přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělská výroba

Zemědělská výroba patří společně s navazující potravinářskou výrobou mezi tradiční odvětví národního hospodářství. Jak zemědělství, tak potravinářství prošlo po roce 1989 zcela zásadní nutnou majetkovou a ekonomickou proměnou, která se promítnula do kvality a kvantity jednotlivých komodit. Řada z nich se dostala pod úroveň domácí spotřeby, kde resort zemědělství vyvíjí potřebné kroky pro zvýšení dosahovaných výkonů, v řadě komodit se otevřel vývozní potenciál nebo byl udržen či rozšířen, jak to dokumentují údaje o vývozu především komodity mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad.

Zemědělská půda v roce 2015 tvořila zhruba 53 % výměry celé České republiky. Nachází se z větší části ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Zemědělskou výrobu provádí přibližně 47 tisíc zemědělských subjektů a zpracovatelů zemědělských surovin. Tato skupina hospodaří na výměře zhruba 3,5 mil. hektarů, z toho na 2,5 mil. hektarů orné půdy. Orná půda tak tvoří asi 71 %.

Pokles výměry orné půdy se v posledních letech zmírnil, tento nepříznivý trend se však nezastavil. Výměra pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako trvalé travní porosty se naopak nadále zvyšuje. Zhruba polovina zemědělského půdního fondu se nachází v oblastech méně příznivých pro hospodaření (tzv. LFA oblasti), což jsou právě oblasti, kde se zakládání a udržování luk a pastvin podporuje.

Z hlediska zaměstnanosti je dohromady v zemědělské výrobě, lesnictví a rybářství zaměstnáno asi 98 tisíc pracovníků, z toho jen v zemědělství přibližně 84 tisíc. Tito pracovníci se tak podílejí na tvorbě HDP: zemědělská výroba se v roce 2015 podílela na celkové tvorbě HDP z 1,68 %, potravinářská výroba pak z 2,19 % HDP.

České a moravské zemědělství lze charakterizovat velkou roztříštěností vlastnictví půdy a velkým podílem najaté půdy (přes 80 %) od velkého počtu pronajímatelů. Velikostní struktura podniků se výrazně liší od struktury podniků v ostatních, zejména západoevropských členských zemích Evropské unie. Podniky s více než 50 ha zemědělské půdy totiž zaujímají většinu z celkové výměry obhospodařované zemědělské půdy.

Kromě své základní produkční funkce, výroby potravin, dnes zemědělství poskytuje veřejnosti i další ještě nedávno opomíjené společenské a ekologické funkce. Patřičná pozornost je těmto funkcím věnována s rostoucí intenzitou a důrazem. Zemědělská činnost je nedílnou a stále základní složkou venkovského prostoru, který si zaslouží péči a podporu. Zemědělci jsou k těmto podobným pro veřejnost i životní prostředí prospěšným činnostem vedeni i celou škálou dotačních nástrojů, ať již národních či evropských.

 


  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem