přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žňové zpravodajství k 7. září 2020

8.9.2020

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 7. září 2020 - konečný

Sklizeň základních obilovin a řepky byla díky příznivému počasí téměř zcela ukončena již minulý týden (k 31. 8. 2020 bylo sklizeno 99,2 % ploch). V posledním týdnu žňových prací se sklízely zejména zbývající plochy obilovin (pšenic, ječmenů, žita, triticale a ovsa) ve všech krajích ČR s výjimkou krajů Ústeckého, Plzeňského a Zlínského, kde byla sklizeň obilovin i řepky ukončena ze 100 % již v předchozím týdnu. V současné době zbývá celkem sklidit 1 363 ha obilovin (0,11 %), z toho  pšenice (ozimá i jarní) – 344 ha, a to  ve čtyřech krajích (Středočeském – 94 ha, Karlovarském – 31 ha, Libereckém kraji – 95 ha a Pardubickém – 124 ha), ječmene jarního – 38 ha (Liberecký kraj – 10 ha a Pardubický kraj – 28 ha), žita – 306 ha (pouze v Libereckém kraji), triticale – 442 ha (Středočeský  - 54 ha, Karlovarský – 48 ha, Liberecký – 178 ha a Pardubický – 162 ha) a 233 ha ovsa (v Středočeském – 7 ha, v Karlovarském 59 ha, v Libereckém – 67 ha a v Pardubickém – 100 ha).
K aktuálnímu datu je tedy prakticky sklizeno, posekáno je 1 249 401 ha (99,89 %) z 1 250 765 ha obilovin určených ke sklizni. Řepka byla sklizena ve všech krajích ČR minulý týden. Sklizeno je jí celkem 368 214 ha (100 %) s průměrným výnosem 3,42 t/ha.
Celková produkce obilovin dosahuje výše 7 558,3 tis. tun a produkce řepky 1 260,5 tis. tun. Celkový výnos obilovin se oproti minulému týdnu nevýznamně změnil a je na úrovni 6,05 t/h. Oproti minulému roku 2019 je tento výnos vyšší o 0,42 t/ha.
V roce 2019 nebylo k 9. 9. 2019 provedeno žádné šetření, neboť sklizeň obilovin a řepky byla v ČR ukončena dne 2. 9. 2019, kdy bylo sklizeno v ČR celkem 1 269 tis. ha obilovin (99,9 %) s produkcí 7 150,2 tis. tun a průměrným výnosem 5,63 t/ha a 379,8 tis. ha řepky (100 %) s produkcí 1 164,1 tis. t a průměrným výnosem 3,07 t/ha.

Kvalita obilovin:
Kvalita sklizně potravinářské pšenice 2020 je průběžně analyzovaná v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o.  K 4. 9. 2020 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 199 vzorků pšenice sklizně 2020 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 18. 7. – 14. 8. 2020.
Z analyzovaných 199 vzorků vyhovělo 176 vzorků (tj. 88 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 87 s, max. 397 s), 184 vzorků (93 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,6 %, max. 17,0 %), 167 vzorků (84 %) na sedimentační index (norma 30 ml: min 11 ml, max. 70 ml) a 133 (67 %) na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 63,7, max. 84,4 kg/hl).
Výsledky potvrzují velmi širokou variabilitu kvality pšenice z letošní sklizně. Převážně je možno hodnotit kvalitu pšenice jako dobrou, lokálně se však vyskytují vzorky s nízkou objemovou hmotností a se zhoršenou kvalitou lepku (nižší sedimentační test). Nižší je i průměrné číslo poklesu, které je poprvé od roku 2012 pod hodnotou 300 s. Často se vyskytují porostlá zrna, která byla zjištěna u více než poloviny analyzovaných vzorků pšenice, ale jejich obsah je převážně nízký (nevyhovuje pouze 0,5 % vzorků), a zrna napadená fuzariózou, která byla zjištěna v různé míře u téměř všech vzorků pšenice.

Kvalita žita - k 4. 9. 2020 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno 15 vzorků žita. Vzorky pocházejí především z kraje Vysočiny (4), Královéhradeckého (4), Moravskoslezského (3) a byly sklizeny v rozmezí 29. 7. – 15. 8.
Kvalita žita je horší než v předchozích 2 letech. Na objemovou hmotnost vyhovělo podle ČSN 46 1100-4  80% vzorků (průměr 73,5 kg/hl, norma 70,0 kg/hl, min. 63,3 kg/hl, max. 76,5 kg/hl), na číslo poklesu 93% vzorků (průměr 254 s, norma 120 s, min. 84 s, max. 334 s). Z hlediska příměsí a nečistot je často nevyhovující vyšší podíl scvrklých zrna (47 % vzorků). U poloviny vzorků byl zjištěn výskyt námele.
V potravinářských obilovinách je legislativně limitován obsah fuzáriových mykotoxinů deoxynivalenolu (DON; limit max 1250 μg/kg) a zearalenonu (ZEA; limit max 100 μg/kg) (nařízení Komise (ES) č. 1881/2006). Na základě dosud provedených rozborů ze sklizně 2020 byl DON zjištěn u 80 % vzorků, což je výrazně více než v minulých letech (2019: 32%; 2018: 34%). U 4 vzorků (5% z analyzovaných 76) hodnoty DON přesáhly povolenou hranici 1250 μg/kg. Na rozdíl od minulých let se vyskytuje více i ZEA, který byl letos zjištěn u 18 % vzorků pšenice a 3 vzorky (4%) přesáhly povolenou hranici 100 μg/kg. Vyšší kontaminace ZEA se týká zejména později sklizené pšenice (po 12. 8.) pěstované po předplodině kukuřici.
Dva vzorky pšenice nevyhověly zároveň na DON i na ZEA, 2 nevyhověly pouze na DON a 1 pouze na ZEA. Celkem limitům pro potravinářské obiloviny nevyhovělo 5 z analyzovaných 79 (6,6%) vzorků pšenice.

Kvalita sklizně sladovnického ječmene 2020 je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K 4. 9. 2020 bylo komplexně analyzováno 98 vzorků sladovnického ječmene. Vzorky pocházely z kraje Olomouckého (30), Jihomoravského (22), Moravskoslezského (13), Středočeského (8), Plzeňského (8), Zlínského (6), Kraje Vysočina (4), Pardubického (3), Královéhradeckého (3) a Ústeckého (1). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 15. 7. do 22. 8. 2020. Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 12,5 % (min. 10,2 %, max. 16,1 %, normě vyhovělo 99 % vzorků). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 83,9 % (min. 46,6 %, max. 98,6 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) vyhovělo 58,2 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 1,8 % (min. 0,5 %, max. 5,9 %) a požadavku normy vyhověla 89,8 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 9,2 % (min. 2,6 %, max. 22,2 %) a požadavku normy vyhovělo 27,6 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 11,7 % (min. 9,8 %, max. 14,3 %) a požadavku normy vyhovělo 63,3 % vzorků. Požadavkům na klíčivost vyhovělo 96,9 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,2 % (min. 94 %, max. 100 %).
Z dosud analyzovaných vzorků vyplývá zhoršená kvalita zrna sladovnického ječmene a velký rozsah hodnot hodnocených parametrů. Nepříznivý je vysoký průměrný obsah zrn se zahnědlou špičkou (5,1 %) a zrn bez pluch (3,4 %), zvýšený obsah dusíkatých látek a nižší hodnoty přepadu na sítě 2,5 mm.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem