca 100 x 50 cm),
 • logem Ministerstva zemědělství a kontaktními údaji - www.eagri.cz (rozměry cca 50 x 30 cm – logo ke stažení).

Dotaci bude možno poskytnout žadatelům na účast na max. šesti veletrzích/výstavách (včetně virtuálních) ve výše uvedeném období.

Podmínky pro poskytování dotací dle dotačního programu 9.H. budou upraveny v „Zásadách“ pro rok 2024 zveřejněných cca v říjnu 2023.

 

TYP ŽADATELE A VÝŠE DOTACE

Podpora bude vyplácena při splnění všech podmínek v rámci jednoho dotačního programu 9.H. v režimu „de minimis“ těmto žadatelům:

 • subjekty účastnící se veletrhu/výstavy ve společné expozici Ministerstva zemědělství; aktualizovaný seznam veletrhů s oficiální účastí MZe lze nalézt v Proexportním okénku,
 • subjekty účastnící se veletrhu/výstavy samostatným stánkem,
 • subjekty účastnící se digitálního či virtuálního veletrhu/výstavy.

O dotaci budou moci požádat vystavovatelé z odvětví:

 • zemědělství - včetně genetického materiálu,
 • potravinářství,
 • krmivářství - včetně tzv. „pet food“,
 • zemědělské techniky a technologií pro rostlinnou a živočišnou výrobu a technologií pro chov a skladování zemědělských produktů a krmiv,
 • veterinárních přípravků a léčiv pro hospodářská i domácí zvířata,
 • rybolovu a akvakultury,
 • výroby závlahových zařízení, strojů pro potravinářskou výrobu, lesnické techniky, zahradnické techniky,
 • loveckých zbraní, střeliva a optiky a zprostředkování poplatkových lovů na území ČR,
 • precizního zemědělství v sektoru agropotravinářském, lesnickém a vodohospodářském (služby technologie, software a aplikace pro digitalizaci v zemědělství, GPS a mapové systémy, stroje a přístroje využívající technologií precizního zemědělství).

Předmět a výše dotace na veletrh/výstavu:

 • pronájem výstavní plochy a stavba stánku: v případě účasti vystavovatele samostatným stánkem je sloučena úhrada nákladů na pronájem výstavní plochy a výstavby stánku do výše 160 tis. Kč, tzn. je možno požádat i pouze o úhradu nájmu výstavní plochy nebo jen o úhradu stavby stánku do celkové výše 160 tis. Kč. Výše úhrady pronájmu výstavní plochy pro žadatele, kteří se budou účastnit společné expozice Ministerstva zemědělství, je max. 60 tis. Kč,
 • cestovní náklady: všem žadatelům účastnícím se klasických veletrhů je poskytována úhrada cestovních výloh letecky do zemí mimo EU pro jednu osobu v economy třídě (tam a zpět) ve výši max. 30 tis. Kč,
 • registrační poplatek: pro všechny žadatele účastnící se klasického veletrhu je registrační poplatek hrazen v plné výši, pro účastníky virtuálních veletrhů je úhrada registračního poplatku do výše max. 80 tis. Kč.

 

VIRTUÁLNI VELETRHY

V případě nemožnosti konání některých veletrhů v klasické prezenční formě bude nabídka proexportní pomoci českým subjektům rozšířena i o možnost čerpání dotace na virtuální (online) veletrhy a výstavy v zahraničí, a to na registrační poplatek, zahrnující digitální platformu či kompaktní marketingové služby, až do výše 80 000 Kč na žadatele a na veletrh/výstavu.

Upozornění: v případě virtuálních veletrhů se k dokladům prokazujícím nárok na dotaci navíc dokládá přihláška k účasti na veletrhu, printscreen obrazovky hlavní stránky digitálního či virtuálního veletrhu, printscreen obrazovky vizualizace virtuálního stánku s viditelným označením názvu firmy nebo printscreen obrazovky s profilem firmy v přehledu vystavovatelů a printscreen obrazovky s prezentovanými výrobky.

 

KONTAKTY

Kontaktními osobami pro administraci žádostí dotačního programu 9.H. jsou pracovníci Oddělení projektových opatření RO SZIF dle sídla firmy žadatele (kontakty na pracoviště RO SZIF), kontaktní osobou pro znění dotačního programu 9.H. je Dr. Ing. Emerich Vacek (emerich.vacek@mze.cz) a Ing. Bc. Jitka Borkovcová (jitka.borkovcova@mze.cz).

Přílohy

Zásady pro rok 2023

Stáhnout (pdf, 3 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.