přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství. Chci se stát ekologickým zemědělcem/výrobcem biopotravin/obchodníkem s bioprodukty apod.

Zodpovědný útvar:

Oddělení ekologického zemědělství
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Základní informace k životní situaci

Každý hospodářský subjekt, který produkuje, připravuje, skladuje nebo dováží ze třetí země nebo uvádí na trh produkty jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, dovozce, vývozce, výrobce biokrmiv, dodavatel bioosiv a biosadby, ekologický včelař, ekologický pěstitel hub, sběrač volně rostoucích rostlin a ekologický chovatel ryb) se musí podrobit registraci na Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) a kontrolnímu systému v ekologickém zemědělství (dále jen „EZ“). Tato povinnost se nevztahuje na maloobchody, které pouze prodávají biopotraviny konečnému spotřebiteli ve spotřebitelském balení. To znamená, že je např. nepřebalují, ale pouze je odeberou od dodavatele, umístí do obchodu a prodají konečnému spotřebiteli. Internetový obchod s potravinami (e-shop) však registraci podléhá. Dále se povinnost registrace nevztahuje na veřejné stravování.
Všechny registrované subjekty (dále jen „osoby podnikající v EZ“ nebo „subjekty“) jsou uveřejněny na portálu ministerstva www.eagri.cz/rep.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá osoba bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu a bez ohledu na státní příslušnost. V případě fyzické osoby se s výjimkou chovatelů včel musí jednat o podnikající osobu. Zemědělec musí k žádosti doložit osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Žádost o registraci může podat osoba, u které proběhla vstupní kontrola, při které nebylo zjištěno porušení podmínek zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a souvisejících předpisů Evropské unie.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každá osoba podnikající v EZ musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní organizací (dále jen „KO“), která je pověřena ministerstvem výkonem kontroly a certifikace v EZ. V současné době jsou ministerstvem pověřeny výkonem kontroly a certifikace následující KO:


Žadatel si nejdříve zvolí jednu z pověřených KO, přihlásí se u ní ke kontrole a certifikaci a uzavře s ní smlouvu. Poté KO provede u subjektu vstupní kontrolu. Pokud vstupní kontrola proběhne v pořádku a subjekt je připraven na vstup do systému ekologického zemědělství, vystaví KO potvrzení o provedení vstupní kontroly, které je součástí žádosti o registraci.

Všechny subjekty, které chtějí podnikat v EZ, podávají na ministerstvo jednotnou žádost o registraci osoby podnikající v EZ. Týká se to také ekologických chovatelů včel (§ 4 odst. 3 zákona o ekologickém zemědělství), kteří nemusejí být podnikateli a mít IČ. Registrace subjektu proběhne pouze jednou, a to při prvním podání žádosti o registraci, kde si subjekt vybere činnosti, pro které chce být registrovaný. Žadatel - zemědělec doloží k žádosti o registraci osoby podnikající v EZ též osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzení o provedení vstupní kontroly předá KO ministerstvu prostřednictvím Registru ekologických podnikatelů (dále jen „REP“). Vzor žádosti o registraci je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.
Žádost o registraci se podává písemně, a to prostřednictvím veřejné datové sítě opatřená elektronickým podpisem (ID DS: yphaax8) nebo prostřednictvím  provozovatele poštovních služeb na adresu:


Ministerstvo zemědělství
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 56/17
110 00  Praha 1

Žádost lze podat rovněž osobně na podatelnu ministerstva na výše uvedené adrese.

Dnem doručení bezchybné žádosti o registraci na ministerstvo je subjekt registrován jako osoba podnikající v EZ a začíná přechodné období (dále jen „PO“). K tomuto dni ministerstvo vystaví rozhodnutí o registraci, které zašle subjektu. V případě neúplné žádosti bude subjekt vyzván k doplnění informací ve stanovené lhůtě; pokud tyto informace nedoplní, bude řízení o registraci zastaveno.

Postup při zařazování a vyřazování půdy v systému EZ


V EZ je možné hospodařit na půdě, která je buď zapsána v LPIS (veřejný registr půdy) nebo je evidována podle katastru nemovitostí. V případě půdy v LPIS je nutné ještě před podáním žádosti o registraci přihlásit na Oddělení příjmu žádostí a LPIS příslušného regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu díly půdních bloků (dále jen „DPB“), na kterých chce žadatel hospodařit. Po vydání rozhodnutí o registraci nebo po ohlášení změny v činnosti (dohlášení činnosti „ekologický zemědělec“ u již registrovaného subjektu), dojde automaticky k nastavení příznaku PO na všechny požadované DPB uživatele. Při pozdějším zařazení nebo vyřazení DPB a ohlášení této změny příslušné KO bude ke dni ohlášení nastaven příznak PO nebo v případě vyřazení příznak konvence.

Při ukončení registrace osoby podnikající v EZ dojde ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace nebo ke dni zániku subjektu k sestupnění všech DPB do konvenčního režimu.


Přechodné období, jeho zkracování a prodlužování

Přechodem na ekologické zemědělství se rozumí přechod od konvenčního zemědělství na zemědělství ekologické, a to ve stanovené době, během níž jsou již dodržována pravidla ekologické produkce.

Rostliny a rostlinné produkty

Délka PO na pozemcích je stanovena na dva roky u orné půdy a travních porostů a tři roky u vinic, chmelnic a ovocných sadů. Aby mohly být rostliny a rostlinné produkty považovány za ekologické, musí tato lhůta uplynout před výsevem nebo v případě pastvin či víceletých pícnin před jejich sklizní za účelem použití jako krmiva, v případě víceletých plodin před první sklizní. Tato lhůta platí pro každý DPB zvlášť podle toho, jak jsou pozemky zařazovány do systému EZ. V případech, kdy si žadatel nechá zakreslit do DPB v PO/EZ konvenční plochu, je na posouzení KO, zda vydá certifikát na plodiny vypěstované na předmětném DPB. Při vstupu celého podniku do ekologického systému hospodaření se tato pravidla a lhůty uplatňují na celou produkční jednotku, tedy také na zvířata.
Hospodářská zvířata a živočišné produkty
Na zvířata přivedená do zemědělského podniku z konvenčního zemědělství pro účely plemenitby podle článku 9 a článku 42 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 platí zvláštní přechodné období. Toto přechodné období upravuje článek 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.  Aby mohla být tato zvířata (a jejich produkty) považována za ekologická, musejí být chována v režimu EZ po tuto dobu:

  • Koňovití a skot, včetně druhů buvol domácí a bizon, určení k produkci masa 12 měsíců (alespoň po dobu ¾ jejich života);
  • Malí přežvýkavci, prasata a zvířata chovaná na mléko 6 měsíců (u zvířat chovaných na mléko se lhůta 6 měsíců vztahuje pouze na mléko, nikoliv na maso v případě porážky mléčného druhu zvířat);
  • Drůbež chovaná na maso 10 týdnů (musí do chovu přijít před dosažením stáří tří dnů);
  • Drůbež určená k produkci vajec 6 týdnů.


Produkty zvířat v PO musejí být odděleny od produktů zvířat, která již prošla obdobím přechodu, aby nedošlo k záměně nebo ke smíchání.

Pokud je na ekofarmu přivedeno větší množství zvířat, než je povoleno čl. 9 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 nebo více zvířat než kolik umožňuje čl. 9 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 bez předem udělené výjimky, začne všem zvířatům daného druhu nové období minimální doby chovu ode dne nákupu nových zvířat v souladu s čl. 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Změny týkající se pozemků na ekofarmě a ekofarmy

V případě zvýšení nebo snížení výměry pozemků na ekofarmě nebo v případě zařazení nového druhu zvířat do EZ nebo vyřazení stávajícího druhu, je ekologický zemědělec povinen tuto skutečnost písemně oznámit ministerstvu. Toto ohlášení je prováděno prostřednictvím příslušné KO, která ohlášené změny provede u pozemků v LPIS a u zvířat v IZR (integrovaný zemědělský registr). Dnem ohlášení změn začíná PO na nových pozemcích nebo minimální doba chovu u nového druhu zvířat. V případě převodu nebo přechodu farmy na jinou osobu musí tato nová osoba, pokud hodlá nadále hospodařit na ekofarmě, podat žádost o registraci jako nový žadatel. Pozemky, které přebere od původního ekologického podnikatele, budou převodem na zatím konvenční subjekt sestupněny do režimu „ekologické nejistoty“, pokud však tento subjekt podá do 30 dní od převodu pozemků v LPIS žádost o registraci na ministerstvo, převedené pozemky budou automaticky pokračovat v režimu původního ekologického uživatele a v historii DPB se nebude objevovat konvenční období. V tomto mezidobí musí subjekt hospodařit podle zásad EZ. Pokud bude při vstupní kontrole zjištěno porušení podmínek EZ, bude muset celá farma zahájit nové PO.
Certifikát vystavuje následně KO, se kterou má subjekt smlouvu o kontrole a certifikaci. Slovním označením BIO (případně EKO, ORGANIC) lze opatřit pouze ty produkty, na které je vystaven platný certifikát (osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu).
Ohlášení přidání nové činnosti nebo ukončení stávající činnosti
V případě, že subjekt je již registrován na ministerstvu jako osoba podnikající v EZ a v žádosti o registraci označil některou z možných činností, je možné v průběhu podnikání přidat další povahu činnosti, která v původní žádosti nebyla označena. V tomto případě subjekt zašle písemně ohlášení změny (přidání nové činnosti) příslušné KO, která prostřednictvím REP předá ohlášené změny ministerstvu. Pokud  se jedná o přidání činnosti „ekologický podnikatel“, tedy zemědělec, je nutné kopii tohoto ohlášení společně s kopií osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele zaslat písemně na ministerstvo.

Pokud osoba podnikající v EZ provozuje několik činností (např. ekologický zemědělec a zároveň výrobce biopotravin) a rozhodne se některou z těchto činností ukončit, zašle písemně ohlášení změny na příslušnou KO. Výše uvedená hlášení KO předá ministerstvu prostřednictvím REP, ve kterém následně dojde k ukončení nebo přidání činnosti k osobě podnikající v EZ.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Subjekt si vybere jednu z pověřených kontrolních a certifikačních organizací, kterou požádá o provedení vstupní kontroly a uzavře s ní smlouvu o kontrole a certifikaci. Následně podává na Ministerstvo zemědělství žádost o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství.

Na které instituci životní situaci řešit

Pověřené kontrolní a certifikační organizace ekologického zemědělství a Ministerstvo zemědělství.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktní pracoviště pověřených kontrolních a certifikačních organizací a Ministerstvo zemědělství, Oddělení ekologického zemědělství.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství, v případě ekologického zemědělce i osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Potvrzení o vstupní kontrole, při které nebylo zjištěno porušení podmínek ekologické produkce.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství, dostupná na stránkách www.eagri.cz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství probíhá ve správním řízení, platí tedy standardní lhůta pro vyřízení žádosti do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pověřené kontrolní a certifikační organizace ekologického zemědělství, které Ministerstvu zemědělství dokládají splnění podmínky uzavření smlouvy o kontrole a certifikaci a provedené vstupní kontrole, při které nebylo zjištěno porušení podmínek ekologické produkce.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Všechny osoby podnikající v EZ jsou povinny dodržovat pravidla ekologické produkce, která jsou dána následujícími právními předpisy:

  • Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů;
  • Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu;
  • Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí;
  • Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství lze podat elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě, ale musí být opatřena elektronickým podpisem žadatele.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o registraci nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci lze podat rozklad k ministru zemědělství podaný prostřednictvím Ministerstva zemědělství.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud někdo uvede na trh produkt označený odkazy na ekologický způsob produkce v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů, hrozí pokuta až do 1 000 000,-Kč.

Nejčastější dotazy

Existuje výjimka - ano, pro maloobchodníky, kteří prodávají finálně zabalené bioprodukty a biopotraviny pouze konečnému spotřebiteli, přičemž s nimi žádným způsobem nemanipulují (např. je nepřebalují) a zároveň je neskladují jinak než v přímém spojení s místem prodeje.

Další informace

Můžete se obrátit na pracovníky:

  • Oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva zemědělství v sekci ekologické zemědělství.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.3.2017

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: