přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Priority českého předsednictví v oblasti zemědělství

CZ PRES usiluje o další pokrok v udržitelnosti zemědělství, zachování biologické rozmanitosti, rozvoje šetrného hospodaření a ochrany klimatu.

CZ PRES zároveň usiluje o to, aby specifika jednotlivých členských států EU byla odpovídajícím způsobem zohledněna.

CZ PRES se zabývá postupným přechodem na klimaticky neutrální a trvale udržitelnou ekonomiku s minimálními negativními vlivy na životní prostředí při zachování konkurenceschopnosti evropského zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství.

Během CZ PRES probíhá rozsáhlá revize stávajících právních předpisů EU.

 

Hlavní priority českého předsednictví v zemědělském sektoru:

1. Potravinové zabezpečení

Potravinové zabezpečení

Role zemědělství a potravinářství EU v udržitelné globální produkci potravin.

CZ PRES podporuje kroky vedoucí k udržitelné zemědělské a potravinářské produkci v EU a ve světě a konkrétní postupy v produkci dostatečného množství kvalitních a bezpečných potravin.

CZ PRES se také zabývá dopady ruské agrese proti Ukrajině na potravinové zabezpečení v kontextu situace na komoditních trzích.

2. Snižování spotřeby pesticidů v EU

Pesticidy

Efektivnější užívání pesticidů s ohledem na zdraví a životní prostředí.

CZ projednává návrh nařízení o udržitelném používání pesticidů.

3. Prevence odlesňování a podpora lesnictví

Odlesňování

Příspěvek EU k ochraně světových lesů a udržitelnému lesnictví.

CZ PRES monitoruje a v případně potřeby bude projednávat pokrok v implementaci Nové strategie EU pro lesy do roku 2030 v zájmu vyváženosti sociálních, environmentálních a ekonomických aspektů udržitelného obhospodařování lesů a respektování principů subsidiarity a proporcionality.

CZ PRES pokračuje v projednávání legislativního návrhu k problematice odlesňování s cílem zahájení trialogů.

CZ PRES chce přispět na globálních fórech k vybudování udržitelných spotřebitelských řetězců nezatížených odlesňováním a znehodnocování lesů.

 

Ostatní priority českého předsednictví v zemědělském sektoru: 

1. Mořský rybolov a akvakultura

Ryby


CZ PRES zdůrazňuje stále vzrůstající úlohu produktů jak mořské, tak především sladkovodní akvakultury jakožto plnohodnotné náhrady za produkty mořského rybolovu.

Hlavním cílem CZ PRES v této oblasti je stanovení rybolovných práv ve vodách EU a vodách třetích zemí.

2. Označování potravin a chráněná zeměpisná označení

Jako součást rozvoje venkova a posílení postavení výrobců v potravinovém řetězci se CZ PRES snaží o dosažení obecného přístupu u revize pravidel pro zeměpisné označování zemědělských produktů.

CZ PRES se věnuje označování složek alkoholických nápojů, harmonizaci pravidel nového značení nutričních údajů na předních stranách obalů potravin, revizi označování dat trvanlivosti a spotřeby, rozšíření značení země původu potravin a stanovení nutričních profilů a vede diskuzi k vědeckým konzultacím v této oblasti.

CZ PRES rovněž zahájí projednávání revize evropské politiky propagace zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích.

3. Zdraví a dobré životní podmínky zvířat

CZ PRES klade důraz na prevenci nebezpečných nákaz zvířat, možnosti minimalizace rizika jejich šíření, výměnu informací mezi členskými státy a jednotný postup v rámci EU vůči třetím zemím.

CZ PRES podporuje snahy Evropské komise týkající se zákazu chovu nosnic v klecích v EU do roku 2030. CZ PRES zároveň podporuje snížení dopadů chovu hospodářských zvířat na životní prostředí.

CZ PRES projednává revizi nařízení o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, dále podporuje iniciativy směřující k udržitelnému používání antimikrobik a tlumení antimikrobiální rezistence ve veterinární medicíně.