přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dovoz produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí do EU

Produkt dovezený ze třetí země, který je označen odkazy na ekologický způsob produkce, případně v některých případech podle čl. 10. odst. 4 nařízení (EU) 2018/848 jako produkt z přechodného období (PO) může být uveden na  EU trh jako ekologický, případně jako PO produkt (kromě toho, že splňuje legislativní požadavky bioprodukce, co se týče jeho výroby, značení atd.) pokud:

 1. Dovozce podléhá kontrolním opatřením – povinnost registrace v systému ekologického zemědělství (zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství), tzn. má ekologický certifikát s činností „dovoz“;

 2. Producent ve třetí zemi podrobil své činnosti ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ve třetí zemi kontrolnímu systému v souladu s předpisy EU, - tzn. nařízení o ekologické produkci (EU) 848/2018 a jeho prováděcí legislativa. Tedy dodavatel ze třetí země je ekologický hospodářský subjekt certifikovaný kontrolním subjektem/orgánem uvedeným v přílohách  nařízení (EU) 2021/2325 případně dle specifikace zde.
 3. Zásilku bioproduktů doprovází certifikát COI – potvrzení o kontrole. COI se generuje v systému TRACES, může jej založit dovozce i vývozce ale vydává ho (potvrzuje) kontrolní subjekt dodavatele, který ručí za bio původ. COI je v souladu s předpisy EU, konkrétně s nařízeními (EU) 2021/2306 a (EU) 2021/2307

Každý dovoz bioproduktů ze třetích zemí dovozce předem hlásí své kontrolní organizaci a příslušnému orgánu, a to prostřednictvím založení COI.

V rámci celních řízení je nutné produkty označené odkazy na ekologický způsob produkce deklarovat v celním prohlášení jako produkty „BIO“/„EKO“ a doložit COI, aby mohly být následně jako ekologické produkty uvedeny do volného oběhu. (Do návrhu celního prohlášení se vkládá pořadové číslo COI).

V případě obchodování s bioprodukty v rámci členských států EU platí zásady volného trhu a není třeba používat TRACES/COI. Obchodník musí mít certifikát ekologického podnikatele s činností "distribuce/uvádění na trh".

Bioprodukty ze Švýcarska, lze do EU volně dovážet bez předkládání COI v rámci Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty.

Bioprodukty z Velké Británie (jakožto třetí země) dovážené do EU musí být doprovázeny Certifikátem COI. Detaily k UK jsou v Dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé.

Na základě dohody EEADohody o Evropském hospodářském prostoru je možný i volný pohyb bioprodukce (bez nutnosti COI) z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

TRACES NT pro dovoz bioproduktů ze třetích zemí do EU

Ekologický hospodářský subjekt s registrovaný a s certifikací činnosti dovozce se registruje i do systému TRACES NT, což je prostředek k vydávání COI.

Registrace probíhá přes jednotnou platformu Evropské Komise EU Login, uživatelský profil umožní přihlášení se do TRACES NT.

Tam uživatel najde/založí profil své firmy a požádá si o přidělení role. Tím dovozce získá osobní přístup do profilu své společnosti, aby mohl v TRACES vystupovat (zakládat COI) jménem této firmy. Profily hospodářských subjektů založené uživateli z řad dovozců a žádosti uživatelů o přidělení role schvaluje kontrolní organizace firmy, případně Ministerstvo zemědělství. Žádosti o role může potvrzovat i administrátor v rámci firmy, pokud je určen.

Jakmile má dovozce tato oprávnění může zakládat COI. Tedy vyplnit část formuláře určenou dovozcům a odevzdat ke schválení vydávajícímu orgánu - kontrolní organizaci dodavatele (vývozce) ze třetí země. Stejným způsobem může COI iniciovat a odevzdat i vývozce – dodavatel ze třetí země, případně celý proces od začátku může zajistit vydávající kontrolní organizace. Záleží na dohodě.

Základní postup COI:

 • Před uskutečněním importu vyplní dovozce (nebo vývozce, či jeho kontrolní subjekt) povinné kolonky č. 1.-17. formuláře COI.
 • Autor odevzdá COI ke schválení vydávajícímu orgánu – což je certifikující kontrolní subjekt vývozce – údaj v kolonce 1COI.
 • Vydávající orgán zkontroluje COI a potvrdí jeho správnost v poli 18. Pokud zatím nedisponuje funkcí elektronického podpisu  E-seal/EU-sign) je nutné, aby vydávající orgán současně s on-line potvrzením pole 18. podepsal i papírový originál, vygenerovaný z TRACES ve formě pdf.
 • Zásadním pravidlem pro COI je, že musí být vydáno před tím, než zboží opustí třetí zemi.
 • Případný papírový originál je odeslán se zásilkou/poštou potvrzujícímu orgánu Celní správy – Stanoviště hraniční kontroly/místo propuštění do volného oběhu, které je zadáno v kolonce 10. COI. Podmínkou proclení zásilky jako bio je potvrzení elektronického COI stejně jako podepsání papírového originálu. (Při absenci E-seal.)
 • V případě, že se na zásilku bioproduktů vztahuje povinnost certifikátů CHED a s tím spojených zesílených kontrol příslušným kontrolním orgánem, pro schválení COI musí být zvoleno to samé stanoviště hraniční kontroly (v místě prvního fyzického vstupu zboží do EU), které schvaluje CHED.
 • Příslušný orgán (uvedený v kolonce 10.) potvrzuje COI v kolonce 30. S elektronickým podpisem to stačí elektronicky, bez elektronického podpisu je třeba současně potvrdit papírovou verzi.
 • Zboží i COI postupuje prvnímu příjemci, který potvrzuje COI v kolonce 31. současně podepisuje případnou papírovou verzi, která musí s tou elektronickou souhlasit. (Uživatele v roli dovozce/prvního příjemce se použití elektronického podpisu při potvrzování netýká.)
 • Pokud má být zásilka rozdělena na více částí pro různé příjemce, výpisy z COI iniciuje dovozce (když je v COI uvedeno, že zásilka je určená k rozdělení). Dovozce vyplní kolonky 1.-11. výpisu z COI. Schvalování probíhá podobným způsobem jako u COI příslušným orgánem. Stejně tak potvrzení prvními příjemci. Výpisy z COI se netýkají vydávajících orgánů ze třetí země.
 • Tyto postupy jsou detailně stanovené v nařízení (EU) 2021/2306 a (EU) 2021/2305.

Aktuální informace o novinkách v souvislosti s COI a postupy v TRACES najdete v prezentaci:

Stáhnout prezentaci

EU login – postup registrace zde:

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt- help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

 Informace a návody v TRACES NT:

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/E_COI/Intro.htm

Vstup do TRACES NT:

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Kontakty Ministerstvo zemědělství:

Jméno

Telefon

E-mailová adresa

Ing. Josef Makovský, Ph.D.

221 812 523

josefmakovsky@mzecz

Helpdesk Evropské Komise:

SANTE-TRACES@eceuropaeu – technické záležitosti
AGRI-E-COI-ORGANIC@eceuropaeu – záležitosti týkající se pravidel použití a legislativy

Tel.: +3222976350 (infolinka pro celé TRACES, kde jsou spravovány i další dovozní certifikáty pro různé typy zboží (zemědělského původu). Je třeba upřesnit, že se dotaz týká COI pro dovozy ekologické produkce.


 

 

Související odkazy


17.10.2022

Od 1.10.2022 je v České republice možné dovážet bioprodukty ze třetích zemí přes stanoviště hraniční kontroly Praha Ruzyně.

Bioprodukty, jež podléhají povinnosti dovozního certifikátu COI v systému TRACES v kategoriích zboží, pro které je zároveň vyžadován Společný zdravotní vstupní doklad (tj. některý z certifikátů CHED) lze od 1.10.2022 dovážet do ČR letecky, a to přes stanoviště hraniční kontroly Praha Ruzyně.


21.4.2022

Dočasná nemožnost vyřizování certifikátů COI na letišti Praha Ruzyně - Aktualizace 2. 5. 2022

Bioprodukty, jež podléhají povinnosti dovozního certifikátu COI v systému TRACES v kategoriích zboží, pro které je zároveň vyžadován Společný zdravotní vstupní doklad (tj. některý z certifikátů CHED) nelze dočasně dovážet do ČR letecky přes letiště umístěná v ČR.