přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pracovní skupiny Rady

Jedná se o přípravný orgán Rady, který je zřízen COREPEREM. Úlohou pracovních skupin je projednávat a dosahovat dohody o technických aspektech návrhů právních předpisů, připravovat práci COREPERU I. Zasedají zde delegáti a národní experti ze všech členských států a starají se o to, aby se na ministerské úrovni řešily pouze ty nejdůležitější a nejcitlivější problémy.

Pracovní skupina pro finanční zemědělské otázky (AGRIFIN)

Pracovní skupina pro finanční zemědělské otázky se věnuje rozpočtovým dopadům návrhů EK předkládaných v rámci Společné zemědělské politiky (SZP). To zahrnuje financování, sledování a kontrolu SZP a její reformy. Rovněž projednává zvláštní zprávy Evropského účetního dvora týkající se zemědělství.

Během CZ PRES zasedla prozatím 2x.

 

Cíl CZ PRES: Hlavním cílem je projednávání nového legislativního návrhu EK pokud jde o přeměnu zemědělské účetní datové sítě (FADN) na zemědělskou datovou síť pro udržitelnost (FSDN), kde se vedle ekonomického rozměru zohlední také rozměr environmentální a sociální.

Pracovní skupina pro lesnictví

Pracovní skupina se věnuje otázkám týkajícím se lesnictví, a to jak v rámci mezinárodních procesů, tak i vnitřním záležitostem v rámci EU.

Během CZ PRES zasedla již 6x.

 

Cíl CZ PRES: Zejména příprava pozic EU na Výbor pro lesnictví při Organizaci OSN pro výživu a zemědělství (COFO), monitoring a sběr dat v lesích a implementace Nové strategie EU pro lesy do roku 2030.

Pracovní skupina pro horizontální zemědělské otázky - Zeměpisná označení a označení původu

Pracovní skupina pro horizontální zemědělské otázky se zabývá činnostmi souvisejícími se zemědělskou politikou v EU, konkrétně tato podskupina zeměpisným označením a označením původu. Usiluje o zlepšení a posílení systému zeměpisných označení, zejména v oblastech posílení práv výrobců v oblasti nakládání s jejich duševním vlastnictvím.

Během CZ PRES zasedla již 7x.

 

Cíl CZ PRES: Pokračovat v detailním projednávání nového návrhu nařízení o zeměpisných označeních EU pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti zemědělských produktů. Nařízení má za cíl zlepšení v těchto oblastech a chce toho dosáhnout pomocí zaměření se na zajištění ochrany práv duševního vlastnictví včetně efektivního registračního procesu.

Pracovní skupina pro genetické zdroje v zemědělství

Popis: Pracovní skupina pro genetické zdroje v zemědělství se zabývá činnostmi souvisejícími s genetickými zdroji a šlechtěním rostlin. Má na starosti politiky týkající se například genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, kvality osiva, sadby nebo rozmnožovacího materiálu.

Během CZ PRES zasedla prozatím 3x.

 

Cíl CZ PRES: Příprava a koordinace pozice států EU k jednotlivým bodům, které budou reflektovat projednávanou agendu a následné zajištění její prezentace na plenárních zasedáních na 9. zasedání Řídícího výboru Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství (ITPGRFA).

Pracovní skupina pro rostliny a zdraví rostlin - Vedoucí rostlinolékařských služeb

Pracovní skupina pro rostliny a zdraví rostlin se zabývá všemi záležitostmi týkajícími se zdraví a ochrany rostlin. Tato podskupina pak zejména implementaci nařízení nebo finalizace pozic EU na různá mezinárodní zasedání.

Během CZ PRES zasedla prozatím 3x.

 

Cíl CZ PRES: Vyhodnocení zkušeností získaných při implementaci nařízení o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin na základě zpracovaných analýz dopadů systému rostlinolékařských pasů na provozovatele a nákladů a přínosů při uplatňování dovozních opatření. Dále finalizace pozice EU na Mezinárodní seminář o omezení zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím námořních kontejnerů a příprava a prezentace pozice EU na Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO).

Pracovní skupina pro rostliny a zdraví rostlin - Pesticidy / přípravky na ochranu rostlin

Pracovní skupina pro rostliny a zdraví rostlin se zabývá všemi záležitostmi týkajícími se zdraví a ochrany rostlin. Tato podskupina pak zejména oblastem týkající se přípravků na ochranu rostlin.

Během CZ PRES zasedla již 4x.

 

Cíl CZ PRES: Projednání nového návrhu nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, jehož cílem je nahradit stávající právní předpisy a lépe je sladit s cíli příslušných stěžejních strategií EU v rámci Evropské zelené dohody.

Pracovní skupina pro zvířata a veterinární otázky - Vedoucí veterinárních služeb

Pracovní skupina se zabývá záležitostmi týkajícími se zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat, chovu zvířat, veterinárních léčivých přípravků apod. Konkrétně řeší otázky spojené s nově zaváděným systémem sběru dat o prodejích a užívání antimikrobik u zvířat. Řešeny jsou i otázky spojené s problematikou antimikrobiální rezistence.

Během CZ PRES zasedla již 4x.

 

Cíl CZ PRES: Iniciovat technickou diskuzi za účelem ověření potřeby aktualizace nařízení o hygieně potravin živočišného původu a souvisejících předpisů. Dalším cílem je vést debatu o redukci používání antimikrobik a o zavádění systému pro sběr dat o jejich prodejích a používání.

Pracovní skupina pro zvířata a veterinární otázky - Postupimská skupina

Pracovní skupina se zabývá především sanitárními otázkami souvisejícími s mezinárodním obchodem se zvířaty, produkty z nich a s krmivy živočišného původu.

Během CZ PRES zasedla prozatím 3x.

 

Cíl CZ PRES: Podpora aktivní spolupráce členských států s EK při řešení sanitárních aspektů obchodu se třetími zeměmi. Aktuálními tématy jsou např. elektronická certifikace, problematika vakcinace proti HPAI ve vztahu k obchodu se třetími zeměmi či téma reciprocity v sanitární oblasti.

Pracovní skupina pro mezinárodní otázky v oblasti výživy a zemědělství - Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO)

Pracovní skupina je pověřena koordinací a přípravou postojů EU pro jednání v rámci agentur OSN, kde má na starosti globální normy a politické nástroje v oblasti potravin a výživy, zemědělství, rybolovu a lesnictví.

Během CZ PRES zasedla již 4x.

 

Cíl CZ PRES: Příprava společných prohlášení na zasedání Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a podpora v oblasti globální koordinace politik zemědělství a výživy.

Pracovní skupina pro mezinárodní otázky v oblasti výživy a zemědělství - Codex Alimentarius

Codex Alimentarius je mezinárodní organizací věnující se potravinovému právu. Základní úlohou je vypracovávat mezinárodní standardy pro potraviny, vodítka a doporučení k zajištění ochrany zdraví spotřebitelů a zajištění spravedlivých praktik v rámci světového obchodu potravinami.

Během CZ PRES zasedla již 4x.

 

Cíl CZ PRES: Koordinaci pozic států EU k zasedáním plenárních výborů, například pro hygienu potravin. Dále projednávání normy na šafrán nebo problematika limitu pro Zilpaterol.

Pracovní skupina pro rybářskou politiku

Pracovní skupina pro rybářskou politiku se zabývá činnostmi souvisejícími s rybářskou politikou EU. Ve své gesci má právní předpisy v oblasti rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů, technických a kontrolních opatření, provádění mezinárodních závazků do práva EU nebo stanovení rybolovných práv pro určité druhy ryb v konkrétních vodách.

Během CZ PRES zasedla již 15x.

 

Cíl CZ PRES: Příprava nařízení, která mají stanovovat rybolovná práva pro některé populace ryb a skupin populací ryb v konkrétních vodách. Dále podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti akvakultury v EU včetně schválení závěrů Rady k akvakultuře nebo příprava trialogů k nařízení pro kontrolu rybolovu.

Ad Hoc pracovní skupina pro riziko odlesňování a znehodnocování lesů spojeného s produkty uváděnými na trh EU

Ad hoc pracovní skupina vznikla proto, aby bylo možné účinně řešit meziodvětvové otázky legislativního návrhu nařízení o dodávání na trh EU a vývozu z EU určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a provádět přípravné práce související s jeho projednáváním v Radě.

Během CZ PRES zasedla prozatím 3x.

 

Cíl CZ PRES: Příprava technických a politických trialogů a zajištění, aby nový legislativní návrh byl v maximální možné míře v souladu se zavedenou praxí v oblasti tzv. nařízení o dřevu a v souladu se snižováním administrativní a finanční zátěže.